Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: "СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ " ЕАД

Наименование:Извършване на Строително - ремонтни работи в Студентски стол № 1 на "Студентски столове и общежития"ЕАД - в клон в град Шумен Възложител: "СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ " ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 29 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-СОФИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ " ЕАД, СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЛ.5, ЕТ. 2, За: ИЛИЯНА БЕШКОВА, БЪЛГАРИЯ 1700, СОФИЯ, Тел.: 02 8681437, E-mail:iliana_beshkova@abv.bg, Факс: 02 8681242 Място/места за контакт: СОФИЯ Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ssoead.com. Адрес на профила на купувача: www.ssoead.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Извършване на Строително - ремонтни работи в Студентски стол № 1 на "Студентски столове и общежития"ЕАД - в клон в град Шумен.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Количествата и обемите са описани подробно в приложените количествени сметки на адрес www.ssoead.com   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 29500 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: град Шумен   NUTS: BG333   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 30 (тридесет) календари дни от датата на влизане в сила на договора 2.СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: Не по-малко от 45/ четирдесет и пет/ календарни дни, считано от датата на подаване на офертите 3.УСЛОВИЯ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА: Предлаганата цена да бъде в лева, с точност до два знака, след десетичната запетая без ДДС, като общата стойност да не бъде по-голяма от прогнозната стойнос.Количествено- стойностната сметка да оъде придружена с анализи на единичните цени, подписани и подпечатани от участника. В предложената цена участникът трябва задължително да спазва изискването за минимална цена на труда, което да декларира. 4.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: Участниците да представят декларация, че влаганите материали и изделия при изпълнение на СМР отговарят и техническите изисквания. Работите при изпълнение на поръчката да бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и действащите строителни нормативи. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа, противопожарна безопасност – ЗЗБУТ, „Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, противопожарните строително-технически норми, Наредба І-209/2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и др. По време и след изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, Изпълнителят се задължава при изпълнение на СРР да спазва изискванията за качество. Датата, на която изтича времетраенето на изпълнение на поръчката се счита датата на съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършеният ремонт. Участникът трябва да гарантира качеството на изпълнените видове работи – не по-малко от 3 години, предвид разпоредбите на ЗУТ, НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Офертата следва да съдържа: Административни сведения за участника, с посочен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР или приложени копия от документи за регистрация; Предложение за изпълнение на поръчката; Декларация за техническо оборудване,придружена с опис, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка; Списък на собствения квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, с посочени образователна и професионална квалификация;. Списък на основните договори за строителство с предмет сходен, с предмета на поръчката, изпълнени през 2011 г, включително стойности, дата и място на строителството; Референции за извършване на сходна дейност през 2011 г.; Декларация за оглед на обекта; Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП ; .Ценово предложение с приложена Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС. (При разминаване на сбора на предложените единични цени и общата стойност за изпълнение на поръчката с приоритет е сбора на единичните цени.).   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 02/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация и образци на документите могат да бъдат получени на посочения електронен адрес:www.ssoead.com Документи и данни, които участниците представят в офертата си, съгласно чл.101в, ал.1: Единен идентификационен код; Техническо предложение, което съдържа: Срок за изпълнение на поръчката.Срок на валидност на офертата (срока на валидност да не е по малък от 45 ( четирдесет и пет ) календарни дни, от датата на подаването й); Ценово предложение, което да съдържа: Начин и срок на плащане след подписването на двустранен протокол за приемане на обекта и готовност за въвеждане в експлоатация. Ценова оферта.Забележка: При изготвяне на офертата Участникът трябва да включи в офертната си цена всички разходи свързани с реалното изпълнение на обекта, включително транспортни разходи, разходи за механизация, разходи за употреба на основни и спомагателни технически средства, мероприятия по охрана и безопасност на труда, обезопасяване, разходите свързани с документалното оформяне на обекта, преките и допълнителните разходи за труд. Изисквания за представяне на оферта: Офертата се представя в запечатан, непрозрачен надписан плик с ненарушена цялост от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването. Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Офертата се представя на адрес: гр. София 1700,Студентски град, бл.5, ет.2 деловодство. Преди сключване на договора участникът представя документ за платена гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му и документите по чл.101е, ал.2.Всеки участник може да подаде само една оферта.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 01/08/2012