Обществени поръчки

Покривни работи - възложител: ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

Наименование:Извършването на ремонта се налага поради лошото състояние на покрива, фасадата и вътрешните помещения в сградата на централния склад в работилница Плевен запад Възложител: ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" Oсн. предмет: Покривни работи Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки Прогнозна стойност: 112 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/07/2012, 16:45 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП "Национална компания железопътна инфраструктура", бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, За: Силвия Тодорова;Петрунка Манджукова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9323739;02 9323624, E-mail: s_todorova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg. Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Извършването на ремонта се налага поради лошото състояние на покрива, фасадата и вътрешните помещения в сградата на централния склад в работилница Плевен запад.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45261000, 45430000 Описание: Покривни работи Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Видовете ремонтни дейности са посочени в количествената сметка, която е част от документацията приложена към публичната покана публикувана на електронната страница на Възложителя   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 112500 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Механизирана железопътна секция Плевен, гр. Плевен, Индустриална зона, жп раболтилница Плевен запад, площад "Ив. Миндиликов" № 6.   NUTS: BG   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Срок за изпълнение на поръчката е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора. В този срок се включва и необходимото време за оформяне на строителните книжа съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Изискванията за изпълнение на поръчката са описани подробно в документацията приложена към публичната покана.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 30/07/2012, 16:45   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Приложената документация към поканата е достъпна на профила на купувача на електронната страница на ДП НКЖИ - www.rail-infra.bg Място за получаване на офертите : гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство“.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 30/07/2012