Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Исперих

Наименование:„Строително монтажни работи на общинска улична мрежа в гр. Исперих, общинска пътна мрежа и основен ремонт на покрива на ЦДГ „Щастливо детство” гр. Исперих Възложител: Община Исперих Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 204 917 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Исперих

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, За: Невин Скендер, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2006, E-mail: isperih@isperih.bg, Факс: 08431 4712 Място/места за контакт: община Исперих Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg. Адрес на профила на купувача: www.isperih.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Строително монтажни работи на общинска улична мрежа в гр. Исперих, общинска пътна мрежа и основен ремонт на покрива на ЦДГ „Щастливо детство” гр. Исперих по обособени позиции: Позиция №1 - текущ ремонт на общинска улична мрежа в гр. Исперих: ул. „Хан Аспарух”, ул. ”Искър”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Шести септември”, ул. „Вежен”, ул. „Димитър Полянов”, ул. „ Александър Стамболийски”, ул. „Росица”, ул. „Стара планина”, ул.”Средна гора”, ул. „Камчия”, ул. „Братя Миладинови”, ул. „Тунджа”. Прогнозна стойност до 44 000 лв. без ДДС. Позиция №2 - текущ ремонт на ІV – то класен път 21427 с. Свещари – с. Райнино, община Исперих. Прогнозна стойност до 89 250 лв. без ДДС. Позиция №3 – основен ремонт на покрива на ЦДГ „Щастливо детство” гр. Исперих Прогнозна стойност до 71 666, 67 лв. без ДДС   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Позиция № 1 - 1450 кв.м ; Позиция № 2 - съгласно приложена техническа спецификация; Позиция №3 - около 703 кв. м.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 204917 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Исперих   NUTS: BG324   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Сертификация по OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент, с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката. 2. Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от аналогични на предмета на процедурата, като за целта представи съответното Удостоверение за вписване, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или представи валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 3. Разполага с валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката; 4. Притежава опит в изпълнение на обекти, аналогични на предмета на поръчката, за която е подал оферта. /аналогични на предмета на поръчката са изграждане, реконструкция, рехабилитация, основен и текущ ремонт на пътища, улици и сгради/ - доказва се с списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; В тези препоръки да са посочени: стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 5. Да притежават оборот от строителство на аналогични обекти за 2009 г.,2010 г.,2011 г. сумарно не по-повече от трикратният размер на позицията, за която участникът е подал оферта. Информация за оборота на строителството, които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Оценяването ще се извърши за всяка позиция по отделно. Икономически най- изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най- висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели, изчислени по следната формула: КО=Т1+Т2+Т3; Показател 1 - Цена на поръчката (Т1) - максимална възможна оценка 70 точки Сцmin Т1=---------х70, където Сц Сц min - най – ниска предложена цена , от всички предложени стойности за изпълнение на поръчката на допуснатите до участие оферти; Сц п – предложената от участника обща цена; 70 - максимален брой точки за критерия; Т1 – точки, които получава участника по оценявания критерий; Показател 2 – Срок на изпълнение в календарни дни (Т2) - максимална възможна оценка – 15 точки Ссmin Т2=--------------х15 където, Ccn С с min - най-малкият предложен срок, от всички предложени срокове за изпълнение на поръчката на допуснатите да участие оферти С с п – предложеният от участника срок; 15 – максимален брой точки за критерия; Т2 - точките, които получава участникът по оценявания критерий. Показател 3 – Общ гаранционен срок за обекта в месеци (Т3) - максимално възможна оценка 15 Cгn Т3=-------------х15 където, Cгmax Сг п – предложена от участника гаранционен срок за обекта . Сг max - най-високи предложени срокове в месеци, за предложен гаранционен срок от всички предложени срокове за критерия на допуснатите до участие оферти; 15 – максимален брой точки за критерия; Т3 – точките, които получава участника по оценявания критерий. Предложеният гаранционен срок следва да е общ за цялата позиция и да не надвишава посочените срокове в Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 03/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Документацията за участие може да бъде закупена всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. от ЦУИГ, етаж 1 - Общинска администрация - Исперих, ул. "Васил Левски" № 70. Цената на документацията – 6.00лв. с ДДС, платима на касата или по банков път, ТБ "ИНВЕСТБАНК" АД - КЛОН РАЗГРАД, BIC: IORTBGSF, IBAN: BG84IORT81168400500100, ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00, като платежният документ трябва да бъде приложен в плика с офертата. Приложения: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – приложени № 1; 2. Оферта – приложение №2; 3. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – приложение № 3.1 ; 4. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – приложение № 3.2; 5. Декларация за приемане клаузите на проекта на Договора –приложение № 4; 6. Ценова оферта – Приложение № 5.1; 5.2;5.3. Поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ в плика с офертата; 7. Проект на договор – приложение № 9. 8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП –приложение № 6; 9. Декларация - Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти - приложение № 7 10. Справка за оборота от строителство на аналогични обекти за 2009 г.,2010 г.,2011 г. – приложение № 8 11. Декларация за осигуряване на достъп и извършен оглед на обект. – приложение № 10; 12. Декларация за ползване на подизпълнител – приложение № 11.1; 13. Декларация от подизпълнител – приложение № 11.2; 14. Гаранция за участие; 15. Техническа спецификация - приложение № 13. 16. Административни сведения – приложение № 12 Всеки кандидат може да участва за една или повече позиции като внесе гаранция за участие в размер на 1 % (един) процент от прогнозната стойност на позицията, за която е подал оферта: По Позиция № 1 – 440 лева (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС. По Позиция №2 – 892, 50 лева ( осемстотин деветдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС. По Позиция №3 – 716, 67 лв. (седемстотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 02/08/2012