Обществени поръчки

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища - възложител: Община Ценово

Наименование:Основен ремонт на общинска пътна мрежа: Обособена позиция № 1: Основен ремонт на път RSE 1210 Долна Студена - Ботров Обособена позиция № 2: Основен ремонт на път RSE 3210 Новград - Караманово Възложител: Община Ценово Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 72 167 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, За: Д-р Петър Петров, Република България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002 Място/места за контакт: с. Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.tsenovo.eu/. Адрес на профила на купувача: https://www.tsenovo.eu/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Основен ремонт на общинска пътна мрежа: Обособена позиция № 1: Основен ремонт на път RSE 1210 Долна Студена - Ботров Обособена позиция № 2: Основен ремонт на път RSE 3210 Новград - Караманово   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233200 Описание: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Ремонтни дейности на два пътя от общинската пътна мрежа съгласно техническото задание одобрено от Възложителя в рамките на средствата посочени по далу в настоящата публична покъна   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 72167 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Ценово   NUTS: BG323   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: При изпълнението на заложеното в техническото задание строителство, следва де се спазват строителните и технически норми за съответния вид работа, да се обезопасят строителните площадки, съгласно действащите нормативни разпоредби /закони, правилници и наредби/ за безопасност и хигиена на труда, за противопожарна безопасност и безопасността на движението по съответния общински път. Преди започване ремонтните работи на всеки общински път Изпълнителят с представител на Възложителя да уточни(да се опишат със схеми) конкретните повредени участъци, които ще се ремонтират и ако е необходимо да се съставят протоколи за замени на видове, да съгласува организацията за безопасно движение по всеки път (пътна сигнализация, начин на движение на ППС по пътя по време на ремонта и т.н.). Изпълнителят своевременно (ежедневно) да уведомява инвеститорския контрол (от Община Ценово) за изпълнението на ремонтните работи подлежащи на закриване или приемане-предаване и да му представя при огледа необходимите документи за количествата и качеството на изпълнение, протоколите за изпълнените количества и видове работи, схемите на изпълнените участъци за всеки път. В офертното предложение кандидатите следва да остойностят всички видове работи включени в Техническото задание, да предложат обща цена с и без ДДС, както и да бъдат предложени срок за изпълнение и гаранционен срок. За доказване на финансово състояние Участниците следва да приложат в офертата Отчет за приходи и разходи и Баланс за предходната финансова година, които да е с положителен финансов резултат. Участника трябва да притежава валидна към обявената крайна дата за подаване на офертите «Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството»., съгласно ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За доказване на технически възможности и квалификация Участника трябва да приложи копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Втора група, Трета категория (ІІ група, ІІІ категория); Участниците трябва да имат опит в областта на ремонт и поддръжка на пътища. Минимални изисквания за доказване на опит - участникът следва да има изпълнени минимум три договора с предмет подобен на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, придружени с препоръки за добро изпълнение. В препоръките да се сочи стойността, дата, място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/08/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Образците на документи, указанията, минималните изисквания към участниците и техническото задание може да намерите на страницата на Община Ценово https://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 06/08/2012