Обществени поръчки

Услуги по ремонт и поддръжка - възложител: СЗДП ТП Държавно горско стопанство Черни Осъм

Наименование:Ремонт на горски път "Нешковци", "Срядката", Малка Жеравица", "Малка Краевица" Възложител: СЗДП ТП Държавно горско стопанство Черни Осъм Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Прогнозна стойност: 11 535 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/07/2012, 12:00  ч.    

Виж цялата поръчка

BG-с. Черни Осъм, област Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СЗДП ТП Държавно горско стопанство Черни Осъм, ул. "първи май" № 77, За: ИНЖ. КРАСИМИР ИВАНОВ ЦАНИН, Република България 5620, с. Черни Осъм, област Ловеч, Тел.: 0670 60404, E-mail: dgscho@abv.bg, Факс: 0670 60404 Място/места за контакт: СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕРНИ ОСЪМ Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg. Адрес на профила на купувача: www.szdp.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на горски път "Нешковци", "Срядката", Малка Жеравица", "Малка Краевица"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 50000000 Описание: Услуги по ремонт и поддръжка   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Ремонт на горски път "Нешковци" и "Срядката", който включва следните операции: 1. Изкопаване на 1000 л.м. канавки и почистване на свлачище 50 куб.м.;2. Почистване на канавки; 3.Оформяне на скатове; 4. Изкопаване на водостоци и ремонт на съществуващи. Обща първоначална прогнозна стойност - 3615.00 лв. без ДДС Ремонт на горски път "Малка Жеравица", който включва следните операции: 1. Направа на подпорна стена 20 м.; 2. Насипване с баластра и строителни материали. Обща първоначална прогнозна стойност - 5760.00 лв. без ДДС. Ремонт на горски път "Малка Краевица", който включва: 1. Ремонт и възстановяване на водостоци; 2. Изкопаване на канавки; 3. Оформяне на скатове и направа на отбивки, трошене и разбиване на скална маса с пневматичен чук. Обща първоначална прогнозна стойност - 2160.00 лв. без ДДС   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 11535 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: с.Черни Осъм, местност Нешковци, Срядката, Малка Жеравица и Малка Краевица   NUTS: BG315   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Кандидатите да представят оферта в запечатан непрозрачен плик , който да съдържа: 1. Удостоверение за вписване в Търговския регистър-копие или оригинал: 2. Удостоверение за актуаелно състояние на съдебна регистрация, документ за данъчна регистрация е БУЛСТАТ, когато кандидатът не е вписан в Търговския регистър по Закона за Търговския регистър 3. Документ, че притежава минимален брой собствена или наета техника за изпълнение на дейността. 4. Данни за лицето, което прави предложението. 5. Предложение за изпълнение. 6. Ценово предложение Срок на валидност на офертата минимум 60 дни Срок за изпълнение - до два месеца след подписване на договора   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 30/07/2012, 12:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАСТВО ЧЕРНИ ОСЪМ, УЛ. ПЪРВИ МАЙ" № 77, с. Черни Осъм, област Ловеч тел. 0670 6 0404 или на сайта на СЗДП : https: // www.szdp.bg   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 30/07/2012