Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Основно училище "Св. Иван Рилски"

Наименование:Изграждане на Център за интегриране на информационни методи и технологии в образованието Възложител: Основно училище "Св. Иван Рилски" Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 110 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Основно училище "Св. Иван Рилски", кв. Монте Карло № 1, За: Бойко Свиленов Богутев, България 2300, Перник, Тел.: 076 607612, E-mail: ou_ivanrilski@abv.bg, Факс: 076 600858 Място/места за контакт: гр. Перник, кв. Монте Карло № 1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ouivanrilski.com. Адрес на профила на купувача: www.ouivanrilski.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на настоящата обществена поръчка, възлагана от ОУ „Св. Ив. Рилски” по проект „Изграждане на Център за интегриране на информационни методи и технологии в образованието” е избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи в 8 класни стаи и превръщането им в кабинети към Центъра.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно Техническо задание и Количествена сметка, както следва: Строително-ремонтни работи на 8 класни стаи, коридор и фоайе, включващи демонтаж на стари подови настилки и полагане на хетерогенна настилка; третиране на стени и тавани за нанасяне на латекс и боя; подмяна на електрическа и отоплителна инсталация; подмяна на димоотделяща врата и врати към кабинети – прогнозна стойност без ДДС – 110 000 лв.; Прогнозната стойност на обществена поръчка, определена към датата на Заповед No 530/13.07.2012 г. на директора на училището за откриване и възлагане на обществена поръчка.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 110000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Перник, кв. Монте Карло № 1, ОУ "Св. Ив. Рилски"   NUTS: BG414   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. Изисквания към кандидатите: 2.1. Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 6 месеца към датата на представяне на офертата; 2.2.Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП – Образец № 1 и № 2; 3. Доказателства за икономическо и финансово състояние – 3.1. Заверени копия на годишни финансови отчети за последните три години (2009, 2010, 2011 г.); 3.2. Удостоверения, че участникът е вписан в централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България; 3.3. Информация за договори с предмет, подобен на предмета на поръчката за последните пет години – попълнена декларация – Образец № 3; 4. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – заверено копие; 5. Сертификат за въведена система на управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – заверено копие; 6. Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – заверено копие; 7. Информация за подизпълнители, в случай, че кандидатът предвижда участието им; 8. Техническа оферта – Образец № 4; 9.Проектодоговор – Образец № 5; 10. Ценова оферта– Образец № 6; 11. Единични цени на видове СРР/СМР – Образец № 7. Срок за изпълнение на строително-ремонтните работи - до 40 календарни дни от сключване на договора. Всички документи трябва да са подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им; Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представите лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. куриерска служба). Върху плика участникът посочва адрес на Възложителя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Осъществяване на строително-ремонтни дейности по проект „Изграждане на Център за интегриране на информационни методи и технологии в образованието” . След изтичане срока за подаване на офертите, постъпилите оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия, назначена от Възложителя, като за изпълнител на договора се определя участникът, чиято оферта отговаря на така определените изисквания и е предложил икономически най-изгодна оферта за изпълнение на предмета на поканата. С участника, определен за изпълнител се сключва писмен договор, образец на който е в документацията за участие. Място за подаване на офертите: гр. Перник 2300, кв. Монте Карло №1, ет. 1, Канцелария на ОУ Св. Ив. Рилски” от 8:00 до 16:00 часа.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Предложена цена – 60%; Срок за изпълнение на поръчката – 20%; Опит в изпълнение на сходни дейности – 15%; Брой препоръки за добро изпълнение – 5%. Всеки оферент, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки. Комплексната оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формулата: К = Кц + Кс + Кo +Kп   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 01/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Неразделна част от настоящата покана са образци на документи, публикувани на сайта на ОУ „Св. Ив. Рилски” на интернет адрес: www.ouivanrilski.com   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 01/08/2012