Обществени поръчки

Строителен надзор по време на строителството - възложител: Община Оряхово

Наименование:Упражняване на строителен надзор на подпорни стени в гр. Оряхово Възложител: Община Оряхово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 2 300 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Оряхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Оряхово, ул. Андрей Чапразов 15, За: Петя Широканска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 4703, E-mail: mail@oriahovo.bg, Факс: 09171 3371 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oriahovo.bg. Адрес на профила на купувача: www.oriahovo.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: “Упражняване на строителен надзор на подпорни стени в гр. Оряхово” по изпълнение на СМР за два обекта: I -“Укрепване на ул.”Иван Вазов”№44, кв.85, гр.Оряхово” и II -“Изграждане на подпорна стена на ниво ул.”Райна Княгиня”УПИ X, дв.2230, кв.89, гр.Оряхово”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71521000 Описание: Строителен надзор по време на строителството   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ І. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР Във връзка с предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от вредно въздействие на води през юни 2011 г. с решение №4 от 19.04.2012 год., на община Оряхово са предоставени средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал.2, т.4.2 на Закона за държавния бюджет на РБ за 2012 год. за обекти: 1.“Укрепване на ул.”Иван Вазов”№44, кв.85, гр.Оряхово” 2.“Изграждане на подпорна стена на ниво ул.”Райна Княгиня”УПИ X, дв.2230, кв.89, гр.Оряхово” За обектите е необходимо да се извърши строителен надзор. Срокът за изпълнение на строителния надзор е през цялото времетраене на проекта до въвеждане на обектите в експлоатация. ІІ. СЪЩНОСТ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ Предвидените с одобрения проект, СМР на обекта, по позиции и количества са описани в количествена сметка, приложение към договора за финансиране и представляват строителни работи по части: Строителни конструкции с геоложко описание на земната основа и обяснителни записки по безопасност и здраве; ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР Да упражнява строителен надзор и координира строителния процес на двата обособени обекта до въвеждането на строежите в експлоатация. В процеса на строителството, лицето упражняващо строителен надзор, следи и носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; изработване технически паспорт на строежа; за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионален отдел „Национален строителен контрол”- Враца в 3-дневен срок от установяване на нарушението. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя и подготвя необходимите книжа за издаване на Удостоверение за въвеждане на строежите в експлоатация. За въпроси, възникнали по време на строителството, решенията се вземат от участниците в строителния процес. ІV. НЕОБХОДИМИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Да осигури задължителен минимален брой технически лица, които ще посещават и отговарят за изпълнението на обекта със следната квалификация: инж. Конструктор – три пъти седмично, Архитект, инж. Геодезист, и Координатор "БЗ" - притежаващ документ за правоспособност, в съответствие с чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Очаквани ориентировъчни стойности за изпълнение на строителен надзор по време на строителството за обект І е до 650лв. без ДДС, за обект ІІ е до 1650 лв. без ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2300 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ”Иван Вазов”№44, кв.85, гр.Оряхово и ул.”Райна Княгиня”УПИ X, дв.2230, кв.89, гр.Оряхово   NUTS: BG313   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Изисквания за изпълнение на поръчката са подробно описани в техническата спецификация /количество или обем/. Изисквания към участника: 1.Да има опит при изпълнение на поръчки с подобен обект /строителен надзор/ минимум 2 /два/ договора; Доказва се със списък на договори с подобен обект, придружен от референции за добро изпълнение.2.Да разполага с технически и кадрови потенциал за изпълнение на поръчката и да осигури задължителен минимален брой технически лица, които ще отговарят за изпълнението на обекта, със следната квалификация:инж. Конструктор, Архитект, инж. Геодезист, и Координатор "БЗ" - притежаващ документ за правоспособност, в съответствие с чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.Доказва се със списък на персонала, който ще бъде зает с изпълнение на поръчката с професионалните му характеристики и диплома за придобита квалификация.3.Да притежава правоспособност за извършване на дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ.Доказва се с копие на документа за правоспособност, заверен с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.4. Да притежава валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ.Доказва се с копие на документа за професионална отговорност, заверен с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции. Офертата да е валидна минимум 60 дни. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 08/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертата трябва да съдържа: Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции. 1.Документи доказващи, че участника отговаря на "изискванията към участника". 2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което трябва напълно да покрива изискванията на техническата спецификация (количество и обем). 3. Предлаганата цена; Всички документи от офертата трябва да са подписани от лице с представителни функции и да бъдат подпечатани със свеж печат. Офертата се представя на български език в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: Оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Упражняване на строителен надзор на подпорни стени в гр. Оряхово” по изпълнение на СМР за два обекта: I -“Укрепване на ул.”Иван Вазов”№44, кв.85, гр.Оряхово” и II -“Изграждане на подпорна стена на ниво ул.”Райна Княгиня”УПИ X, дв.2230, кв.89, гр.Оряхово”   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 01/08/2012