Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради - възложител: Държавна Психиатрична Болница-Ловеч

Наименование:Ремонт на административна сграда Възложител: Държавна Психиатрична Болница-Ловеч Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Прогнозна стойност: 102 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/08/2012, 13:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавна Психиатрична Болница-Ловеч, ул."Княз Александър Батенберг"№1, За: Райно Георгиев Райнов, РБългария 5500, Ловеч, Тел.: 068 651771, E-mail:dpblovech@abv.bg, Факс: 068 603593 Място/места за контакт: Държавна Психиатрична болница-Ловеч Интернет адрес/и: Адрес на профила на купувача: www.dpb-lovech.eu.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на административна сграда   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45210000 Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал. 1,т.3 от ЗОП (Приложение №2)към настоящата покана,съдържащо количествена сметка строително-монтожните и ремонтни работи,публикувано на интернет адреса на Възложителя-www.dpb-lovech.eu-раздел"Обществени поръчки-профил на купувача".Посочената прогнозна стойност е с включен ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 102000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр.Ловеч   NUTS: BG315   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Участникът трябва да извърши строително-монтажните и ремонтни работи,подробно описани по вид и количество в количествената сметка,приложение №2 към настоящата покана.2.Срок за извършване на строително-монтажните и ремонтни работи-до 60 /шестедест/ дни след сключване на договора и предоставяне на достъп до обекта. 3. Начин на плащане : 3.1. Авансово плащане не предвижда. Плащането се извършва до 30(тридесет)дни след подписване на приемно-предавателен протокол, протокол за извършените строително-монтажни и ремонтни работи /Обр. 19/ и издадена фактура. 4. При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение 1 % от стойността на договоря без влючено ДДС. 4.1. Гаранцията се представя под формата на парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията парична сума същата се внася по следната сметка на ДПБ-Ловеч: Банка ОББ клон Ловеч IBAN: BG 38 UBBS 80023300141237, BIC: UBBS BG SF.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 13/08/2012, 13:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертите се подават в запечатан плик с надпис " Оферта за участие в обществена поръчка по реда на глава Осма "А" с предмет: Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в административна сграда-психодиспансер на ДПБ-Ловеч". Върху плика се отбелязва името /фирмата на участника, адрес, лице за контакт, телефон, факс и / или e-mail. Плика с оферта съдържа следните документи: 1. Оферта със срок на валидност - 60 дни / по образец - приложение № 1/; 2. Предложение за изпълнения на изискванията на чл. 101 Б, ал. 1, т. 3 от ЗОП - количествена сметка / по образец - Приложение № 2/. 3. Заверено от участника копие за регистрация или ЕИК, съгласно сл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самололичност, когато участникът е физическо лице. При участие на обединение се представя документ, подписано от лицата в обединението, в което задължително се посочва представляващият. В случай, че се използват подизпълнители се представя от участника заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона затърговския регистър, когато подизпълнителя е ЮЛ или ЕТ; Копие от документа за самоличност, когато подизпълнителят е физическо лице. 4. Списък на договорите за СМР със сроден вид дейности изпълнени впрез последните 3 /три/ години - 2009, 2010 и 2011 г. / по образец приложение № 4/, като изискването е участниците да са изпълнили минимум три договора за СМР със сроден вид дейности на тези описана в количествената сметка. За тези три договора да се представят референции за добро изпълнение от възложителите на договорите. 5. Информация /по образец № 5/ за оборота от СМР работи със сроден вид дейности на тези описани в количествената сметка, като изискването е участниците да имат оборот през последните три години - 2009, 2010 и 2011 в размер не по- малко от 300 000 /триста хиляди/ лева. 6. Застраховка "професионална отговорност" , съгласно чл. 171 от ЗУТ, или декларация, че при сключването на договора ще представи такава със срокове, съгласно чл. 173 от ЗУТ. 7. Подписан и подпечатан проект на договор - приложение № 6. Ценово предложение /количествено-стойностна сметка/ по образец приложение № 3 се поставя в отделен запечатан плик с надпис " Предлагана цена" и името на участника.Поканата за участие е одобрена със заповед №177 /23.08.2012г.на директора на ДПБ-Ловеч Забележка: Разглеждането на офертите ще се извърши на 13.08.2012г.от 13:30ч. Участниците ще бъдат уведомени писменно или по факс за класирането.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 12/08/2012