Обществени поръчки

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища - възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Ремонт на общински пътища – Реконструкция на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг - Садовец Възложител: Община Долни Дъбник Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища Прогнозна стойност: 54 850 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Долни Дъбник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Долни Дъбник, ул. "Христо Янчев" № 59, За: Росен Монов - старши експерт "Обществени поръчки", Р България 5870, Долни Дъбник, Тел.: 06514 2454, E-mail:mun_dabnik@mail.bg, Факс: 06514 2070 Място/места за контакт: Община Долни Дъбник Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.dolni-dabnik.acstre.com. Адрес на профила на купувача: https://www.dolni-dabnik.acstre.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП във връзка с чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на общински пътища – Реконструкция на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг - Садовец”. Целта е подобряване на експлоатационните качества на общинската пътна мрежа в Община Долни Дъбник за безопасност и комфорт на пътуващите.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233000 Описание: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Офертната цена на участник се образува по формулата за оценка на офертите от единичните му цени дадени за следните дейности: 1.Изрязване на дървета и храсти, включително всички разходи – (м2); 2.Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес в ограничени площи, включващо всички разходи –(тон); 3.Направа на втори битумен разрив за връзка –(м2); 4.Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с d = 4 см, включително всички разходи –(тон); 5.Изкоп за необлицовани отводнителни окопи, включително натоварване и превоз –(м3); 6.Пътна маркировка от бяла боя без перли – (м2). Начин на финансиране и бюджет – обекта на публичната покана ще се финансира с целеви средства за капиталови разходи от Министерството на финансите разпределени по Закона за държавния бюджет за 2012 год. Бюджета на публичната покана (приблизителната стойност) е 54 850 лв. без вкл. ДДС, съответно 65 820 лв. с вкл. ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 54850 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Долни Дъбник   NUTS: BG314   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:1.Да отговаря на нормативно установените изисквания посочени в чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, както и на изискванията на чл.47, ал.2 от ЗОП. За доказване на тези изисквания участникът следва да представи декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и чл.47, ал.2 от ЗОП.2.Да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Втора група, ІІІ-та категория съгласно Закона за камарата на строителите или еквивалентен или в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от изискваната категория. За доказване на това изискване участникът да представи Заверено копие на валидно Удостоверение и талон за вписване в Централен професионален регистър на строителя на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от Втора група, ІІІ-та категория или еквивалент. Съгласно чл.49, ал.1 от ЗОП, ако участникът е чужденец да докаже регистрацията си в някои от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е участникът е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.3.Да имат сключена застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за извършване на строителни дейности, сключена по реда и при условията на Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна на нея съгласно националното законодателство на държавата, в която участникът е установен. За доказване на това изискване участникът да представи Заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна на нея съгласно националното законодателство на държавата, в която участникът е установен.4.Да имат изпълнени обект/и, със сходен предмет предмета на публичната покана през последните 2 (две) години или от датата, когато участникът е учреден и е започнал дейност, на стойност не по-малка от приблизителната стойност на публичната покана. За доказване на това изискване участникът следва да се представи Списък на основните договори със сходен предмет предмета на публичната покана през последните 2 (две) години или от датата когато участникът е учреден и е започнал дейност, придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки вписан договор. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: За участие участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на публичната покана. Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата следва да съдържа следните документи: 1.Оферта за участие – по образец, в оригинал, попълнен, пописан от представляващия участника и свеж печат;2.Заверено копие на документа за регистрация или документ за издаден Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие на документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За чуждестранно лице – документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците юридически лица или еднолични търговци прилагат и заверено копие на валидно удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;3.Заверено копие на документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на участника, ако е регистриран;4.Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – по образец, в оригинали, попълнени и подписани; ПРОДЪЛЖЕНИЕ В РАЗДЕЛ ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта” предложена от участника. Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по отделно по критерия „икономически най-изгодната оферта”. Показатели, осносителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка: Финансов показател (ФП) – 90%; Технически показател (ТП) – 10%. Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите на участниците по всеки един от показателите поотделно. Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести съгласно комплексната оценка по следната формула: Ккомпл. = ФПх90% + ТПх10%   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 31/07/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ "ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА": СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТА: 5.Заверено копие на валидно Удостоверение и талон за вписване в Централен професионален регистър на строителя на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от Втора група, ІІІ-та категория или еквивалент; 6.Заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна на нея съгласно националното законодателство на държавата, в която участникът е установен; 7.Списък на основните договори със сходен предмет предмета на публичната покана през последните 2 (две) години или от датата когато участникът е учреден и е започнал дейност – по образец, в оригинал, подписан от представляващия участника и свеж печат, придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки вписан договор – заверени копия; 8.Ценова оферта от участника– по образец, в оригинал, попълнена, пописана от представляващия участника и свеж печат . Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, посочва се името на участника и се поставя в плика с офертата; 9.Списък на документите, съдържащи се в офертата – подписан и подпечатан от представляващия участника. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изброените по-горе документи в изписани в "Изисквания към учатниците в публичната покана" от "Изкисвания за изпълнение на поръчката" се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Преди подписване на договор, участникът определен за изпълнител следва да представи документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП. Публичната покана и образците, които участниците трябва да ползват могат да бъдат изтеглени от "Профила на купувача" на интернет адрес посочен в І.1) Наименование, адрес и място. Офертата се представя (подава) в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участника записва (отбелязва): пълното си наименование и адрес, телефон, факс, е-майл, наименованието на публичната покана, съответно при наличие на обособени позиции, за кои участва. Офертата си участника може да се представи (подаде) всеки работен ден от публикуването на публичната покана от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа, в срок до датата посочена в публичната покана на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация”. Оферти представени и получени след изтичане на посочения срок няма да бъдат разглеждани от комисията. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или някое от условията заложени от Възложителя. Всички копия на документи следва да се представят заверени с надпис: „Вярно с оригинала”, подпис на лицето представляващо участника и свеж печат. Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация е необходимо нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в публичната покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 30/07/2012