Обществени поръчки

Услуги по проектиране на проучвания - възложител: Община Белица

Наименование:Интегриран воден цикъл на Агломерация" Белица" Възложител: Община Белица Oсн. предмет: Услуги по проектиране на проучвания Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Белица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белица, ул. "Георги Андрейчин" №15, За: Венета Топалова - Ст.експерт "Обществени поръчки", РБългария 2780, Белица, Тел.: 07444 2323, E-mail:obelica@abv.bg, Факс: 07444 2277 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.belitsa.acstre.com. Адрес на профила на купувача: www.belitsa.acstre.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изготвяне на инвестиционен проект, фаза "Идеен проект" за обект:Доизграждане на канализационна мрежа, съпътстваща водопроводна мрежа на гр.Белица, довеждащ колектор от гр.Белица до площадката на ПСОВ и нова ПСОВ "Белица", по проект Интегриран воден цикъл на Агломерация" Белица" за подготовка на проектно предложение по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” , приоритетна ос 1"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 79311100 Описание: Услуги по проектиране на проучвания   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Изработване на идейни проекти за" Интегриран воден цикъл на Агломерация" Белица" , съдържащ следните подобекти: 1.Изготвяне на идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в землището на община Белица, съответстващ на коригираното прединвестиционно проучване 2. Изготвяне на идеен проект на канализационнна мрежа в град Белица съответстващ на коригираното прединвестиционно проучване и довеждащ канализационен колектор от гр.Белица до ПСОВ. 3. Изготвяне на идеен проект на водоснабдителната мрежа в град Белица съответстващ на коригираното прединвестиционно проучване   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 66000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Белица, гр. Белица   NUTS: BG413   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Съгласно изискванията на УО на ОПОС утвърдени от Министъра на МОСВ проектите трябва да отговарят на следните условия: - Идеен проект за ПСОВ е с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, с предложени минимум два съпоставими варианта на технологии за пречистване на водите и за третиране на утайките. Идейният проект се изготвя на базата на определения с Прединвестиционните проучвания капацитет на пречиствателната станция. - Идеен проект за канализационната мрежа на гр.Белица да се изработи с вариантни решения и съответна технико-икономическа обосновка. - Идеен проект за довеждащ канализационен колектор от гр.Белица до ПСОВ да се изработи с вариантни решения и съответна технико-икономическа обосновка. - Идеен проект на водоснабдителната мрежа в град Белица да се изработи с вариантни решения и съответна технико-икономическа обосновка. Общи изисквания към идейните проекти Идейният проект се изработва в съответствие с Прединвестиционните (предварителни) проучвания и договора за проектиране. Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му: 1.Като основа за изработване на следващата фаза на проектиране; 2.За избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране); 3.За нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл. 141 ЗУТ; 4.За издаване на Разрешение за строеж по реда на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ. Идейният проект се изработва в проектни части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти, както следва: a)за пречиствателни станции за отпадъчни води, при които определяща и водеща е технологичната част на проекта - част технологична, придружена от част архитектурна, конструктивна, част геодезическа, част ОВК, част КИПиА, част благоустройство, озеленяване, охранителна ограда, част площадкови комуникации, част електросилнотокова, част телекомуникации, част технико-икономическа и др., съобразно спецификата на обекта; б) за водоснабдителни и/или канализационни мрежи, за които определяща и водеща е ВиК част на проекта - част ВиК, самостоятелна и/или придружена от част конструктивна, геодезическа, геоложка, хидрогеоложка, хидроложка, част технико-икономическа и др. Идейният проект се разработва в минимум два варианта на проектните решения (при вече избрана площадка за ПСОВ в Предварителните проучвания). След технико-икономически анализ и обосновка на вариантните решения, в идейния проект трябва да се препоръча оптималния вариант за разработване в следващата фаза на проектиране.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: срок за извършване на услугата (С)– с относителна тежест 70% цена (Ц) – с относителна тежест – 30 %. Определяне на комплексната оценка Комплексната оценка представлява съвкупност от относителната тежест на оценките по двата показателя (С) и (Ц): (С)= 70 % и (Ц) = 30 %. Въз основа на определените оценки, крайната оценка на всеки участник се изчислява по следната формула – Комплексна оценка (КО) = (С*0.70) + ( Ц *0.30). С = 100 точки максимална стойност, Ц = 100 точки максимална стойност. Определяне на оценката по всеки показател Оценка на предложения срок за изпълнение: С =(С min/Ci) х 100 точки, където С е оценка по предложения срок за изпълнение на поръчката, С min е най-краткия срок, а Ci – е предложения от участника срок. Максималният брой точки, който може да получи участник по този показател е 100 точки. Оценка на предложената от участника цена: Ц =(Ц min/Цi) х 100 точки, където Ц е оценка по предложената цена за изпълнение на поръчката, Ц min е най-ниската предложена цена, а Цi – е предложената от участника цена. Максималният брой точки, който може да получи участник по този показател е 100 точки.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 08/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация - указания за представяне на офертата, техническо задание и образци на документите могат да бъдат намерени на интернет страницата на Община Белица - www.belitsa.acstre.com   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 01/08/2012