Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях - възложител: Народно читалище „Братан Шукеров - 1953"

Наименование:Строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект „Ремонт и рехабилитация на сградата на Народно читалище „Братан Шукеров - 1953" с. Върбина” Възложител: Народно читалище „Братан Шукеров - 1953" Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 251 932 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-с. Върбина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Народно читалище „Братан Шукеров - 1953", обл. Смолян, общ. Мадан, За: Румяна Альошева Ангелова, България 4921, с. Върбина, Тел.: 0893 664202, E-mail:bratan.shukerov1953@gmail.com Интернет адрес/и: Адрес на профила на купувача: https://mc.government.bg/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект „Ремонт и рехабилитация на сградата на Народно читалище „Братан Шукеров - 1953" с. Върбина”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45200000 Описание: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Фасади-бояжийски работи 1.Направа на външно тръбно скеле 830 кв. м. 2.Предпазна мрежа пред фасадно скеле 830 кв. м. 3.Топлоизолация на външни стени с пенополистерол при ремонти 830 кв. м. 4.Грундиране с готов грунд при ремонти 830 кв. м. 5.Изолиране на основа 830 кв. м. 6.Шпакловка върху топлоизолация 830 кв. м. 7.Външна релефна мазилка по фасади 830 кв. м. Демонтажи 1.Демонтаж дъсчена обшивка покрив 12 кв. м. 2.Събиране, товарене и извозване на строитени отпадъци 25 куб. м. 3.Демонтаж на прозорци 59 бр. 4.Демонтиране на врати 34 бр. Мазилки и облицовки 1.Изкърпване около врати и прозорци 203 м. 2.Направа на изравнителна замазка по подове - саморазливна II и III етаж 970 кв. м. 3.Фаянсова облицовка по стени в тоалетни Н - 2 м. 35кв. м. 4.Шпакловки по стени и тавани 920 кв. м. 5.Латексово боядисване двукратно по стени и тавани 920 кв. м. 6.Настилка от гранитогрес по подове в тоалетни и тераси 52 кв. м. 7.Защитни ъгли с мрежа при мазилка 190 м. 8.Топлоизолация екструдиран полестерол 3 см. I етаж 650 кв. м. 9.Орнаментирани гипсови фризове при ремонти 52 м. Доставка и монтажи 1.Доставка и монтаж прозорец PVC 140/200 - 6 бр. 2.Доставка и монтаж прозорец PVC 100/200 - 4 бр. 3.Доставка и монтаж прозорец PVC 120/395 - 7 бр. 4.Доставка и монтаж прозорец PVC 125/235 - 9 бр. 5.Доставка и монтаж прозорец PVC 85/120 - 5 бр. 6.Доставка и монтаж прозорец PVC 110/150 - 5 бр. 7.Доставка и монтаж прозорец PVC 120/85 - 12 бр. 8.Доставка и монтаж прозорец PVC 85/85 - 5 бр. 9.Доставка и монтаж прозорец PVC 180/150 - 4 бр. 10.Доставка и монтаж прозорец PVC 190/150 - 2 бр. 11.Доставка и монтаж врата MDF 75/210 - 2 бр. 12.Доставка и монтаж врата MDF 80/210 - 9 бр. 13.Доставка и монтаж врата MDF 90/210 - 2 бр. 14.Доставка и монтаж врата MDF 85/210 - 4 бр. 15.Доставка и монтаж врата PVC 100/210 - 6 бр. 16.Доставка и монтаж врата PVC 120/225 - 1 бр. 17.Доставка и монтаж врата PVC 120/210 - 1 бр. 18.Доставка и монтаж врата PVC 70/210 - 6 бр. 19.Доставка и монтаж на двукрила врата в комбинация с настройка от PVC профили 180/220 - 2 бр. 20.Доставка и монтаж на двукрила врата в комбинация с настройка от PVC профили 340/220 - 1 бр. 21.Доставка и монтаж окачен таван 95 кв. м. 22.Парапет стълбище - метален по детайл- 25 м. 23.Доставка и монтаж бойлер - 200 л. за топла вода за битови нужди- 1 бр. 24.Батерия № 297 за тоалетна мивка с плестмасови ръкохватки - седящи върху мивката- 4 бр. 25.Тоалетни порцеланови умивалници еднокоритни бели- 4 бр. 26.Монтиране клозетно седало/чиния с долно оттичане, PVC промивна тръба- 6 бр. 27.Сифони подови чугунени- 6 бр. Покривни работи 1.Доставка и монтаж безшевни улуци от подцинкована ламарина и предпазна мрежа- 108 м. 2.Доставка и монтаж на водосточни тръби- 112 м. 3.Доставка и монтаж на водосточни казанчета- 16 бр. 4.Каменна вата 5 см.- 640 кв. м. 5.Хидроизолация от два пласта битумизирана мушама- 640 кв. м. 6.Дъски и летви в бетон за захващане на обшивки- 23 куб. м. 7.Монтаж на челни дъски- 54 кв. м. 8.Покриване с битумни керемиди върху дъсчена облицовка- 640 кв. м. Ремонт на ел. инсталация 1.Доставка и монтаж на ключове- 35 бр. 2.Доставка и монтаж на ключове двойни- 25 бр. 3.Доставка и монтаж на ключове дивиаторни- 2 бр. 4.Доставка и монтаж на контакт- 65 бр. 5.Доставка и монтаж на аплик- 13 бр. 6.Доставка и монтаж на плафониера- 110 бр. 7.Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло- 10 бр. 8.Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло- 2 бр. 9.Демонтаж на тръби и проводници- 250 м. 10.Демонтаж на ключове- 65 бр. 11.Демонтаж на контакти- 65 бр. 12.Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм. при ремонти- 75 бр. 13.Изкопаване на канали в тухлени стени- 40м. 14.Изкопаване на канали в бетонови стени- 10 м. 15.Изкърпване на мазилка по канали- 18.6 м. 16.Доставка и полагане на външно осветление- 10 бр. 17.Ремонт на пожарогасителна инсталация - доставка и монтаж на маркучи и накрайници- 5 бр.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 251932 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Република България   NUTS: BG424   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Избраният за изпълнител на поръчката участник следва да представи оригинален документ на гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата стойност на услугата, съгласно ценовото предложение с включен ДДС; 2. Участникът да има оборот от строителство сходно с предмета на настоящата поръчка за последните три години (2009, 2010 и 2011г.) не по-малко от 100 000 лева. 3. Участникът да има минимум 3 изпълнени договора за строителство сходно с предмета на настоящата поръчка за периода 2009, 2010 и 2011 г. 4. Валидност на офертата - 90 дни 5. Максимален срок за изпълнение - 5 месеца от датата на сключване на договора 6. Плащането ще се извършва по банков път, в български лева   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 50% Технически показатели - 35% Срок на отложено плащане - 15%   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 13/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертата /писменото предложение/ следва да съдържа: 1. Копие от удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено от съответния окръжен съд /в срок на валидност/ или ЕИК съгласно изискванията на Закона за търговския регистър; 2. Финансово предложение /попълва се приложената ценова оферта/; 3. Административни сведения за кандидата /попълва се приложения образец/; 4. Техническо предложение и приложенията, неразделна част от него – /попълва се приложената техническа оферта/; 5. Декларация за минимална цена на труд - /попълва се приложения образец/; 6. Копие от годишен финансов отчет за 2009, 2010 и 2011г.; 7. Удостоверителни документи (банкова атестация и/ или банково удостоверение и/ или др.), издадени не по-рано от 30 /тридесет/ дни преди датата на представяне на офертата, от които да е видно наличието на собствени финансови средства и/ или гарантирана неотменима кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства; 8. Списък на изпълнени СМР за периода 2009, 2010, 2011 г., придружен от референции /препоръки/ за добро изпълнение на обекти; в препоръките да са посочени стойността, датата и мястото на строителство, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; списъкът трябва да съдържа само изпълнените обекти през последните 3 години; предходните обекти трябва да бъдат посочени само в годината на започване (при представяне на препоръки за предходните/ незавършени обекти, в същите да са посочени изпълнената към датата на препоръката стойност от обекта, мястото на строителството, както и дали към датата на препоръката е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания); 9. Списък на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация; 10. Списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката, с приложени документи за собственост или документи, от които да е видно, че оборудването е на негово разположение и в техническа изправност, заверени с печат на участника. Участниците могат да получат документацията за участие по e-mail след отправено искане на e-mail: bratan.shukerov1953@gmail.com Министерство на културата не носи отговорност за информацията съдържаща се в публичната покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 31/07/2012