Обществени поръчки

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи - възложител: Национална здравноосигурителна каса

Наименование:Основен ремонт на сградите на НЗОК в градовете Пазарджик, Добрич, Плевен и Стара Загора, текущ ремонт в Разград, Перник и ЦУ на НЗОК Възложител: Национална здравноосигурителна каса Oсн. предмет: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2012 г., 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Любомир Стефанов, Р България 1407, София, Тел.: 02 9659303, E-mail: lstafanov@nhif.bg, Факс: 02 9659165 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/web/guest/63. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Публичноправна организация Основна дейност на възложителя Здравеопазване Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя Основен ремонт на сградите на НЗОК в градовете Пазарджик, Добрич, Плевен и Стара Загора, текущ ремонт в Разград, Перник и ЦУ на НЗОК II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: България Код NUTS: ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Основен ремонт на сградите на НЗОК в градовете Пазарджик, Добрич, Плевен и Стара Загора, текущ ремонт в Разград, Перник и ЦУ на НЗОК ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45260000 Описание: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Основен ремонт на сградите на НЗОК в градовете Пазарджик, Добрич, Плевен и Стара Загора, текущ ремонт в Разград, Перник и ЦУ на НЗОК ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в дни 60  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранцията да участие в открита процедура е 4000 лв (четири хиляди лева). Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в момента на сключването на договора и се освобождава след неговото приключване, съгласно клаузите, заложени в проекта на договора. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва: 1.авансово 50% от стойността на договорените СРР, в срок до 15 дни след подписването на договора; 2.останалите 50% се изплащат в срок до 15 дни след представяне на: -оригинал на данъчна фактура; -одобрена от оторизиран представител на Възложителя Количествено-стойностна сметка за извършената работа; -окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните. -актове за действително извършени видове работи. ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица 1.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство. Документът се представя и в официален превод. 2.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език, се представя в превод на български език). В акта за създаването на обединение/консорциум трябва да са посочени клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва представят документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен най-отгоре, подписан от представляващия участника (оригинал).2.Заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.2.1.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство. Документът се представя и в официален превод.3.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) 4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП 5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП8. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка участникът трябва да посочи подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, или да декларира писмено, че няма да ползва подизпълнители в декларация по образец (Приложение № 9). В случай, че има посочени подизпълнители, всеки от тях следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация. (Приложение № 10). 9.Удостоверение от съответната териториална дирекция на НАП, че изпълнителят няма парични задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;10.Удостоверение от съответната община, че изпълнителят няма парични задължения към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;11. Участникът да представи декларации за оглед на обектите от настоящата поръчка.12. Документ за закупена документация за участие /заверено копие/. 13. Оригинал на документ за банкова гаранция за участие със срок на валидност на офертата или оригинал на документ за внесена гаранция за участие .Участниците трябва да представят Декларация за приемане на условията за участие в обществената поръчка и Декларация за приемане на условията в проекта на договора.Участникът трябва да е сертифициран по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 18001-OHSAS или еквивалентни на тях или други валидни документи, които доказват внедрени мерки за управление на качеството, безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда за дейности, аналогични с предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката. Вписването в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за ЕИП, има сила на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. Потенциалните изпълнители да са вписани по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите (обн.ДВ, бр.108 от 2006г.) в централния професионален регистър на строителя - ЦПРС, публикуван на сайта на камарата на строителите: https://register.ksb.bg/. Изпълнителите да са одобрени за строежи раздел I, от 3-та до 5-та категория (съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя –ПРВВЦПРС (обн.ДВ, бр.65 от 10.08.2007г.).За доказване на това обстоятелство се представя копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверения от обслужващата банка и копие от застраховка за професионална отговорност. 2.Информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите и строителството, които са предмет на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.Участникът следва да е реализирал минимален обем строително-монтажни работи за последните три години /2009, 2010 и 2011 г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си общо в размер не по-малък от 1 500 000 лв. При участие на обединение/консорциум, изискването за изпълнен обем строително-монтажни работи общо за последните три години следва да е в размер не по-малък от 1500000 лв. общо за обединението. Участникът да представи копия на отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за всяка от последните три (2009, 2010, 2011 г.) приключили финансови години,включително и заверените одиторски доклади от регистриран одитор, в случаите, в които са изискуеми от закона изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Минимални изисквания: Участникът следва да е реализирал минимален обем строително-монтажни работи за последните три години /2009, 2010 и 2011 г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си общо в размер не по-малък от 1 500 000 лв. При участие на обединение/консорциум, изискването за изпълнен обем строително-монтажни работи общо за последните три години следва да е в размер не по-малък от 1500000 лв. общо за обединението. Участникът да представи копия на отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за всяка от последните три (2009, 2010, 2011 г.) приключили финансови години, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1.Участникът следва да представи справка-декларация по образец, съдържаща списък на основните договори с предмет, аналогичен на предмета на настоящата поръчка за последните 5 години (2007, 2008,2009, 2010, 2011 г. и до момента на подаване на офертата), придружени от препоръки, надлежно оформени с издател и лице за контакт, в тях трябва да са вписани видовете дейности, които е извършил конкретния участник. 2.Участникът да представи справка-декларация за наличие на транспорт и за техническото оборудване, с което разполага за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката, към която да приложи заверени копия от документи за собственост на машините, респективно за правото на ползване – извлечение от инвентарната книга и/ или договори за наем/ заем и др. 3. Участникът трябва да представи заверен списък на персонала, предвиден за изпълнение на обществената поръчка. 4.Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години. 5. Участникът да представи списък на техническите лица, включително на тези отговарящи за контрола на качеството. 6.Участникът да представи сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. 7.Участникът да представи декларация за минималната цена на труда по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП. Минимални изисквания: 1.Участникът следва да представи справка-декларация по образец, съдържаща списък на основните договори (минимум 5) с предмет, аналогичен на предмета на настоящата поръчка за последните 5 години (2007, 2008,2009, 2010, 2011 г. и до момента на подаване на офертата), придружени от препоръки (минимум 5), надлежно оформени с издател и лице за контакт, в тях трябва да са вписани видовете дейности, които е извършил конкретния участник. 2.Участникът да представи справка-декларация за наличие на транспорт и за техническото оборудване, с което разполага за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката, към която да приложи заверени копия от документи за собственост на машините, респективно за правото на ползване – извлечение от инвентарната книга и/ или договори за наем/ заем и др. 3.Участникът да представи сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката. 4.Участникът да представи декларация за минималната цена на труда по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 10.08.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи ДА Цена: 10 BGN Условия и начин на плащане Посочената сума се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на НЗОК на ул. “Кричим” 1, гр. София, ет. 8 стая 801, срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на НЗОК – БНБ Централно управление, IBAN: BG46 BNBG 9661 3100 1100 01, BIC: BNBG BGSD. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 17.08.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 90 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 20.08.2012 г.  Час: 10:30 Място ЦУ на НЗОК, София, ул. Кричим №1 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Участниците (законните им представители) или техни упълномощени представители могат да присъстват на действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 23.07.2012 г.  

начало...