Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи – възложител: Национална здравноосигурителна каса

Прочетена: 124

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

 

ІV.2)Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

 

IV.3)Административна информация

ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

10.08.2012 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN

Условия и начин на плащане

Посочената сума се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на НЗОК на ул. “Кричим” 1, гр. София, ет. 8 стая 801, срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на НЗОК – БНБ Централно управление, IBAN: BG46 BNBG 9661 3100 1100 01, BIC: BNBG BGSD.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

17.08.2012 г.  Час: 17:00

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите

Дата: 20.08.2012 г.  Час: 10:30

Място

ЦУ на НЗОК, София, ул. Кричим №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Участниците (законните им представители) или техни упълномощени представители могат да присъстват на действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти.

 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: https://www.cpc.bg.

VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: https://www.cpc.bg.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

23.07.2012 г.

 

начало…

1 2 3 4

Сподели в социалните мрежи

Автор на 23.07.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: