Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях - възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД

Наименование:Изграждане на премостващо съоръжение на ГТЛ 2501 над магистрална ВГЛТ 2004 в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево Възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2012, 15:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Мини Марица-изток" ЕАД, ул. "Георги Димитров" №13, За: Васил Халачев - експерт търговия, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83304/3097/, E-mail:vasil.halachev@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363 Място/места за контакт: отдел в промишлеността "Търговски", дирекция "Маркетинг" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com. Адрес на профила на купувача: www.marica-iztok.com/bg/public.php.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Изграждане на премостващо съоръжение на ГТЛ 2501 над магистрална ВГЛТ 2004 в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево” - реф. №055/2012 г.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45200000 Описание: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: по количествена сметка приложена към поканата за участие   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: рудник "Трояново-север", с.Ковачево   NUTS: BG344   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Работите да бъдат изпълнени съгласно указанията на възложителя и приложени работен проект (който може да се получи в отдел "Търговски на Възложителя от посоченото лице за контакт) , в съответствие с действащите строителни и проектаиски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност - ЗЗБУТ, Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №Iз-1971 от 29 октомври за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба І-209/2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и др. Гаранции за качеството на влаганите материали: Гаранционния срок на вложените материали не може да е по-кратък от предлагания от производителя им. Качеството им се удостоверява със сертификати за качество и декларации за съответствие на материалите, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да се включат в офертната цена. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 08/08/2012, 15:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Технически изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в поканата за участие публикувана в сайта на Възложителя.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 08/08/2012