Обществени поръчки

Работи по демонтаж и подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи - възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Наименование:Подмяна на линии за солна киселина (от рампа за реагенти до IC50S01) с такива от PVC-C Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Oсн. предмет: Работи по демонтаж и подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи Тръби Прогнозна стойност: 98 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.08.2012 г., 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Козлодуй: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр. Козлодуй, За: Елмира Попова, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76151, E-mail: epopova@npp.bg, Факс: 0973 72441 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org. Адрес на профила на купувача: https://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с: Електрическа енергия РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя “Подмяна на линии за солна киселина (от рампа за реагенти до IC50S01) с такива от PVC-C” II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Код NUTS: BG313 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за: Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Предметът на поръчката обхваща доставката на необходимите количества материали за изпълнение на планирания обем монтажни работи (съгласно приложение № 1 от техническо задание № 2012.30.ХК.IC.ТЗ.1080 ), демонтиране на старата амортизирана тръбопроводна линия за солна киселина и монтиране на нова тръбопроводна линия с тръби от PVC-C /хлориран поливинилхлорид/. Система IC (стопанство за солна киселина в ХВО-2) има за цел да обезпечи разтоварването на солна киселина, която пристига в цистерни в трите стационарни цестерни, да подготви необходимото количество солна киселина в дозаторния съд и посредством мембранни дозиращи помпи да транспортира солната киселина към Н-катионитовите филтри на ВПИ за регенерация. Съществуващите тръбопроводи са изпълннени от стоманени тръби, гумирани по вътрешната повърхност, всяка на фланцеви съединения. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45231111, 44162000 Описание: Работи по демонтаж и подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи Тръби ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем съгласно количествените сметки и спецификациите, приложени към документацията за участие Прогнозна стойност без ДДС 98000 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Срок на изпълнение в дни 35   РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ІІІ.1)Условия свързани с изпълнение на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранция за изпълнение на договора - в размер до 3 % от стойността му. Гаранция за участие - не се изисква ІІІ.1.2)Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената след изпълнение в пълен обем на дейностите по количествената сметка, извършени функционални изпитания и въвеждане в експлоатация на линиите за солна киселина, до 30 календарни дни срещу представени Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им, протокол/и от входящ контрол на материалите без забележки, протоколи за успешно преминали функционални изпитания на подменените линии за солна киселина и въвеждането им в експлоатация и оригинална фактура. ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица не ІІІ.1.4)Други особени условия 1/ Гаранционни срокове на изпълнените видове монтажни работи, съоръжения и обекти не могат да бъдат по-малки от регламентираните минимални гаранционни срокове съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.)] 2/ При доставката на материалите се извършва входящ контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да влага материали и оборудване, което не е преминало такъв контрол без забележки. 3/Ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, участникът трябва да представи необходимите съгласно ЗОП и ППЗОП документи за сключване на договор, включително и застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията ни за изпълнение на строежи І категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.). 4/ Участникът трябва да направи оглед на обекта и да се запознае със специфичните условия и особености и състоянието на обекта, което се удостоверява с декларация. За запознаване със състоянието на обекта в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД съдействие ще окажат следните лица за контакти: Анатолии Генадиев, на тел. 0973/7 38-46 и г-н Ивайло Кутев на тел. 0973/73695. Във връзка с особеностите на пропускателния режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, желателно е участниците да се свържат с посочените лица за контакти за уточняване на евентуалната дата на посещението, реда и необходимата информация за издаване на разрешение за допускане на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Документи за подбор 1.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 1.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: 1.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: 1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП; 1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП; 1.6. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката; 1.7. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка; 1.8. Декларация за приемане на условията на проекта на договор; 1.9. Декларация за извършен оглед на обекта и запознаване със специфичните особености и условия на работа; 1.10. Информационен лист. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 2.1.Количествена сметка (по образец); 2.2. Спецификация на основните материали с доказателства за съответствие с изискванията на техническото задание и количествената сметка на възложителя. 2.3. План – график за изпълнение на дейностите със сроковете за изпълнение като продължителност в календарни дни, без точни дати; 2.4.Декларация, включваща: 2.4.1 общия срок за изпълнение на поръчката в календарни дни и срок за доставка на материалите в кал. дни съгласно т.3.1 и 3.2 на договора; 2.4.2 гаранционен срок за изпълнените работи / в месеци или години/ и срок за изпращане на представител при рекламация /в часове/. 3. Предлагана цена 3.1. Количествено-стойностна сметка 3.2. Ценови показатели 3.3. Компакт диск с анализи на единични цени (записани в PDF формат) 3.4. Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, и стойността на съответната част в лева и в процент от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва подизпълнител). Възложителят отстранява от участие участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Минимални изисквания: Участникът да има оборот от изпълнение на монтаж и ремонт на тръбопроводи от полимерни материали, за което да представи декларация. Изискуеми документи: Информация за общия оборот и за оборота на строителството, което е предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. ІІІ.2.3)Технически възможности Минимални изисквания • Участникът да има опит в изпълнението на монтаж и ремонт на тръбопроводи от полимерни материали като например полиетилен, полипропилен, поливинил хлорид • Участникът да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2008, с област на приложение покриваща предмета на поръчката. • Участникът да представи удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи ІІІ група І категория • Персоналът на Изпълнителя да е квалифициран за дейностите по настоящата поръчка, да притежава необходимите документи за професионална квалификация и правоспособност - квалифицирани монтажници и шлосери, правоспособни заварчици съгласно Наредба 7/11.10.2002г. и сертифицирани съгласно БДС EN 287 и БДС EN ISO 9606 заварчици. Квалифицираният персонал да притежава необходимите квалификационни групи в съответствие с ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ и задълженията, които ще изпълнява – отговорни ръководители, изпълнители и членове на бригада. • Отговорните лица за безопасността при работа с наряд/нареждане трябва да притежават квалификационна група IV и V в съответствие с чл.60 табл.1 от Правилник за безопасност при работа в неелектрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения. • Изпълнителят осигурява необходимите инструменти и приспособления за изпълнение на предмета на поръчката, затова трябва да докаже, че разполага с такива. Изискуеми документи: 1.Списък с поръчките/договорите за строителство, придружен от препоръки за добро изпълнение. Препоръките следва да съдържат стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2.Декларация - списък за техническото оборудване, с което изпълнителя ще осъществява изпълнението на поръчката. 3.Списък на квалифицирани монтажници и шлосери и копия на документите за квалификация. 4.Списък на правоспособни заварчици съгласно Наредба 7/11.10.2002г. и сертифицирани съгласно БДС EN 287 и БДС EN ISO 9606. 5.Списък на квалифицирания персонал с правоспособност по техника на безопасност с упоменати квалификационни групи по ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ, длъжност и задълженията, който ще изпълнявават (отговорен ръководител, изпълнител и член на бригада) 6.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи ІІІ група І категория. 7.Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с област на приложение, покриваща дейностите по настоящата поръчка. ІІІ.3)Специфични условия за поръчки за услуги   РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена ІV.2.2)Ще се използва електронен търг НЕ   IV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ІV.3.1)Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя БД АЕЦ Търговия ОП 22236 ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка НЕ ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 14.08.2012 г.  Час: 16:00 Платими документи НЕ ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 21.08.2012 г.  Час: 16:00 IV.3.5)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.6)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 90 IV.3.7)Условия за отваряне на офертите Дата: 23.08.2012 г.  Час: 11:00 Място "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки", гр. Козлодуй, Република България 3321, гр. Козлодуй, Тел.: 0973 73230, E-mail:kkkamenova@npp.bg, Факс: 0973 76007 Интернет адрес/и: URL: www.kznpp.org. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 24.07.2012 г.