Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Национален военноисторически музей

Наименование:Текущ ремонт на сградния фонд на Национален военноисторически музей - София, филиал „Парк-музей на бойната дружба - 1444 г.” - Варна и филиал „Музей на авиацията” - Крумово Възложител: Национален военноисторически музей Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 63 470 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2012 г., 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Национален военноисторически музей, ул. "Черковна" № 92, За: Мариана Стаменова - директор на дирекция "АПОЧРФСД", Димитрина Величкова - главен експерт в дирекция "АПОЧРФСД", Емилия Петкова - директор на филиал "Парк-музей на бойната дружба-1444г.", Радка Банялиева - директор на филиал "Музей на авиациятя" - Крумово, Р България 1505, София, Тел.: 02 9461811; 02 9443261; 052 740302; 032 636677, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806 Място/места за контакт: ул. "Черковна" № 92 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.militarymuseum.bg. Адрес на профила на купувача: www.militarymuseum.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Друг: музей Основна дейност на възложителя Отдих, култура и религия Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя „Текущ ремонт на сградния фонд на Национален военноисторически музей - София, филиал „Парк-музей на бойната дружба - 1444 г.” - Варна и филиал „Музей на авиацията” - Крумово” II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: гр. София, гр. Варна и с. Крумово, обл. Пловдив Код NUTS: BG ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката „Текущ ремонт на сградния фонд на Национален военноисторически музей - София, филиал „Парк-музей на бойната дружба - 1444 г.” - Варна и филиал „Музей на авиацията” - Крумово” ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Съгласно заложените РСМР в Приложение 1 - Количествени сметки. Общата стойност на РСМР не може да надвишава сумата от 63 470 лева без ДДС Прогнозна стойност без ДДС 63470 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в дни 60  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции 1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 1.1. Участникът следва да представи с офертата и документ за гаранция за участие. 1.2. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие – парична сума или банкова гаранция. При избор на гаранция за участие под формата на парична сума, същата е вносима в касата на Национален военноисторически музей, гр. София, ул. „Черковна” № 92, административна сграда, ет. 2, стая 213, или по набирателна сметка на Национален военноисторически музей в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN: BG76 UNCR 9660 3307 0524 19, BIC: UNCRBGSF, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ „ПАРК-МУЗЕЙ НА БОЙНАТА ДРУЖБА - 1444 Г.” - ВАРНА И ФИЛИАЛ „МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА” – КРУМОВО”. При избор на банкова гаранция, участникът представя безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Национален военноисторически музей, валидна за срока на валидност на офертата. 1.3. Гаранцията за участие е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на поръчката без ДДС. Спрямо максимално допустимата стойност на поръчката, така определеният размер на гаранцията в числово изражение е 634.70 (шестстотин тридесет и четири лв. и седемдесет ст.) лева без ДДС. * Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат. 1.4. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или в превод на български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка. 1.5. Разходите по откриването на гаранцията за участие са за сметка на Участника. Участникът трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. 1.6. Срокът на валидност на гаранцията за участие е равен на срока на валидност на офертата. Възложителят има право да поиска от Участника да удължи срока на валидност на банковата гаранция в случай, че това е необходимо за успешното приключване на процедурата. 1.7. Гаранцията за участие в откритата процедура се задържа и освобождава от възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 1.8. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на поръчката без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на изпълнителя в една от следните форми: - гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима на посочена от Национален военноисторически музей банкова сметка. - оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност най-малко 30 дни след подписване на окончателния протокол, установяващ изпълнението на договора. 2.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на договора. 2.4. Разходите по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на определения изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. 2.5. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат с бюджетни средства ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец №1. 2. Административни сведения за участника – Образец № 2. 3. Копие от документ за регистрация или посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР – чрез попълване на декларация за ЕИК – Образец № 3 - за юридическо лице или едноличен търговец или еквивалентен документ на чуждестранни лица съобразно законодателството на държавата, в която са установени. 3.1. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 3 се отнасят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В случай, че участникът е чуждестранно лице, документите се представят в официален превод. 3.2. Документ (Договор или споразумение за учредяване на обединението) - оригинал или нотариално заверено копие, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, в който задължително е посочен представляващият. 3.3. Копие на документ за самоличност – за физическото лице, което не е едноличен търговец, но отговаря на изискванията на Възложителя за участие в процедурата. 4. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, воден от Камарата на строителите в България или еквивалентен документ на тази регистрация за чуждестранните участници в обществената поръчка. В случай, че Участникът е чуждестранно физическо/юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава еквивалентен документ, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване е ЦПРС (за повече информация: https://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните в настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. 5. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в откритата процедура в обявения от Възложителя размер, представена в избрана от участника форма – парична сума или банкова гаранция. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно образци - Образци №№ 4а, 4б, 4в и 4г. 7. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда – Образец № 6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 9, подписана от лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя или упълномощено лице, когато законният представител е предоставил пълномощия. 9. Лицата, които ще представляват участниците в откритата процедура, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето (лицата), оторизирано/и по закон да представлява участника. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде представено и в официален превод на български език. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1.1. Участникът трябва да представи информация за общия оборот от дейността за последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло. * Участникът представя информация съгласно Образец № 5а, а декларираните в образеца обстоятелства се доказват със заверено от Участника копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.). В случай, че Участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалентен документ по т. 1.1., съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен – в превод. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалентен документ, Участникът представя декларация за верността на посочените от него обстоятелства. *** Физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, но е Участник в процедурата или в обединение, което не е юридическо лице, доказва икономическото си и финансово състояние чрез представяне на копие от годишни данъчни декларации за предходните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.). Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 1.2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с общ лимит на отговорността, покриващ минималната застрахователна сума за вида строежи, включени в предмета на обществената поръчка. 1.2.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, валидните полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Изискването се прилага за обединението като цяло. 1.2.2. Застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ трябва да бъде в сила най-малко 60 дни след изтичане срока на валидност на офертата. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на някое от горните изисквания. Минимални изисквания: 1.1. Участникът трябва да представи информация за общия оборот от дейността за последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло. * Участникът представя информация съгласно Образец № 5а, а декларираните в образеца обстоятелства се доказват със заверено от Участника копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.). В случай, че Участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалентен документ по т. 1.1., съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен – в превод. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалентен документ, Участникът представя декларация за верността на посочените от него обстоятелства. *** Физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, но е Участник в процедурата или в обединение, което не е юридическо лице, доказва икономическото си и финансово състояние чрез представяне на копие от годишни данъчни декларации за предходните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.). Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 1.2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с общ лимит на отговорността, покриващ минималната застрахователна сума за вида строежи, включени в предмета на обществената поръчка. 1.2.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, валидните полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Изискването се прилага за обединението като цяло. 1.2.2. Застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ трябва да бъде в сила най-малко 60 дни след изтичане срока на валидност на офертата. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на някое от горните изисквания. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 2.1. Участникът трябва да притежава следните валидни сертификати за внедрена система за управление на: 2.1.1. качеството по стандарт ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система съгласно изискванията на чл. 53, ал. 4 от ЗОП с обхват на сертификация, сходен с предмета на поръчката; 2.1.2. на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или друга еквивалентна система съгласно изискванията на чл. 53, ал. 4 от ЗОП с обхват на сертификация, сходен с предмета на поръчката; 2.1.3. здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OНSAS 18001:2007 или друга еквивалентна система съгласно изискванията на чл. 53, ал. 4 от ЗОП с обхват на сертификация, сходен с предмета на поръчката. Посочените сертификати трябва да бъдат издадени от акредитирани лица, които отговарят на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. * За обединения, които не са юридически лица, изискването важи за обединението като цяло. Документите се представят от участника, включен в обединението, чрез който обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 2.2. Участникът трябва да има опит в строителството на обекти от категорията строежи като посочените в предмета на поръчката и да е изпълнил успешно през последните пет години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.) договори за строителство на поне 3 обекта, сходни с предмета на обществената поръчка. „Сходни с предмета на настоящата поръчка“ са обекти, представляващи строежи от посочената 1-ва категория на строежа. За да докаже спазването на посоченото минимално изискване, Участникът представя: - списък на договорите за строителство за посочения период чрез попълване на Декларация - Образец № 6а. - придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти (минимум 3), които да съдържат стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. * За обединения, които не са юридически лица, изискването важи за обединението като цяло. Документите се представят само от участниците, включени в обединението, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 2.3. Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от ключови експерти, притежаващи компетентност, покриваща спецификата на поръчката, а именно: 2.3.1. Ръководител обект/технически ръководител, който да осъществява техническото ръководство на обекта. Да отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ. 2.3.2. Координатор по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя - да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/. За всяка от позициите от инженерно-техническия състав, Участникът трябва да посочи отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав). Участникът следва да представи Списък на ключовите експерти (техническите лица) по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП – Образец № 6б и доказателства за притежавано образование, квалификация и специфичен професионален опит на посочените по-горе длъжностни лица. * В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло. Забележка: Участникът може да ползва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това правило се прилага и когато Участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. Минимални изисквания: 2.1. Участникът трябва да притежава следните валидни сертификати за внедрена система за управление на: 2.1.1. качеството по стандарт ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система съгласно изискванията на чл. 53, ал. 4 от ЗОП с обхват на сертификация, сходен с предмета на поръчката; 2.1.2. на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или друга еквивалентна система съгласно изискванията на чл. 53, ал. 4 от ЗОП с обхват на сертификация, сходен с предмета на поръчката; 2.1.3. здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OНSAS 18001:2007 или друга еквивалентна система съгласно изискванията на чл. 53, ал. 4 от ЗОП с обхват на сертификация, сходен с предмета на поръчката. Посочените сертификати трябва да бъдат издадени от акредитирани лица, които отговарят на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. * За обединения, които не са юридически лица, изискването важи за обединението като цяло. Документите се представят от участника, включен в обединението, чрез който обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 2.2. Участникът трябва да има опит в строителството на обекти от категорията строежи като посочените в предмета на поръчката и да е изпълнил успешно през последните пет години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.) договори за строителство на поне 3 обекта, сходни с предмета на обществената поръчка. „Сходни с предмета на настоящата поръчка“ са обекти, представляващи строежи от посочената 1-ва категория на строежа. За да докаже спазването на посоченото минимално изискване, Участникът представя: - списък на договорите за строителство за посочения период чрез попълване на Декларация - Образец № 6а. - придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти (минимум 3), които да съдържат стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. * За обединения, които не са юридически лица, изискването важи за обединението като цяло. Документите се представят само от участниците, включени в обединението, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 2.3. Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от ключови експерти, притежаващи компетентност, покриваща спецификата на поръчката, а именно: 2.3.1. Ръководител обект/технически ръководител, който да осъществява техническото ръководство на обекта. Да отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ. 2.3.2. Координатор по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя - да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/. За всяка от позициите от инженерно-техническия състав, Участникът трябва да посочи отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав). Участникът следва да представи Списък на ключовите експерти (техническите лица) по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП – Образец № 6б и доказателства за притежавано образование, квалификация и специфичен професионален опит на посочените по-горе длъжностни лица. * В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло. Забележка: Участникът може да ползва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това правило се прилага и когато Участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 31.08.2012 г.  Час: 16:30 Платими документи ДА Цена: 1.5 BGN Условия и начин на плащане в касата на Национален военноисторически музей, ул. "Черковна" № 92, ет. 2 ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 10.09.2012 г.  Час: 16:30 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 60 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 11.09.2012 г.  Час: 11:00 Място Национален военноисторически музей, ул. "Черковна" № 92, ет. 4 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Участниците или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 20.07.2012 г.  

начало...