Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Добрич

Наименование:Извършване на ремонтни дейности в Детски ясли, Детска млечна кухня, Социални заведения и Целодневни детски градини в град Добрич по програмата за капиталови разходи за 2012 година Възложител: Община Добрич Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 120 455 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Добрич, ул.България №12, За: Маргарита Илиева, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166 Място/места за контакт: Община град Добрич Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg. Адрес на профила на купувача: www.dobrich.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Oбществена поръчка с предмет: “Извършване на ремонтни дейности в Детски ясли, Детска млечна кухня, Социални заведения и Целодневни детски градини в град Добрич по програмата за капиталови разходи за 2012 година”, включваща 4 обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1) - „Ремонтни дейности в Детски ясли № 2, 3, 4, 5 и 6” Обособена позиция 2 (ОП 2) - „Ремонтни дейности в ДЦДУ и ДЦВУ” Обособена позиция 3 (ОП 3) - „Проектиране и изпълнение на ремонтни дейности в Детска Млечна кухня и Детска ясла № 1” Обособена позиция 4 (OП 4) - „Ремонтни дейности в Целодневните детски градини”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Предвидените ремонтни дейности в Детски ясли, Детска млечна кухня, Социални заведения и Целодневни детски градини в град Добрич са подробно описани по видове дейности и количества в приложените Количествени сметки по всяка обособена позиция.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120455 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: град Добрич   NUTS: BG332   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Участникът следва да има документално доказан оборот от строителство, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка за последните 3 финансово приключили години (2009, 2010 и 2011 г.), както следва: - за ОП 1 в размер не по малко от 40 000 лева без ДДС; - за ОП 2 в размер не по малко от 30 000 лева без ДДС; - за ОП 3 в размер не по малко от 25 000 лева без ДДС; - за ОП 4 в размер не по малко от 140 000 лева без ДДС. 2. Участникът да е изпълнил с отлична организация на работа и високо качество, отговарящо на всички съвременни технически норми и стандарти поне 3 договора с дейност, сходна с предмета на поръчката през последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) – за всяка обособена позиция (ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4). Участникът следва да приложи заверени копия на договорите. 3. Участникът да има на разположение за всяка обособена позиция (ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4) минимален състав от специалисти за изпълнение на поръчката, включващ: -инженер ПГС - 1 брой; -технически ръководител - 1 брой; -строителни работници - 10 броя. Участникът следва да приложи списък на лицата, които ще изпълняват поръчката, придружен с професионални автобиографии на лицата, дипломи и др. документи доказващи тяхната квалификация.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 31/07/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация и документи,свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Пликът с офертата се представя в Центъра за услуги и информация, в гише "Деловодство" в Община град Добрич, ул.България №12. Приложения към поканата: 1. Оферта - образец; 2. Ценово предложение - образец; 3. Количествени сметки, за всяка обособена позиция; 4. Техническо задание за обособена позиция 3.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 31/07/2012