Строителни и монтажни работи – възложител: Община Добрич

Прочетена: 84

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Добрич, ул.България №12, За: Маргарита Илиева, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrich.bg.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Oбществена поръчка с предмет: “Извършване на ремонтни дейности в Детски ясли, Детска млечна кухня, Социални заведения и Целодневни детски градини в град Добрич по програмата за капиталови разходи за 2012 година”, включваща 4 обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Ремонтни дейности в Детски ясли № 2, 3, 4, 5 и 6” Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Ремонтни дейности в ДЦДУ и ДЦВУ” Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Проектиране и изпълнение на ремонтни дейности в Детска Млечна кухня и Детска ясла № 1” Обособена позиция 4 (OП 4) – „Ремонтни дейности в Целодневните детски градини”

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидените ремонтни дейности в Детски ясли, Детска млечна кухня, Социални заведения и Целодневни детски градини в град Добрич са подробно описани по видове дейности и количества в приложените Количествени сметки по всяка обособена позиция.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

120455 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Добрич

 

NUTS:

BG332

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да има документално доказан оборот от строителство, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка за последните 3 финансово приключили години (2009, 2010 и 2011 г.), както следва: – за ОП 1 в размер не по малко от 40 000 лева без ДДС; – за ОП 2 в размер не по малко от 30 000 лева без ДДС; – за ОП 3 в размер не по малко от 25 000 лева без ДДС; – за ОП 4 в размер не по малко от 140 000 лева без ДДС. 2. Участникът да е изпълнил с отлична организация на работа и високо качество, отговарящо на всички съвременни технически норми и стандарти поне 3 договора с дейност, сходна с предмета на поръчката през последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) – за всяка обособена позиция (ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4). Участникът следва да приложи заверени копия на договорите. 3. Участникът да има на разположение за всяка обособена позиция (ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4) минимален състав от специалисти за изпълнение на поръчката, включващ: -инженер ПГС – 1 брой; -технически ръководител – 1 брой; -строителни работници – 10 броя. Участникът следва да приложи списък на лицата, които ще изпълняват поръчката, придружен с професионални автобиографии на лицата, дипломи и др. документи доказващи тяхната квалификация.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2012, 17:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи,свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Пликът с офертата се представя в Центъра за услуги и информация, в гише „Деловодство“ в Община град Добрич, ул.България №12. Приложения към поканата: 1. Оферта – образец; 2. Ценово предложение – образец; 3. Количествени сметки, за всяка обособена позиция; 4. Техническо задание за обособена позиция 3.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2012

 

1 2

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.07.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: