Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода - възложител: "Софийска вода" АД

Наименование:Изграждане на огради на санитарно-охранителните зони Възложител: "Софийска вода" АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД, Младост 4, Бизнес Парк, сграда 2А, За: Камелия Георгиева, България 1766, София, Тел.: 028122 457, E-mail: kgeorgieva@sofiyskavoda.bg, Факс: 028122 588 Място/места за контакт: отдел Снабдяване Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiyskavoda.bg. Адрес на профила на купувача: www.sofiyskavoda.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изграждане на огради на санитарно-охранителните зони на следните водоизточници: „Владайска река I и III” – 2 бр. шахти, Три кладенци”- 5 бр. каптажни шахти, „Турска вада” – 4 бр. каптажни шахти и „Селимица” – 6 бр. каптажни шахти основен ремонт на огради на резервоари за питейна вода (7 бр. съгласно приложен списък).   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45252120 Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно приложени на сайта на Възложителя количествено- стойностни сметки   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 150000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Обекти на Софийска вода АД .Съгласно приложени на сайта на Възложителя адрес с обекти.   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Подробни технически параметри изисквания, вкл. количество или обем ако е приложимо 1.2.1. Изграждане на огради на каптажите 1) Около всеки каптаж от споменатите в предмета водоизточници да се изгради ограда от бодлива тел и стоманобетонови колове с размери 10/10 м. Коловете да са разположени през 2.5 м и да са боядисани в два цвята – черно и жълто. 2) На всяка ограда да има врата метална, неплътна – тръбна конструкция (виж приложения чертеж). Приложение 3. 3) За всеки каптаж да се изработи и монтира табела по указания на „Софийска вода”. Приложение 2 4) Около всеки каптаж да се маркира зона с размери 30/30м чрез монтиране на табели по четирите ъгъла. Табелите да са изработени съгласно указанията в Приложение 2. 1.2.2 Основен ремонт на огради на резервоари 1) Съществуващите огради са от от бодлива тел и стоманобетонови колове. Ще се възстановяват повредени или липсващи участъци от тях. 2) За всеки резервоар да се изработи и монтира табела по указания на „Софийска вода”. Приложение 2 3)Стоманобетоновите колове да се боядисат в два цвята – черно и жълто. Допълнителна информация на сайта на Възложителя.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: най- ниска цена   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 10/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация на сайта на Възложителя-www.sofiyskavoda.bg   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 10/08/2012