Обществени поръчки

Строителен надзор - възложител: Община Сандански

Наименование:Строителен надзор Възложител: Община Сандански Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна стойност: 9074 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-гр. Сандански

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Сандански, гр. Сандански, бул. „Свобода” 14, За: Валентина Костадинова-Стойкова, Република България 2800, гр. Сандански, Тел.: 0746 89099, E-mail:oba_sandanski@abv.bg, Факс: 0746 89055 Място/места за контакт: община Сандански Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.sandanskibg.org/. Адрес на профила на купувача: https://www.sandanskibg.org/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане на 1 бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11 село Вълково" Поръчката се възлага във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007- 2013,Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011, Договор за БФП BG161PO001/1.1-12/2011/029   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71520000 Описание: Строителен надзор   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: девет хиляди седемдесет и четири лева и двадесет стотинки   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 9074 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: "Защитено жилище" в УПИ ХV,кв. 4 с.Лешница,в общ.Сандански и Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11, с.Вълково, общ.Сандански   NUTS: BG413   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: А. Общи изисквания Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, за които не са на лице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5. За осъществяване на настоящата поръчка участниците могат да използват подизпълнители.Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Чл. 47, ал. 1 и 5 и чл. 47 ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Б. Специфични изисквания •Участникът да има сключена застраховка Професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ. •Участникът да притежава лиценз за упражняване на строителен надзор, валиден за целия период на договора. •Изпълнени поне 3 договора за строителен надзор през последните 3 години 2011, 2010, 2009 г.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 07/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес: https://www.sandanskibg.org/   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 07/08/2012