Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Летница

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: 1.Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030 2.Реконструкция на улична пътна мрежа на гр.Летница, част от ул. «Неофит Рилски» 3.Ремонт улична мрежа - Община Летница 4.Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница Възложител: Община Летница Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 96 546 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Летница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Летница, област Ловеч, бул. "България" №19, За: инж.Павлинка Чолакова, Република България 5570, Летница, Тел.: 06941 2163, E-mail: letnitsa@mail.bg, Факс: 06941 2256 Място/места за контакт: Община Летница Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.letnitsa.bg. Адрес на профила на купувача: www.letnitsa.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: «Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: 1.Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030 2.Реконструкция на улична пътна мрежа на гр.Летница, част от ул. «Неофит Рилски» 3.Ремонт улична мрежа - Община Летница 4.Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница».   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: «Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: 1.Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030 2.Реконструкция на улична пътна мрежа на гр.Летница, част от ул. «Неофит Рилски» 3.Ремонт улична мрежа - Община Летница 4.Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница". Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 96 545.83 /деветдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и пет лева и осемдесет и три стотинки/ лева без ДДС. Прогнозните стойности по обекти определени без ДДС в лева са както следва за: - Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030 на ориентировъчна стойност до 60 000.00 лв. без ДДС; -Реконструкция на улична пътна мрежа на гр.Летница, част от ул. «Неофит Рилски» на ориентировъчна стойност до 20 000.00 лв. без ДДС; - Ремонт улична мрежа - Община Летница на ориентировъчна стойност до 8 333.33 лв. без ДДС ; - Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница с обща дължина 6,463 км. на ориентировъчна стойност до 8 212.50 лв. без ДДС. Поръчката се играе на единични цени за отделните видове работи, като предлаганата цена трябва да е без ДДС с включени всички разходи. След определяне на Изпълнителя и в срока на сключване на договора, представители на Възложителя, Изпълнителя и лицето, което ще извършва строителен надзор и инвеститорски контрол при строителството извършват съвместен оглед на обектите и изготвят съвместно в зависимост от предложените единични анализни цени за отделните видове работи количествено-стойностни сметки по обекти до изчерпване на определения лимит на средствата, които КСС ще станат неразделна част от сключения договор. Срокът за изпълнение на поръчката е: по предложение на участника, но не по-късно от 31.10.2012 година.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 96546 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Общински пътища LOV1064/LOV1030; 2. Ул. «Неофит Рилски», гр.Летница; 3.Улична мрежа на Община Летница; 4.Републиканските пътища в границите на град Летница   NUTS: BG315   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Офертата трябва да съдържа три отделни запечатани и непрозрачни плика, съдържащи следните документи: ПЛИК №1 «Документи за подбор» - 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Административни сведения; 3.Документ за регистрация на участника или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър с декларация; 4.Копие от документи за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ и ЕИК по БУЛСТАТ; 5.Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП; 6.Списък на основните договори за строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени от него през последните пет години /без новорегистрираните/, придружен от препоръки за добро изпълнение; 7.Списък на собствени и/или наети квалифицирани технически лица, отговорни за изпълнението на поръчката; 8.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, съгласно чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП; 9.Заявление за участие; 10.Декларация за определяне на срок на валидност на офертата, не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертата; 11. Оферта; 12.Проекто-договор; 13.Декларация за обстоятелства, които биха повлияли при изготвянето на Офертата; 14.Декларация; 15.Декларация за техническото оборудване, машини и съоръжения, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за строителство с отбелязване дали то е собствено или наето; 16.Сертификат за въведена ISO 9001:2008 «Система за управление на качеството» или еквивалент, издаден от акредитирани лица за управление на качеството-заверено копие; 17.Сертификат за въведена ISO 18001:2007 «Система за управление на здравето и безопасността при работа» или еквивалент-заверено копие; 18.Сертификат за въведена ISO 14001:2004 «Система за управление на околната среда» или еквивалент-заверено копие; 19.Документ /талон и удостоверение/ за това, че Участникът е вписан в ЦПРС, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от този вид–копия, заверени от участника; 20. Валидни застраховки, съгласно чл.171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството;21.Декларация за липса на наложени санкции от ДНСК/РДНСК за последните пет години; 22. Декларация за запознаване с обектите; 23.Декларация за наличие на подизпълнители, за вида на работите, които те ще извършват, и дела на тяхното участие; 24.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 25.Декларация за приемане на условията в проекта на договора; 26.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата – оригинала на вносната бележка или оригинала на банковата гаранция за участие. Гаранцията за участие е в размер на 480.00 лева - абсолютна сума върху която не се начислява ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а)парична сума, която се внася по сметката на Община Летница в “Банка ДСК” ЕАД, клон Летница; IBAN: BG23STSA93003319012010, BIC: STSABGSF; б) банкова гаранция (оригинал) - трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 дни от крайния срок за подаване на офертите. ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - 1.Техническо предложение; 2.Кратка анотация/кратко представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката. ПЛИК №3 „Предлагана цена” - 1. Ценово предложение; Участникът прилага Ценово предложение и съответните анализи за твърдите цени за всички видове СМР и показатели на ценообразуването за единица мярка с всички начисления.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост се оценява по методика и получава комплексна оценка, с която участва в крайното класиране. Показателите и съответните им относителни тежести са посочени в документацията публикувана на интернет сайта на Община Летница.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 01/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет сайта на общината. Документацията може да се изтегли до 01.08.2012 г. Кандидатите следва да изтеглят образци на документите и да се информират за клаузите в проекта на договора, както и с методиката за оценка на офертите. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба) в деловодството на общината, ІІ етаж, гл.експерт „Връзки с обществеността”, за сметка на участника. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес и в срок, съгласно публичната покана. На плика се записва: Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: «Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: 1.Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030 2.Реконструкция на улична пътна мрежа на гр.Летница, част от ул. «Неофит Рилски» 3.Ремонт улична мрежа - Община Летница 4.Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница». При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените дадни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Лицето, което е избрано за изпълнител, преди сключването на договора за изпълнение, представя: Доказателства от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 01/08/2012