Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ"

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка" и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец Възложител: Технически университет - София Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки Работи по полагане на плочки за подови настилки и стенни облицовки Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации Прогнозна стойност: 291 666,67  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.08.2012 г., 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт "Технически университет - София", бул. "Св. Кл. Охридски" № 8, За: Неделчо Недялков, България 1000, София, Тел.: 07133 3017, E-mail:c_cvetkov1965@abv.bg, Факс: 02 8683215 Място/места за контакт: Цветелин Цветков Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tu-sofia.bg. Адрес на профила на купувача: www.tu-sofia.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Публичноправна организация Основна дейност на възложителя Образование Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка" и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изграждане Място на изпълнение: гр. Правец Код NUTS: BG412 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка" и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000, 45236100, 45431000, 45332000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки Работи по полагане на плочки за подови настилки и стенни облицовки Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Предметът на поръчката включва следните строежи: Строеж “Изграждане на многофункционална спортна площадка” Строеж “Текущ ремонт на санитарни помещения”. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: временно строителство; демонтажни работи; доставка на необходимите материали; строителни и монтажни работи; всички дейности, свързани с удостоверяване на действително извършени СМР в т.ч. съставяне на необходимите актове и протоколи, вкл. и за скрити работи и за успешно проведени приемни изпитвания за извършените СМР; предаване на строежите от Строителя на Възложителя както следва: - с Констативен акт образец № 15 за установяване годността за приемане на строеж “Изграждане на многофункционална спортна площадка”, - с Констативен протокол за установяване годността за ползване на строеж “Текущ ремонт на санитарни помещения”; геодезическо заснемане на кадастрални данни на строеж “Изграждане на многофункционална спортна площадка” и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР; съставяне на технически паспорт за строеж “Изграждане на многофункционална спортна площадка”; регистриране пред органа, издал разрешението за строеж въвеждането на строеж “Изграждане на многофункционална спортна площадка” в експлоатация и преминаване през процедура по реда на ЗУТ за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация; гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи. Прогнозна стойност без ДДС 291666.67 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в дни 120  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранцията за участие е в размер на 2 900,00 лева (две хиляди и деветстотин лева) или равностойността й в евро по официалния курс на БНБ, представена в една от следните форми: парична сума, внесена по следната сметка на Технически университет - София: Банка: БНБ Банков код (BIC): BNBGBGSD Банкова сметка (IBAN): BG 80 BNBG 9661 3300 1036 01 или под формата на банкова гаранция съгласно образеца от документацията. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни от датата на представяне на офертата. Ако участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в процедура (Образец № 5). В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие по поръчка за “Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка" и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец” Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи оригинал на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Технически университет - София: Банка: БНБ Банков код (BIC): BNBGBGSD Банкова сметка (IBAN): BG 80 BNBG 9661 3300 1036 01 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко за срока на изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Финансирането и плащането ще се извършва с бюджетни средства на Технически университет-София, ПГ по КТС гр.Правец ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица В случай, че участникът е обединение на физически и /или юридически лица, същото не следва да бъде регистрирано като юридическо лице, преди подписването на договора. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: Плик № 1:Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;Оферта;Споразумение/Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка; Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението– когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението;Административни сведения;. Копие от документа за регистрация или единен идентификацион код съгласно чл. 23 от ЗТР; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;Удостоверение за акт. състояние за участници, които не са вписани в Търговския регистър; Нот.заверено пълномощно на лицето подписващо офертата -когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника;Декларация по чл.47, ал.1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; Декларация по чл.47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;Декларация за запознаване с условията на строителната площадка;Документ за гаранция за участие в процедурата;Списък на подизпълнителите;Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката";Плик № 3 "Предлагана цена". Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участникът, който: а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; б) е лишен от правото да упражнява определена професия (строител) или дейност (строителство) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; в) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; д) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1. Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника и неговите подизпълнители (ако има такива) по чл. 171 от ЗУТ за строителство или еквивалентен документ за чуждестранните участници – представят се: Заверено от участника копие от валидна застраховка за професионална отговорност, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за V категория или по - висока, и Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора ; 2. Заверено от участника копие на годишен баланс и отчет на приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка една от последните 3 (три) счетоводно приключени години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Документите трябва да имат задължителни реквизити за финансови отчети съгласно изискванията на чл. 34 от Закон за счетоводството, а за чуждестранните участници – в съответствие със законите в страната, в която са установени. 3. Информация за общия оборот и за оборота на строителството за последните 3 (три) години в зависимост от датата, на която учстникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 13) – оригинал; 4. Всяка друга информация по преценка на участника за доказване на неговите възможности. Минимални изисквания: Участникът следва да има: 1) Валидна застрахователна полица на «Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 2) Реализиран общ оборот от дейността за последните 3 (три) счетоводно приключени години в размер на 850 000,00 лева (осемстотин и петдесет хиляди лева), без ДДС; Наличието на изискуемия минимален оборот следва да е виден от представената от Участника информация за общия оборот и оборота на строителството (По образец № 13) и представени от него баланси и отчети за приходите и разходите за съответните години. 3) Оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката, общо за предходните 3 (три) счетоводно приключени години в размер на 650 000,00 лева (шестстотин и петдесет хиляди лева), без ДДС; Наличието на изискуемия минимален оборот следва да е виден от представената от Участника информация за общия оборот и оборота на строителството (По образец № 13). Под “обекти, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират сгради и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените по – горе изисквания се прилагат за обединението като цяло, с изключение на т. 1, която се отнася за всяко лице в обединението, което ще изпълнява СМР. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години (Образец № 14), придружен от заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение за най – важните строителни обекти. 2. Валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството (или еквивалент), с обхват в съответствие с предмета на поръчката – заверено от участника копие. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на сертификата в законоустановения срок - оригинал; 3. Валиден сертификат BS OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (или еквивалент), с обхват в съответствие с предмета на поръчката - заверено от участника копие. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на сертификата в законоустановения срок - оригинал; 4. Валиден сертификат ISO 14001:2004 за управление на околната среда (или еквивалент), с обхват в съответствие с предмета на поръчката - заверено от участника копие В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си. Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на сертификата в законоустановения срок - оригинал; 5. Заверено от участника копие на валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълняване на строежи ПЪРВА група, строежи от Пета категория. Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. 6. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строително – монтажните работи (Образец № 15) – в оригинал; Списъкът трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на членовете на екипа, които ще изпълняват поръчката – заверени от участника копия, вкл. и професионална автобиография (Образец № 16) - в оригинал. 7. Заверено от участника копие от Удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за специалиста, който ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве. 8. Всяка друга информация по преценка на участника за доказване на неговите възможности. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на съответната обособена позиция от поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. Минимални изисквания: 1) Участникът трябва да има изпълнени през последните 5 (пет) години не по – малко от 2 (два) договора за строително – монтажни работи, сходни с предмета на поръчката и на обща стойност не по – малка от прогнозната стойност на поръчката; Сходни с предмета на поръчката са строително – монтажни работи на сгради и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2) Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството в строителството по ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката. 3) Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 (или еквивалентна) с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката. 4) Участникът трябва да има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд по BS OHSAS 18001:2007 (или еквивалентна) с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката. 5) Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи ПЪРВА група, строежи от Пета категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или да докаже регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. В случай че някой от подизпълнителите на участника ще извършва отделни части или видове СМР на строежа, то този подизпълнител също трябва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС поне за изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция “Строителство”. 6) Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: “Технически ръководител на обекта” - минимум 1, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в областта на строителството; - има минимум 5 (пет) години професионален стаж по специалността, от които минимум 3 (три) години на позиция ръководител на обекти, сходни с обекта на поръчката; Експерти “Строителство” - за всяка част (Архитектурна, Конструктивна, ВиК и ЕЛ) участникът да разполага с архитекти/инженери или строителни техници, които да имат минимум 3 (три) години професионален стаж по специалността си и опит на обекти сходни с обекта на поръчката. Не се допуска посочването на един и същи експерт по повече от една част. Координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие с подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнението на дейностите от обекта на поръчката, с изключение на т.т.2), 3) и 4), които не се прилагат за подизпълнителя/ите. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Организация за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й и в оферирания срок изпълнение; тежест: 28 Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 12 Показател: Цена; тежест: 27 Показател: Часова ставка; тежест: 18 Показател: Други показатели за ценообразуване; тежест: 15   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 22.08.2012 г.  Час: 16:00 Платими документи НЕ ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 29.08.2012 г.  Час: 16:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 180 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 30.08.2012 г.  Час: 10:00 Място Заседателна зала на Академичния съвет - ет.2, учебен бл.1, ТУ-София, бул."Климент Охридски" № 8, гр.София Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.3)Допълнителна информация Откритата процедура се провежда при прилагане на опростени правила, съгласно чл.14, ал.3 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път. От датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена. На Профила на купувача на интернет адреса на Възложителя: www.tu-sofia.bg се осигурява публичен достъп до документацията за участие. Достъпът за получаване на документация за участие се преустановява 7 дни преди изтичането на крайния срок за нейното получаване, посочен в Обявлението. Документацията за участие няма да се продава. VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл. 120 и сл. от ЗОП. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 25.07.2012 г.  

начало...