Обществени поръчки

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи - възложител: Община Роман

Наименование:Изграждане на предпазна дига на р. Искър от ОK46 до ОK51 от регулационния план на гр. Роман Възложител: Община Роман Oсн. предмет: Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи Защитни речни съоръжения срещу наводнения Прогнозна стойност: 745 921,40 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.09.2012 г., 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Роман: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Роман, Община Роман, БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 136, За: Мариета Ивайлова, Република България 3139, Роман, Тел.: 09123 2064, E-mail: romanoa@abv.bg,, Факс: 09123 2349 Място/места за контакт: Община Роман Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.roman-bg.com/. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя Изграждане на предпазна дига на р. Искър от ОK46 до ОK51 от регулационния план на гр. Роман II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изграждане Място на изпълнение: Община Роман, гр. Роман Код NUTS: BG313 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Изграждане на предпазна дига на р. Искър от ОK46 до ОK51 от регулационния план на гр. Роман Подпорната стена е продължение на изградена вече част от ул. Искър от ОК41 до ОК46 2.Очистване на речното корито, в описания по-горе участък, около брега от ниска растителност, клони и битови отпадъци, намяващи значително проводимостта на речното корито. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45420000, 45246400 Описание: Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи Защитни речни съоръжения срещу наводнения ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Общата стойност на поръчката се определя по изчислителен път, по действително изпълнени видове и количества работи, по предложените в КСС от офертата на участника единични цени. Прогнозна стойност без ДДС 745921.4 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в дни 160  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции 1. Гаранция за участие в процедурата Гаранцията за участие в процедурата е във формата на банкова гаранция в полза на Възложителя или парична сума в размер на: 7 450/ седем хиляди четиристотин и петдесет / лв. Участникът сам определя формата на гаранцията за участие. Банковата гаранция трябва да бъде със срок на валидност 120 дни след крайния срок за получаване на офертите. При избор на гаранция за участие под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път, по сметката на Възложителя: BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF, Банка „ДСК” клон Роман Гаранцията се задържа и освобождава по реда, определен в 62 от зоп. 2. Гаранция за изпълнение на договора Участникът, определен за изпълнител по тази поръчка, при подписване на договор следва да представи гаранция за изпълнение на договора (в избрана от него форма - безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя или парична сума), в размер на 3% от стойността на поръчката (без ДДС). Банковата гаранция трябва да бъде със срок на валидност 90 дни след крайния срок за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава съгласно договора. Гаранция за авансово плащане Участникът, определен за изпълнител по тази поръчка, след сключване на договор може да получи аванс в размер до 20 % от стойността на поръчката, при наличие на финансиране , срещу банкова гаранция в полза на Възложителя, представена от участника, определен за изпълнител, при условията записани в договора. Банковата гаранция трябва да бъде със срок на валидност до крайния срок за изпълнение на поръчката Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава съгласно договора ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Поръчката се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР , схема № BG161PO001/4.1-04/2010/ „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица За участие в процедурата на обединение, което се създава за настоящата обществена поръчка, Възложителят изисква представянето на нотариално заверен оригинал на Договор за учредяване на обединението / договорно обединяване / за участие в процедурата и за осъществяване на дейностите по предмета на поръчката. Ако обединението не е създадено/ не се създава конкретно за настоящата поръчка, Възложителят изисква нотариално заверено копие от Договора за учредяване на обединението и нотариално заверен оригинал от Споразумение между партньорите за участие в настоящата процедура и за осъществяване на дейностите по предмета на поръчката. Ако обединението бъде определено за изпълнител на поръчката, преди сключване на договор за изпълнение на поръчката, обединението трябва : - да представи удостоверение за регистрация по ЕИК по Булстат на обединението; - да се регистрира по Закона за ДДС и представи документ за съответната регистрация на обединението; - да разкрие и представи банкова сметка на обединението. ІІІ.1.4)Други особени условия Максималният общ срок за изпълнение на поръчката е 160/сто и шестдесет Календарни дни/,а Минималният срок за изпълнение на поръчката е 140/сто и четиридесет календарни дни/ считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на последния протокол обр.15 Възложителят отстранява От участие в процедурата се отстранява Участник, който представи оферта, която е непълна , както и ако офертата не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия или представи оферта,при която не са спазени изискванията на чл. 57,ал.1 от ЗОП.Е Участник не представил изисканите с Протокол 1по чл.68,ал.7 от ЗОП документи в срок. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не е използвал изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им или не отговаря на нормативните изисквания Когато участникът е представил Ценовата оферта в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП Когато гаранцията за участие е представена от участника под формата на банкова гаранция и е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертата; Когато участникът участвува в обединение, което е участник в настоящата процедура или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта Когато едно физическо или юридичесто лице е участник в повече от едно обедидение в настоящата процедура Когато представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази документация За когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор Технически предложения, които не са изготвени в съответствие с изискванията и указанията , посочени в документацията, няма да се разглеждат и участниците ще бъдат отстраняване от по-нататъшно разглеждане на офертите. по чл.47,ал.1 от ЗОП 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. обявен в несъстоятелност; 3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. по чл.47,ал.2 и ал.5 от ЗОП ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: Всички образци на документи са приложени към документацията за участие и са както следва: 1) Списък на представените документи, подписан от участника (по образец); 2) Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице; Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в официален превод на български език. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият 3) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – попълват се, подписват се и се подпечатват в съответствие с чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП (по образци). 4) Доказателства за икономическо и финансово състояние; 5) Доказателства за технически възможности; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 7) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите (по образец); 8) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва (по образец, ако е приложимо); 9) Документите за подизпълнителите (ако е приложимо) съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП; 10) Документ за внесена гаранция за участие - парична гаранция или банкова гаранция (по образец); 11) Документ за закупена документация (копие); 12) Оферта по образец 13) Декларация за приемане на условията в проекта на договора, приложението към него и специфичните условия по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец); 14) Декларация за запознаване с условията на строителната площадка; 15) Техническата оферта, изготвена по образец; 16) Ценовата оферта по образец 17/ Удостоверение за вписване в ЦПРС 18/Декларация за приемане условията на договора ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 2.1. заверено копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три години (2009,2010 и 2011), оформени съгласно Закона за счетоводството и счетоводните стандарти (или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, ако тя е след 2008 г.) ; 2.2. Заверено/и копие/я от действаща застрахователна полица за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, валидна най-малко до крайния срок за валидност на офертите и документи към нея,от които са видни срокът на застраховката и категорията на застрахованите обекти; Застраховката на участника трябва да покрива съответната категория , съответстваща на предмета на поръчката. В случай, че участникът е обединение юридическо лице, изискването за наличие на застраховка професионална отговорност трябва да бъде изпълнено от всеки от партньорите в обединението. При участие на подизпълнители изискването се отнася и за тях, като категорията на обекта на застраховка трябва да съответства най-малко на работите, които се предвиждат за изпълнение от съответния подизпълнител. Ако към датата на подписване на договор срокът на застраховката е изтекъл, участникът, определен за изпълнител, преди подписване на договора трябва да представи доказателства, че е подновил застраховката си. 2.3Справка-информация (по образец) за общия оборот и за оборота на строителството, за последните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си; 2.4Декларация /свободен текст/ за достъп до финансов ресурс в размер на 100 000 лева, с приложени доказателствени документи. Минимални изисквания: 1.1.Участникът да има Общ оборот от дейността си през последните 3 години /2009,2010 и 2011 г / на обща стойност 2 250 000 /два милиона и двеста и петдесет хиляди / лева с ДДС. В случай, че участникът е обединение, изискването трябва да бъде изпълнено общо от партньорите в обединението 1.2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ. Застраховката на участника трябва да покрива съответната категория , съответстваща на предмета на поръчката. В случай, че участникът е обединение, изискването за наличие на застраховка професионална отговорност трябва да бъде изпълнено от всеки от партньорите в обединението. При участие на подизпълнители изискването се отнася и за тях, като категорията на обекта на застраховка трябва да съответства най-малко на работите, които се предвиждат за изпълнение от съответния подизпълнител. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1.Списък на договорите за строителство изпълнени през последните три години / 2009,2010 и 2011./ придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2.Списък на ключовия персонал (Образец 13), за изпълнение на поръчката в съответствие с минималните изисквания по т.1.2, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях. Лицата следва да имат необходимата техническа правоспособност за изпълнение на работите, за които са ангажирани. Към списъка се прилагат документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ключовия персонал на участника: за всеки член на ключовия персонал се прилагат професионална автобиография (образец 14), копия от документи за образование и квалификация ( дипломи и сертификати), и копия от трудови книжки. Личните данни - ЕГН и др. , които са обект на защитена информация, в представените копия да се заличат. Когато участникът е обединение, партньорите представят общ списък (Образец 13) на ключовия персонал, в който трябва ясно да бъде посочено чий служител е всеки от членовете на ключовия персонал. Подизпълнителите представят списък на своя ключовия персонал за участие в изпълнението на поръчката , но само съобразно тяхното участие . 2.3. Декларация за техническо оборудване и механизация, (собствени и/или наети) (Образец 15), за изпълнение на обществената поръчка. Декларацията трябва да бъде придружена с документи доказващи ясно произхода и собствеността ( нотариални актове, препис-извлечения от инвентарна книга , договори за лизинг, договори за наемане за срока на поръчката заедно с копие от документа са собственост на наемодателя и/или др.) Ако механизацията е собствена, същото се доказва с препис-извлечение от инвентарната книга, заверен по реда определен в документацията. Ако е закупена на лизинг се доказва с договор за лизинг. Ако е под наем се доказва с договор за наем за срока на изпълнението на поръчката, придружен с копие от документа за собственост на наемодателя. Когато участникът е обединение , всеки от партньорите представя декларация, а минималното изискване са покрива общо от партньорите Подизпълнителите представят Декларация по т. 2.3, но само съобразно своето участие в изпълнението на поръчката. 2.4. Kопие на валидно Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя. Когато участникът е обединение, документът се представя от всеки партньор в обединението . Когато се предвижда участие на подизпълнители, документът се представя и от тях, но съобразно работата , която ще изпълняват. За чуждестранни лица се прилагат изискванията на чл.3 от Закона за камарата на строителите 2.5 Kопия на валидни Удостоверение за системи за управление на качеството, безопасността на труда и опазване на околната среда както следва: - ISO 9001 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; - ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; - OHSAS 18001 Когато участникът е обединение, документите се представят за обединението като цяло. Когато се предвижда участие на подизпълнители, документът се представя и от тях, но съобразно работата , която ще изпълняват. За чуждестранни лица се прилагат изискванията на чл.3 от Закона за камарата на строителите Ако в офертата на чуждестранно лице е приложен документ за еквивалентна регистрация в страната му , ако бъде определено за изпълнител чуждестранното лице преди сключване на договор в определения в ЗОП срок трябва да представи документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя. В противен случай договор с него не се сключва. Минимални изисквания: 1.1.1Участникът да има изпълнени договори през последните 3 години /2009, 2010 И 2011г/ на обекти от подобен на поръчката характер на обща стойност поне 750 000 /седемстотин и петдесет хиляди/ лева без ДДС. В случай, че участникът е обединение, изискването трябва да бъде изпълнено общо от партньорите в обединението 1.1.2.Участникът да е изпълнил успешно договори за строежи на обекти от същиа вид дейности и категория, каквато е обекта на поръчката през последните 3 години /2009,2010 и 2011/. В случай, че участникът е обединение, изискването трябва да бъде изпълнено общо от партньорите в обединението 1.2. За изпълнение на поръчката участникът да разполага със следния минимален ключов персонал от технически правоспособни лица, назначени на трудов договор, които да отговарят на изискванията на чл. 163а от ЗУТ: • Технически ръководител АС част – Образование висше- строителен инженер /Хидростроителство-ХТС, ХМС/, минимум 5 години професионален опит; • Технически ръководител СМР част – Образование висше- строителен инженер /Хидростроителство-ХТС, ХМС/, минимум 3 години професионален опит; • Геодезист – Образование висше- Геодезия, минимум 3 години професионален опит; • Координатор по здравословни и безопасни условия на труд (безопасност и охрана на труда) – сертифициран специалист; • Координатор по контрол на качеството – инженер/техник, мин 3 години професионален опит. Когато участникът е обединение, ключовият персонал се осигурява общо от партньорите в обединението. 1.3. Участникът да разполага с подходящо техническо оборудване и механизация,бази, офис (собствени или наети), необходими за изпълнение на поръчката . Техническото оборудване и механизацията могат да бъдат собствени, закупени на лизинг или наети. 1.3.1 За изпълнение на поръчката участникът да разполага минимум със следното техническо оборудване и механизация : • Булдозер на гъсеничен трактор с хидравлично управление – 1 бр.; • Самосвал– 2 бр.; • Багер еднокош. гъсен. ход хидравлична обемна лопата – 1 бр. • Автобетонпомпа – 1 бр.; • Автобетоновоз – 1 бр.; Когато участникът е обединение, изискванията се покриват общо от партньорите в обединението. 1.3.2. Бази –Участникът трябва да има доказана възможност: а/ за осигуряване на собствена или наета база в гр.Роман или на територията на Община Роман - за престой/домуване/ на техниката, която ще се ползва за изпълнение на поръчката, и за складиране на материали. б/ за ползване на бетонов възел, с отдалеченост в съответствие с технологичните изисквания за полагане на бетони. Когато участникът е обединение, изискването се покрива общо от партньорите в обединението. 1.4. Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите, която да му позволява извършването на строителните работи на строежи от категорията и групата , в която попада обекта на поръчката / Четвърта група, Първа категория обекти - ISO 9001 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; - ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; - OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи Когато участникът е обединение, изискването се покрива общо от партньорите в обединението. Когато се предвижда участие на подизпълнители, те също трябва да отговарят на изискването за регистрация , но съобразно работата , която ще изпълняват. За чуждестранни лица се прилагат изискванията на чл.3 от Закона за камарата на строителите ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Техническо предложение; тежест: 40 Показател: Цена; тежест: 60   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 04.09.2012 г.  Час: 15:30 Платими документи ДА Цена: 100 BGN Условия и начин на плащане Цената на документацията е с ДДС. Заплащането на документацията се извършва в брой в стая 221 (счетоводство) на Община Роман или по банков път.и същата се получава в стая 209 ет.2 в сградата на община Роман всеки работен ден от 8,00 до 15,30 часа Банкова сметка на Община Роман за заплащане на тръжна документация по банков път : IBAN .BG89STSA 93008490020100 КОД ВИД ПЛАЩАНЕ 448090 / ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ/ BIC STSABGSF, БАНКА ДСК клон Роман ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 13.09.2012 г.  Час: 16:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 120 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 14.09.2012 г.  Час: 13:00 Място Зала в сградата на Община Роман Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» BG161PO001/4.1-04/2010/026 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” VI.3)Допълнителна информация При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора. Съгласно чл. 47, ал. 11 от ЗОП не се изисква представяне на документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър. Възложителят е намалил сроковете по чл.64,ал.1 от ЗОП във връзка с чл.64,ал.3 от ЗОП със 12 дни обявалението е изпратено по електронен път и документацията за участие в процедурата е достъпна на интернет адрес www.roman-bg.com/ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗОП , жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалбата по чл. 120, ал. 3 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 24.07.2012 г.  

начало...