Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях - възложител: Община Нова Загора

Наименование:Обществената поръчка включва: "Основен ремонт ЦДГ №7, гр. Нова Загора" Възложител: Община Нова Загора Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Монтажни работи на дограма за врати и прозорци Топлоизолационни строителни работи Работи по ремонт и поддържане на покриви Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2012, 12:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Нова Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Нова Загора, ул. "24-ти май" №1, За: инж. Данка Чиликова, Р. България 8900, Нова Загора, Тел.: 0457 62120, E-mail: obshtina@nova-zagora.com, Факс: 0457 64303 Място/места за контакт: Община Нова Загора Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.nova-zagora.org/. Адрес на профила на купувача: https://www.nova-zagora.org/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Обществената поръчка включва: "Основен ремонт ЦДГ №7, гр. Нова Загора"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45200000, 45421110, 45321000, 45261900 Описание: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Монтажни работи на дограма за врати и прозорци Топлоизолационни строителни работи Работи по ремонт и поддържане на покриви   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Обществената поръчка включва "Основен ремонт ЦДГ № 7, гр. Нова Загора”, съгласно количествена сметка. Ремонтът обхваща западно и източно крило - занимални със застроена площ 464 кв. м, кухненски блок с площ - 161 кв.м, котелно и перално помещение със застроена площ - 148 кв. м. Предвидено е извършване на: демонтаж на дървена дограма, доставка и монтаж на PVC прозорци и врати – външни и вътрешни, топлоизолация на външни стени с експандиран пенополистирол с дебелина 5 см, външна силикатна мазилка, шпакловане и боядисване на стени и тавани, настилка от ламиниран паркет, ремонт на санитарни възли, подмяна на осветителни тела, ремонт „В и К” инсталация, ремонт „О В” инсталация, полагане на хидроизолация с два усилени пласта воалит и тенекиджийски работи.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Нова Загора   NUTS: BG342   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: За изпълнение на обществената поръчка изпълнителя е необходимо да отговаря на следните изисквания: - Да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: Първа група – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителени мрежи и съоръжения, минимум четвърта категория, съгласно чл. 5, ал. 6 ПРВВЦПРС. - Да разполага с валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. Професионална дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката. - Да има въведена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2000 или еквивалентен; Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката; - Да има въведена система за безопасни условия на труд, отговаряща на изискванията на ISO OHSAS 18001:1999 или еквивалентен. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката; - Да има въведена система за опазване на околната среда, отговаряща на изискванията на ISO 14001:2004 или еквивалентен. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката; В случай, че участникът не отговаря на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, неговата оферта не може да участва в оценяването. При сключване на договора, определеният изпълнител следва да представи: гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без включен ДДС; Удостоверение за липса на задължения към Община Нова Загора; документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1 т. 1 от ЗОП и декларация/и за липса на обстоятелства по чл. 47 ,ал. 5 отЗОП.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. Предлагана цена - 45 точки; 2. Гаранционен срок - 25 точки; 3. Срок за изпълнение - 30 точки.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 31/07/2012, 12:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Публичната покана и документацията за участие са публикувани на интернет адреса на Възложителя - https://www.nova-zagora.org/ - "Профил на купувача". Образците, които са приложени в документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Всички необходими документи, които участникът следва да представи за доказване на обстоятелствата, че отговаря на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка подават оферта на адрес: гр. Нова Загора ул. " 24-ти май" №1 Община Нова Загора - деловодство до 12:00 часа на 31.07.2012 г. Офертата следва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с писмо с обратна разписка. Върху плика се изписва „ОФЕРТА” и се посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 30/07/2012