Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти - възложител: Община Бяла

Наименование:Основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, област Русе Възложител: Община Бяла Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти Прогнозна стойност: 105 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Бяла

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Бяла, пл."Екзарх Йосиф І" № 1, За: Ваня Минкова- Мл.юрискoнсулт на Община Бяла, Република България 7100, Бяла, Тел.: 0817 72015/49/, E-mail:byala.rs@byala.bg, Факс: 0817 74634 Място/места за контакт: гр.Бяла, пл."Екзарх Йосиф І" № 1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala.bg. Адрес на профила на купувача: www.byala.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на обществената поръчка, възлагана от Община Бяла е: “Основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, област Русе”.Предметът на настоящата поръчка включва основен ремонт на общински пътища на територията на Община Бяла, а именно: • Общински път RSE1003 /ІV-50012/ – Ботров – Стърмен – Бяла; • Общински път VTR 1233 /ІV-40964/- Босилковци – гара Бяла. Технически изисквания към предмета на настоящата обществена поръчка са посочени в Приложение № 1 „Техническа спецификация”.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45230000 Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Количествата на дейностите, включени в предмета на настоящата покана, са подробно описани в техническата спецификация, която може да бъде изтеглена от профила на купувача- www.byala.bg.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 105500 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Бяла, област Русе   NUTS: BG323   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Участникът трябва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП- Доказва се с попълнени Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и чл.47, ал.2 от ЗОП (Образец № 3, Образец № 4 и Образец № 5). 2. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Втора група, минимум ІІІ-та категория съгласно Закона за камарата на строителите или еквивалентен или в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от изискваната категория- Доказва се със заверено от участника копие на валидно Удостоверение и талон за вписване в Централен професионален регистър на строителя на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от Втора група, минимум ІІІ-та категория или еквивалент. Съгласно чл.49, ал.1 от ЗОП, ако участникът е чужденец да докаже регистрацията си в някои от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е участникът е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон. 3. Участникът трябва да има сключена застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за извършване на строителни дейности, сключена по реда и при условията на Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна на нея съгласно националното законодателство на държавата, в която участникът е установен- Доказва се със заверено от участника копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна на нея съгласно националното законодателство на държавата, в която участникът е установен. 4. Участникът да има изпълнени поне 3 (три) договора със сходен предмет с предмета на публичната покана през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) или от датата, когато участникът е учреден и е започнал дейност на обща стойност не по-малка от общата прогнозна стойност на настоящата публична покана- Доказва се с попълнен Списък на основните договори със сходен предмет с предмета на публичната покана през последните 3 (три) години или от датата когато участникът е учреден и е започнал дейност (Образец № 7), придружен от препоръки за добро изпълнение за поне три вписани в списъка договори. 5. Участникът трябва да разполага минимум с посоченото в Приложение № 1 „Техническа спецификация” техническо оборудване (собствено или наето/лизинг/)- Доказва се с попълнен Списък-декларация на техническото оборудване, с, което разполага участникът за изпълнение на поръчката (Образец № 8), придружен със заверени от участника копия на: --- регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на превозните средства, и фактури за закупуване на техника и/или извлечения от инвентарна книга – за собствената техника; ---- договори за наем/ползване/лизинг, придружени със заверени документи за собственост на името на наемодателя (талони, фактури) – за наетата/ползвана техника. !!! При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 25, ал. 8 от ЗОП). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изброените по-горе документи се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 03/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 1. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адреса на профила на купувача- www.byala.bg. 2. Прогнозната стойност на поръчката е без включен ДДС, като максимално допустимите стойности за финансиране на отделните пътища, са следните: • За Общински път RSE1003 /ІV-50012/ – Ботров – Стърмен – Бяла – до 43 166.66 лв. без ДДС; • За Общински път VTR 1233 /ІV-40964/- Босилковци – гара Бяла- до 62 333.33 лв. без ДДС. 3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените от Възложителя изисквания. 4. За участие е участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на публичната покана и другите приложения към поканата, публикувани в профила на купувача. 5. Неразделна част от публичната покана са образците на документите и указанията към участниците, публикувани на профила на купувача.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 03/08/2012