Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД

Наименование:Земни работи в района на тупика на ж.п. коловозите на претоварен пункт в рудник „Трояново-север” Възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2012, 15:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Мини Марица-изток" ЕАД, ул. "Георги Димитров" №13, За: Даниела Желева - експерт търговия, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83304/3073/, E-mail:daniela.zheleva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363 Място/места за контакт: отдел в промишлеността "Търговски", дирекция "Маркетинг" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com. Адрес на профила на купувача: www.marica-iztok.com/bg/public.php.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: “Земни работи в района на тупика на ж.п. коловозите на претоварен пункт в рудник „Трояново-север””- (рег. № 218/2012 г. - КОФ).   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно Количествена сметка – Приложение №1.1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен в настоящото обявление.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: рудник „Трояново-север”, с.Ковачево   NUTS: BG344   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Работите да бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащите строителни нормативи – Приложение №1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен в настоящото обявление. 2. Срок за изпълнение на дейностите: до 90 календарни дни след подписване на Протокол за даване фронт за работа. Датата, на която изтича времетраенето за изпълнението на поръчката се счита датата на съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на извършеният ремонт. 3. Условията на плащане са: Заплащането на извършените СМР ще се извърши по банков път, с платежно нареждане, като следва: междинно плащане 90% от стойността на извършените и отчетени СМР, в срок до 120 календарни дни от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, след двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния период. окончателно разплащане 10% - в срок до 120 календарни дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание двустранен констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа (въвеждане в експлоатация), подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя. 4. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферта. 5. При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му. Когато гаранцията е парична сума, същата се внася по банкова сметка в: „Първа инвестиционна банка” АД IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05 BIC: FINV BGSF Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция – по образец на Възложителя към Приложение №1 6. При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на Застрахователна полица по чл.171 на ЗУТ; 7. За запознаване с реалните условия на експлоатация на обекта на територията на възложителя всеки участник има право на оглед. Огледът ще се извърши на 01.08.2012 г. Представители на участниците трябва да се явят в 09.00 часа пред входа на административната сграда на ММИ ЕАД. Желаещите да участват в него следва да заявят това си желание, два дни предварително, при отговорния за случая инвеститорски контрол. Лица, които ще отговарят за огледа: Мария Йорданова – инж. инвеститорски контрол - 0147 83304/3066 или GSM 0885 013897. 8. Участниците в процедурата трябва да са вписани в ЦПРС за строежи пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”. За целта да представят копие на актуално удостоверение за съответната група.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 07/08/2012, 15:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Техническите изисквания и условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в Приложение №1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен в настоящото обявление. Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението, включително ЕИК по Булстат и банкови сметки. 2. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, описани в Приложение №1 и в настоящата покана. 3. Описание на документите, които изпълнителят ще предостави при представяне на офертата си. 4. Декларация за липса на задължения по чл. 87, ал 6 от ДОПК /свободен текст/; 5. Участниците подписват и представят Декларация, че са запознати с условията, при които се изпълнява обекта /свободен текст/. Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя се отстранява от длъжностните лица. Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, „Мини Марица-изток” ЕАД, партер - деловодство. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството на дружеството, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката: “Земни работи в района на тупика на ж.п. коловозите на претоварен пункт в рудник „Трояново-север””- (рег. № 218/2012 г. - КОФ). При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, представя: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП; - декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП. - удостоверение от ТД на НАП по месторегистрация за липса на задължения, издадено не по-рано от 1 месец, преди подписването на договора.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 07/08/2012