Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Доспат

Наименование:Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от Община Доспат Възложител: Община Доспат Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 676 794 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.08.2012 г., 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Доспат: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Доспат, ул. "Първи май" № 3, За: Евтим Чолаков, РБългария 4831, Доспат, Тел.: 03045 2310, E-mail: obstinadospat@abv.bg, Факс: 03045 2312 Място/места за контакт: Община Доспат Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dospat-bg.com. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя „Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от Община Доспат ” II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: Община Доспат Код NUTS: BG424 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Предмет на поръчката е изпълнение на строително - монтажни работи за реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и площади в 7 населени места, разположени на територията на общината, както следва: 1.Село Змейца - улици "Юг", "Енвер","Еделвайс" и "Стадиона" ; 2. село Барутин - площад, ул. "Кавака" , ул. " Малина" , ул. "Васил Левски", ул. " Коритото" ; 3. Село Бръщен; 4. село Касъка; 5. село Любча; 6. село Црънча; 7. град Доспат - улици "Капитан П.Войвода , ул. "Панорама", ул. "Малина"; ул. "Кавал Тепе"; ул. "Кирил и Методий" , ул."Гео Милев"; ул."Г.С.Раковски" ; ул."Гоце Делчев"; ул."Спартак" . Предвидените за изпълнение видове строително - монтажни работи (СМР) са съгласно пълно описание на предмета на поръчката, инвестиционния проект и количествени сметки. Основните видове СМР са: изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалтова смес с дебелина до 4 см; Изкоп с багер на земни почви; Изкоп за улици, тротоари и площади-машинно и ръчно; Изкоп за пътища и жп в скални и в земни почви;Направа на насип за пътища от скални почви;Изваждане на видими бетонови бордюри, влючинелно почистване от кал;Полагане на видими бетонови бордюри – 18/35 и 25/15;Кофраж на неармирани бетонови стени, канали, парапети, асанни шахти;Полагане на бетон в основи и стени;Външна циментова мазилка по стени;Направа на насип под тротоари;Разваляне на тротоари и сортиране на плочите; Полагане на плочници с нови базалтови /бетонни/ плочи – 300/300/45;Направа на плочници и тротоари с базалтови плочи;Полагане на основа от заклинен трошен камък /трошенокаменна настилка/;Битумен грунд;Доставка и полагане на асфалтобетон – непл.смес за долен пласт - 24 кг./м/1см. (мазут);Доставка и полагане на асфалтобетон – пл.смес за горен пласт - 24 кг./м/1см. (мазут);Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтови настилки;Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтови настилки;Повдигане дъждоприемна решетка и РШ; Поставяне на рефлектиращи знаци за вертикална маркировка;Поставяне на желязо бетонно стълбче 2,90 м за вертикална маркировка;Актуализация на съществуващата сигнализация и допълване с нови знаци;Други дейности. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Количеството и обемът на строително - монтажните работи (СМР) са съгласно пълно описание на предмета на поръчката, одобреният инвестиционен проект и количествени сметки. Конкретните дължини, ширина, площ и други индивидуализиращи размери на реконструираните участъци са съобразно посоченото в изброените документи и са най-общо, както следва: 1.Село Змейца - ул. "Юг" - м-у о.т.184-185-186-187-188-189-190-212-213-233-232-231- 230-229-228-227-26-225-234-235, дълж.487м.,ул. "Енвер" - м-у о.т.140-139-138-137-136-135-134-133-132-131-130-129-128-127, дълж.280 м.,ул."Еделвайс" - м-у о.т.331-330-329-328-327-319-320-252,дълж. 194 м. и ул. "Стадиона"-м-у о.т.243-350-349-348-347-346-343-342-341-351-352-353-354-355-356-357-358, дълж.463м.; 2. село Барутин - площад м-у о.т.36-37-279-38-39-281, с площ 1070, 61 кв.м., ул. "Кавака" - м-у о.т.207-220-289-221-238,дълж.223,30 м.; ул. "Малина" - м-у о.т.230-231-232-233-263-264-265,дълж.160,40 м., ул. "Васил Левски" - м-у о.т.26-24-22-21-16,дълж.303,50м., ул. "Коритото" - м-у о.т.258-259-260-261-УПИ 4 КВ.66, дълж.230м.; 3. Село Бръщен - м-у о.т.49-50 с площ 205.85кв.м.;м-у о.т.49-161-141-42,дълж.114.98 м.; м-у о.т.42-25-21-22-18,дълж. 125,81 м.; 4. село Касъка - м-у о.т.103-104-105-106-110-111-112-130 с площ 1473.00 м2; 5. село Любча - м-у о.т.214-213-212-130-131-132-133,с площ 647.95 м2; м-у о.т.130-129-53-52-51-46-45-44,с площ 824.66 м2; 6. село Црънча - м-у о.т.157-158-159-160-162-163-164,дълж.115,31 м. или площ 1436,40 кв.м. ; 7. град Доспат - както следва: ул. "Капитан П.Войвода - м-у о.т.74-7-2-31-30-29-28-32-33-34-47,дълж.610м.; ул. "Панорама" - м-у о.т.47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35,дълж.316,80 м.; ул. "Малина" - м-у о.т.28-59-58-57-56-55-54-53-52,дълж.257,20м.; ул. "Кавал Тепе" - м-у о.т.28-668-27-26-25-666-24-23-22-21-20-19-18-30,дълж.523,20 м.; ул. "Кирил и Методий" - м-у о.т.2-60-61-62-63-64-65-66-67,дълж.247,80 м., ул."Гео Милев"-м-у о.т.106-107-670-110-111-78-79-80-81-82-83-84-85,дълж.397 м.; ул."Г.С.Раковски" - м-у о.т.80-676-675,дълж.172,50м; ул."Гоце Делчев"-м-у о.т.102-110,дълж.117,80м.; ул."Спартак" - м-у о.т.101-102-78,дълж.165,50м.;Строежът е ІV - та категория съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. Прогнозна стойност без ДДС 1676794 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в дни 365  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранция за участие в размер на16000лв. Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на поръчката.Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. Внесен депозит по банкова сметка BG65IABG74913301010903, BIC-IABGBGSF при Банка Интернешънъл Асет Банк АД клон Смолян. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от Община Доспат ”.2.Банкова гаранция съгл. условията указани в образеца от документацията за участие . Срок на валидност на гаранциите: при банкова гаранция за участие- не по-малко от 120 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите.; при банкова гаранция за изпълнение - най–малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни при условията указани в образеца от документацията за участие.При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Дейностите ще се разплащат съгласно договора за обществена поръчка (приложение към документацията за участие е проект на договор) и изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен с ДФ "Земеделие" . ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“, включващ: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Оферта; 3. Декларация за извършена пре/регистрация по ЗТР с посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е регистриран в Р.България търговец. Чуждестранните юрид. лица или обединения на чужд. лица представят документ за регистрация и съответен документ за актуално състояние или еквивалент в офиц. превод. Физ.лица представят копие от документ за самоличност, като при участие на чуждестранно физ.лице, документът се представя и в официален превод; 4. Копие на регистрация по БУЛСТАТ на обединение; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата ( когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация/споразумение); 6. Споразумение (договор) за създаване на обединение/сдружение/консорциум за участие в обществената поръчка-с нотариална заверка на подписите; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” – „д” от ЗОП; чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 от ЗОП;чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и т.4 от ЗОП;чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП; Декларациите се подават в съответствие с чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП; Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания, посоч.в т.7; 8.Доказателства за финансовото и икономическо състояние на участника, съобр. раздел III.2.2. по-долу; 9. Доказателства за техн. възм. и квалиф. на участника, съобр.изискв. на раздел III.2.3. по-долу; 10.Административни сведения;11.Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБългария са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;12.Декларация за използване/неизползване на подизпълнител;13.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;14. Декларация за запознаване със състоянието на обекта на поръчката;15. Документ за внесена гаранция за участие;16.Документ за закупена документация за участие;17. Декларация от членовете на обединението, по смисъла на чл.56, ал. 1, т. 2, както и за обстоятелствата по чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП;18.Декларация за приемане на условията в проекта на договор и Приложение №6 към него. ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, включващ: Техническо предложение по образец, с прил.Обяснителна записка, Подробен Линеен календарен график; ПЛИК №3 с надпис "Предлагана цена", включващ: Ценова оферта(по образец) и остойностени количествени сметки.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции, по отн. на които са зад. само условията,описани в тях. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1.Копия на следните съставни части на годишния финансов отчет на Участника: баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за всяка от предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – за юрид.лица и ЕТ или декларация, че горните документи са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията (когато участникът е регистриран в България търговец). В случай, че участникът е чуждестранно лице и съобразно законодателството на държавата, в която е установен, не е регламентирано съставянето на справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на тази страна. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, участникът представя декларация за верността на посочените от него обстоятелства. Ако участникът е физическо лице, той следва да представи официален документ, удостоверяващ дохода му и/или всеки документ, който Възложителя счита за подходящ, включително и годишна данъчна декларация за всяка една от последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), заверени с гриф „вярно с оригинала” и подпис на участника на всяка страница. 2. Информация за общия оборот от дейността на участника и за оборота от дейността му от строителството, сходно с обекта на поръчката за последните три приключени финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си; 3. Заверено от участника копие от застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от Закона за устройството на територията, със срок на валидност не по-малко от 120 календарни дни след датата, определена като краен срок за подаване на офертите. !!! За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран участника. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, разписани в дясната колона. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.1-т.3 се представят за всеки от тях. Минимални изисквания: Участникът трябва да има: 1. Реализиран общ оборот от изпълнение на строително-монтажни работи за последните три приключили финансови години (2009г.,2010г., 2011 г.), (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) не по-малко от 4 000 000лв. без включен ДДС. 2. Оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката, общо за предходните 3 финансови години (2009г., 2010г. и 2011г.) (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), в размер на не по-малко от 3 000 000 лв., без вкл. ДДС. !!! Под „сходни с предмета на поръчката“ строителни дейности да се разбира: строителство и/или реконструкция, рехабилитация на пътища и/или улична мрежа и съоръженията към тях. 3. Застрахован е с валидна “Застраховка за професионална отговорност” по смисъла на чл.171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и да е валидна минимум 120 дни след датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Професионалната отговорност по застрахователната полица трябва да покрива категорията строеж на обектите на поръчката, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.1 и т.2 се прилагат за обединението като цяло, а застраховката по т.3. следва да бъде представена от поне един от членовете в него. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията се отнасят за подизпълнителя, съобразно вида и процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. Списък с основните изпълнени договори, доказващи опит на участника в сходни с обекта на поръчката дейности през последните 5 г., считано от крайния срок за подаване на офертите (в зависимост от датата, на която е учреден участника или е започнал дейност), придружен от препоръки за добро изпълнение на посочените договори от предишни Възложители. Към всеки, посочен в списъка договор следва да има приложена референция/препоръка за добро изпълнение, съдържаща всички задължителни реквизити, съобразно чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗОП (стойност, период на изпълнение, получател и качество на изпълнението на възложените дейности - дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2.Декларация за водещия инженерно-технически състав на Участника, определен за изпълнение на строителството на обекта - предмет на обществената поръчка, с приложени за всеки експерт: 2.1. Професионални автобиографии.2.2.Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на експертите от инженерно- техническия състав на участника.2.3. Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност. 3.Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката с приложени доказателства за собственост, респ. правното основание на което участника ще ползва конкретното оборудване. 4.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи ІV категория, с обхват, съобразно чл.137, ал. 1 от ЗУТ, и чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.Удостоверенията трябва да са придружени с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника или съответния валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията на участника в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава някой от документите, посочени по-горе, следва да представи декларация, в която декларира, че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. 5. Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството; 6. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството; 7.Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юрид. лице документите по т.1-3,т.5-7 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, разписани в дясната колона, а документите по т. 4 се представят от тези членове на обединението, които, според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по по т.1-т.7 се представят за всеки от тях. Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнени през последните 5г., считано от крайния срок за подаване на офертите (в зависимост от датата, на която същият е учреден или е започнал дейност), минимум 5 договора, доказващи опит на участника в изграждане и/или ремонт на обекти ниско строителство и благоустройствени дейности- изграждане нови и рехабилитация на съществуващи пътни конструкции; улични и тротоарни настилки и бордюри (без в това число да са вкл. договори, имащи характер на осъщест. на текущи ремонти и зимно поддържане); изграждане на канализационни мрежи и съоръжения; улично осветление; реконструкция на кабелни линии, общо на стойност не по-малко от 3 000 000 лв. без ДДС. 2.Има на разположение за срока на изпълнение екип от ключови експерти, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката:2.1.Ръководител обект/технически ръководител, който: има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, с придобита специалност, намираща приложение в едно или повече от следните проф. направления: промишлено и гражд.строителство,строителство на сгради и съоръжения или пътно строителство; мин.7 г. стаж по специалността;2.2.Строителен инженер, който: има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, в специалност, намираща приложение в едно или повече от следните проф. направления: пътно строителство, промишлено и гражд. строителство, строителство на сгради и съоръжения; мин.5 г. стаж по специалността;2.3.Пътен инженер, който: има образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” специалност “Пътно строителство”; има мин. 5 години професионален опит по специалността. 2.4.Отговорник по контрола на качеството, който: има придобита проф. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежава мин.5г. проф. стаж по специалността; има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството;2.5.Координатор по безопасност и здраве, който има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ. !!! Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-технически състав). 3.Разполага с необходимото собствено или наето минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число минимум: 1.асфалтополагаща техника – мин. 3 бр.;2.изкопна техника – багер – мин. 2 бр.;3.челен товарач – мин. 2 бр. 4.автогудронатор – мин. 1 бр.,5.фугорез – мин. 2бр., 6.фреза за асфалт – мин. 1бр.7.трамбовъчна машина – мин. 1 бр., 8.валяк за уплътняване земни почви и пътни основи – мин. 2 бр.9.валяци – за уплатняване асфалтови пластове (малък до 2,3 т. бандажен до 10т) – мин. 2 бр. и пневматичен – мин. 2 бр.10.товарни автомобили 10 т. – мин. 5 бр., 11.автобетоновоз – мин. 1 бр. 4.Участникът да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от: ІV-та категория, с обхват, съобразно чл.137, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 5.Притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството. 6. Има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент с предметен обхват в областта на строит. 7. Притежава сертификация по OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строит. или еквив., с предметен обхват в областта на строит. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се прилагат за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела на тяхното участие. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Техническа оценка(Описание на видовете СМР,Предвиждани организация и мобилизация,Предвиждани технологии,Идентификация на „критични“точки,Разпределение на дейностите,Съответствие на срока за изпълнение) ; тежест: 60 Показател: Предлагана цена; тежест: 40   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 20.08.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи ДА Цена: 20 BGN Условия и начин на плащане Документацията се получава на адрес гр. Доспат, ул. "Първи май" № 3, сградата на Община Доспат,деловодство, всеки работен ден от 09:00 до 16:30 и се заплаща в касата на община Доспат или по банков път по банкова сметка на Община Доспат- IBAN BG70IABG74918401035200, BIC:IABGBGSF при Банка Интернешънъл Асет Банк АД клон Смолян. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 27.08.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 120 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 28.08.2012 г.  Час: 11:00 Място Община Доспат, гр. Доспат, ул. "Първи Май" № 3, административна сграда 1, 203 стая Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Право да присъстват при отварянето на офертите и проверката на съответствието им със списъка по чл. 56 от ЗОП, както и при отварянето на плика с предлаганата цена, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Настоящата поръчка е в рамките на договор за отпускане на финансова помощ, сключен между Община Доспат и ДФ „Земеделие” по Мярка 322"Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР (2007-2013), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1, ал. 6 и ал. 7 от ЗОП. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 25.07.2012 г.