Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи - възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД

Наименование:Комплексен строителен инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на мълниезащитни въжета по мрежа 110 кV, с вградени оптични влакна и изграждане на комуникационна среда на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД” – реф.№ 072/2012г. - ЗОП Възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи Услуги по проектиране и конструиране на електроенергийни мрежи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2012 г., 15:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Раднево: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт "Мини Марица-изток" ЕАД, ул. "Георги Димитров" №13, За: Красимира Георгиева - експерт търговия, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83304/3626/, E-mail: k-georgieva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363 Място/места за контакт: отдел в промишлеността "Търговски", дирекция "Маркетинг" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.marica-iztok.com. Адрес на профила на купувача: www.marica-iztok.com/bg/public.php. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: "Мини Марица-изток" ЕАД, ул."Георги Димитров" №13, За: Верка Близнакова, Република България 1000, Раднево, Тел.: 0417 83304/3150/ Място/места за контакт: дирекция "Сигурност", отдел "Охрана и сигурност на информацията", регистратура - ет.3, стая 307 Интернет адрес/и: I.2)Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с: Проучване и добив на въглища или други твърди горива РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя „Комплексен строителен инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на мълниезащитни въжета по мрежа 110 кV, с вградени оптични влакна и изграждане на комуникационна среда на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД” – реф.№ 072/2012г. - ЗОП. II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Проектиране и изпълнение Място на изпълнение: Територията на „Мини Марица -изток” ЕАД, съгласно разпределението на обектите от техническото задание по предмета на поръчката. Транспортирането и товаро-разтоварните работи на всички необходими материали, оборудване, машини и персонал до мястото на изпълнение на поръчката е задължение на Изпълнителя. Код NUTS: BG344 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за: Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Комплексен строителен инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на мълниезащитни въжета по мрежа 110 кV, с вградени оптични влакна и изграждане на комуникационна среда на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД” – реф.№ 072/2012г. - ЗОП, който включва следните етапи: І етап: Идеен проект в обхват и части, осигуряващи възможност за цялостно изпълнението на поръчката – представя се с техническата оферта. ІІ етап: Работен проект отговарящ на изискванията описани в Техническото задание, разработен по всички необходими части, включително и сметни документации, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. ІІІ етап: Изпълнение по всички части (след приемане на работния проект на технически съвет на Възложителя), включващо: 1. Доставка на необходимите материали, оборудване и изпълнение на СМР. 2. Всички необходими дейности по монтажа, изграждането и въвеждането в експлоатация на преносната среда. ІV етап: Гаранционно обслужване. Изпълнението става на базата на Техническо задание на Възложителя - съставна част от документацията за участие. Техническите изисквания и условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45231400, 71323100 Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи Услуги по проектиране и конструиране на електроенергийни мрежи ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Съгласно техническото задание от документацията за участие. Техническото задание включва инженерингово инвестиционно проучване, проектиране, изграждане с доставка, монтаж, изпитания и въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване на мълниезащитни въжета на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД с използване на оптичен вълновод, разположен в ядрото на гръмозащитно въже по електропроводната мрежа 110 кV, собственост на дружеството. ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Срок на изпълнение в месеци 22  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ІІІ.1)Условия свързани с изпълнение на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранцията за участие е 15 000,00 лева или равностойността в евро. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от общата му стойност. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева: "Първа Инвестиционна Банка"АД - клон гр. Раднево, IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05; SWIFT BIC: FINVBGSF, или банкова сметка в евро: „Корпоративна търговска банка” АД – клон гр. Раднево, IBAN: BG63 KORP 9220 1400 1649 01; SWIFT BIC: KORPBGSF. Условията на гаранциите са съгласно документацията за участие. ІІІ.1.2)Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат Условията на плащане са: разплащането ще се извърши по банков път, както следва: а) проектиране - 100% стойността на проектирането (без стойността на авторския надзор), в срок до 120 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, след подписване на протокол за одобрен и приет работен проект от възложителя; б) при извършване на СМР по следната схема: - междинно плащане - 90% от стойността на извършените и отчетени СМР, в това число авторски надзор през един календарен месец, до 120 кал. дни от датата на фактура от Изпълнителя, след двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (образец на Възложителя) и се представят минимум в три еднообразни екземпляра.; - окончателно разплащане - 10% - до 120 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Протокол обр. 15). ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица няма ІІІ.1.4)Други особени условия Кандидатите за изпълнение на поръчката задължително се запознават със съществуващите условия на експлоатация и разположението на обектите на територията на Възложителя. Огледът се извършва на дата и час, писмено съгласувани с Възложителя. Участниците да представят двустранен протокол за извършен задължителен оглед на обекта за запознаване със съществуващите условия на експлоатация и разположението на обектите на територията на Възложителя (представя се в плик №1 - "Документи за подбор"). Участниците да представят в техническата си оферта Сертификати и/или подробни технически проспекти или др. технически доказателства на производителите за изделията, които ще се влагат при изпълнение предмета на поръчката, за които е приложимо. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: Всеки Участник представя в офертата си: 1. - Актуално състояние или Eдинен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. - копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; - документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде в официален превод (за юридическо лице, което не е регистрирано в България). 2. При участници обединения – Документ за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението. Декларация, подписана от представляващите партньорите в обединението, в която се декларира разпределението на дейностите и представляващите обединението за целите на поръчката – по приложен в документацията образец, съгласно указанията за подготовка на офертите. 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.1, по чл.47, ал.2, т.2 и по чл.47, ал.5 ЗОП – представя се декларация по приложен в документацията за участие образец. 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и по чл. 47, ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП – представя се декларация по приложен към документацията за участие образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, 2 и 3 се отстранява от участие. 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор и общите условия към него. 6. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда. 7. Документите по чл. 56 от ЗОП описани в обявлението и документацията за участие. 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 9. Декларация, че ако участникът бъде определен за Изпълнител на поръчката, при подписване на договора, ще бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи трета група, първа категория. Изисква се при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка да се представи заверено от участника копие на удостоверение за регистрация в ЦПРС. Участници, които са чуждестранни лица трябва да докажат правото си в съответствие с чл. 3, ал. 2 от ЗКС (Закон за Камарата на строителите). Непредставяне на някой от посочените документи е основание за отстраняване на участника от процедурата. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности 1.Оригинал или заверено от участника копие на застрахователна полица по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), придружена с копие на документ за извър-шено плащане на застрахователната премия. Участникът трябва да разполага с валидна към датата на подаване на заявлението застраховка професионална отговорност на строителя и проектанта по чл. 171 от ЗУТ, съгласно Наредбата за реда и условията за задължително застраховане в проектирането и строителството с минимално застрахователно покритие за отговорност към трети лица както следва: за проектанта: 300 000,00 лева, за строителя – 600 000.00 лева. В случай на обединение – обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. Когато участника е чуждестранно физическо или юридическо лице той следва да притежава и представи застраховка, аналогична на посочената по чл. 171 от ЗУТ, съобразно със законодателството на страната, в която е установен. 2. Участниците да имат финансова възможност да изпълнят поръчката. За последните три години (2009г., 2010г. и 2011г.) да са реализирали общ оборот от не по-малко от 1 500 000,00 лева без ДДС - доказва се по реда на чл.50, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП - с представени копия от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, и информация за реализирания общ оборот – по приложен в документацията за участие образец. ІІІ.2.3)Технически възможности Изисквания към участника: 1. Списък на договорите за строителство, включващи монтаж на мълниезащитни въжета тип OPGW по електропроводи 110, 220 и/или 400 kV, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Списъкът да съдържа типа на линията, нейната дължина, период на изпълнение, стойност на договора, инвеститор и ползван ли е подизпълнител. Минимални изисквания по т.1: Участникът да има 1 изпълнен договор за строителство, включващ монтаж на мълниезащитни въжета тип OPGW по електропроводи 110, 220 и/или 400 кV през последните 5 години, прудружен от препоръка за добро изпълнение. 2. Декларация съдържаща списък и описание на техническото оборудване (собствено и/или наето), с което разполага участникът за изпълнение на поръчката - доказва се по реда на чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП. Минимални изисквания по т.2: Участникът да разполага с минимум два комплекта машини (собствени и/или наети) за монтаж на проводници и въжета под механично напрежение (теглителна и задържаща), с теглителна сила минимум 25 kN, система за осигуряване на качеството и оборудване за изпитване и изследване, в т. ч. за съединяване и измерване на оптичните влакна; 3. Списък на собствения и/или нает квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, с посочени образователна, професионална квалификация и правоспособност в т.ч. и на проектантите и документи, удостоверяващи професионалната им квалификация и/или правоспособност. Минимални изисквания по т.3: 3.1. Лицата, които ще извършат проектирането да имат придобита пълна проектантска правоспособност /удостоверява се с копие от удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност, издадено от КА и/или КИИП на лицето/та, които ще извършат проектирането/. 3.2. Изисква се участника да представи: - документи удостоверяващи преминат курс на обучение на специалисти за работа с машини за монтаж на проводници (мълниезащитни с вградени оптични влакна) под механично напрежение, издадени от фирма производител (или оторизиран представител на производителя) на такива машини; - документи удостоверяващи преминат курс на обучение на специалисти за сплайсване на оптични влакна, със сертификати издадени от фирма производител (или оторизиран представител на производителя) на мълниезащитно въже тип OPGW. /посочените изисквания се удостоверяват се с копия на съответните документи за правоспособност, заверени от участника и придружени с превод на български език при необходимост/. 4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството за дейността изграждане на електропроводи високо напрежение, сертифицирана съгласно изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалент /доказва се с копие на валиден сертификат, заверен от участника с превод на български език/. 5.Декларация, че ако бъде избран за Изпълнител ще осигури за своя сметка орган за контрол от вид „С” за измерването на оптичните и електротехнически характеристики на трасетата и издаването на съответните протоколи и сертификати, съгласно българските или европейски стандарти. 6. Участниците да представят декларация-оригинал посочваща производителя на мълниезащитното въже тип OPGW с вградени оптични влакна, предмет на процедурата и страна на произход. 7. Производителят на мълниезащитното въже с вградени оптични влакна тип OPGW да има издаден валиден сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен (доказва се с заверено от участника копие на валиден сертификат на производителя на мълниезащитното въже, придружено с превод на български език). ІІІ.2.4)Запазени поръчки НЕ ІІІ.3)Специфични условия за поръчки за услуги ІІІ.3.1)За изпълнението на услугата се изисква определена професия ДА Нормативни разпоредби Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата ДА  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена ІV.2.2)Ще се използва електронен търг НЕ   IV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ІV.3.1)Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя реф.№ 072/2012г.-ЗОП ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка НЕ ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 18.09.2012 г.  Час: 15:00 Платими документи ДА Цена 6 BGN Условия и начин на плащане В брой, в касата на дружеството, всеки работен ден от 10:00 до 11:50 и от 13:00 до 15:00 часа или внесени в Първа Инвестиционна Банка, IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05, BIC: FINV BGSF. Цената на документацията е 6 лева с ДДС за български данъчно-задължени лица, и 5 лева или 2,5 евро за всички останали. По желание на кандидата, изразено в писмена форма, документацията за участие и фактурата за закупена документация може да бъдат изпратени чрез български куриер. За целта е необходимо в писмото да се посочи: адрес за получаване на документите, данни за издаване на фактурата - наименование и адрес на получателя, материално отговорно лице, ДДС № и банкови сметки. Всички разходи по получаване на документите са за сметка на кандидата. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 25.09.2012 г.  Час: 15:00 IV.3.5)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.6)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 150 IV.3.7)Условия за отваряне на офертите Дата: 26.09.2012 г.  Час: 13:00 Място управление на "Мини Марица-изток" ЕАД, град Раднево 6260, ул. "Георги Димитров" №13, партер, зала 1. Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите съгласно ЗОП.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби съгласно чл.120 от ЗОП. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, република българия 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 25.07.2012 г.