Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях - възложител: ЕВН България Топлофикация ЕАД

Наименование:Реновиране и ремонт на сграда склад 51 на територията на ТЕЦ "Пловдив Север", "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив Възложител: ЕВН България Топлофикация ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2012 г., 15:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. "Христо Г. Данов" №37, За: Мирослав Манолов, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 831248, E-mail: miroslav.manolov@evn.bg, Факс: 032 278502 Интернет адрес/и: Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Хр.Г.Данов № 37 ст.104, За: маг.Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail:rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500 Интернет адрес/и: Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Хр.Г.Данов № 37 ст.110, За: инж.Йовчо Йовчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818, Факс: 032 278502 Интернет адрес/и: I.2)Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с: Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя Реновиране и ремонт на сграда склад 51 на територията на ТЕЦ "Пловдив Север", "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: ТЕЦ Пловдив Север, територията на ТЕЦ "Пловдив Север", бул.”Васил Левски” №236, гр. Пловдив. Код NUTS: BG421 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за: Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Предмет на процедурата е реновиране и ремонт на сградата на склад 51, която се намира на територията на ТЕЦ "Пловдив Север", бул.”Васил Левски” №236, гр. Пловдив. Реновирането и ремонтът на сградата, включва най-общо следното:Подсилва се съществуващата конструкция с цел осигуряване на съответствието на сградата с изискванията за проектиране в земетръсни райони, действащи в момента;Преразпределят се площите – в първата част на сградата се предвиждат 200 м2 складови площи, 200 м2 работилници и 200м2 офисни помещения; във втората част – оформяне на помещения за отпадъци с особен режим, останалата част се предвижда да бъде складова площ.;Фасадите от южната и източната част на сградата (към новата Когенерация) се оформят без прозорци и отвори;Изграждат се нови ЕЛ, ВиК и ОВК системи, като се осигурява измерване на потребените ресурси самостоятелно за сградата;Дограмите се сменят с алуминиеви, вратите – с ролетни;Фасадите се облицоват с топлоизолация, като предварително се реновират всички проблемни участъци;Полага се нова топлоизолация на покрива, след което се полага и нова хидроизолация. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45200000 Описание: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Съгласно тръжната документация Прогнозна стойност без ДДС 0 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Крайна дата 31.12.2012 г.  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ІІІ.1)Условия свързани с изпълнение на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Възложителят се отказва от гаранция за участие. За срока на изпълнение на Договора (до 75 календарни дни) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 60 месеца) Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума или банкова гаранция, в размер на 3% от стойността на Договора, без включен ДДС. В случай на представяне на гаранция за изпълнение на Договора под форма на парична сума, същата следва да бъде преведена по следната банкова сметка: за “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД: Банка: ING Bank Н.A. – Клон София, IBAN: BG87 INGB 9145 1002 4596 18,   BIC INGBBGSF, като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (а) номера на процедурата на ЕВН България Топлофикация ЕАД, (б) типа гаранция - „гаранция за изпълнение”, както и (в) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. ІІІ.1.2)Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Декларация от кандидата, че той не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран; 2. Декларация от кандидата, че той не е обявен в несъстоятелност, не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 3. Декларация от кандидата, че той не е в производство по ликвидация; 4. Декларация от кандидата, че той не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 5. Декларация от кандидата, че той няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен; Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 6. Декларация от кандидата, по чл. 47, ал. 5 от ЗОП Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставяне на пълната информация. Същата се съдържа в документацията за участие. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности 1. Кандидатът следва да удостовери, че има оборот от строителна дейност, за последните три години, в размер на не по-малко от 3.000.000,00 лв., без включен ДДС, за обекти сходни с предмета на поръчката. 2. Кандидатът следва да удостовери, че разполага с финансов ресурс в размер на не по-малко от 700.000,00 (седемстотин хиляди) лева, за срок от шест месеца, позволяващ изпълнението на обекта, предмет на поръчката. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставяне на пълната информация. Същата се съдържа в документацията за участие. ІІІ.2.3)Технически възможности 1. Кандидатът следва да бъде вписан в ЦПРС на КСБ за ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, съгласно чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС, за ТОЧКА 1.1. - строежи от първа до пета категория, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, като представи копия от валидно удостоверение и талон за вписване. 2. Кандидатът следва да разполага с правоспособен ръководен и строителен персонал на трудов договор, възлизащ най-малко на 70 човека със съответно необходимите специалности и квалификация, от които:Технически ръководители, както следва:- Технически ръководител отговарящ за части:„Архитектура”, „Конструктивна” и „ВиК”–притежаващ една от следните специалности: Архитектура/ Строителен инженер/Строителен техник, с професионален стаж като технически ръководител–мин.5 г.;- Технически ръководител отговарящ за части: „Електро инсталации”, „Противопожарни инсталации” и „Видео наблюдение” – притежаващ една от следните специалности: Електро инженер/Инженер по противопожарна техника и безопасност/Електро техник, с професионален стаж като технически ръководител – мин.5 г.;-Технически ръководител отговарящ за част „Отопление, вентилация и климатизация”, притежаващ специалност „Отоплителна и климатична техника”, с професионален стаж като технически ръководител – мин.5 г. Експерти, както следва:- Експерт, притежаващ специалност:Архитект/ Строителен инженер с допълнителна професионална квалификация-контрол по качеството на влаганите материали със съществените изисквания за безопасното им използване, с професионален стаж като контрольор- мин.5 г.;- Експерт, притежаващ специалност: Архитект/Строителен инженер с допълнителна професионална квалификация-контрол по спазването на изискванията на ЗЗБУТ, с професионален стаж като контрольор по спазването на ЗЗБУТ–мин.5г. Основен строителен персонал: Най-малко 5 човека за архитектура и строителни конструкции, с професионален стаж по специалността мин.5 г.;Най-малко 2 човека с квалификация за изпълнение на електро инсталации, с професионален стаж по специалността мин.5 г.;Най-малко двама човека с квалификация за изпълнение на водопровод и канализация, с професионален стаж по специалността мин.5 г.;Най-малко 2 човека с квалификация за изпълнение за отопление, вентилация и климатизация, с професионален стаж по специалността мин.5 г.;Най-малко 2 човека с допълнителна квалификация за използване на съоръжения с повишена опасност - електрожен, притежаващи необходимите удостоверения и сертификати, с професионален стаж по специалността мин.5 г.; Най-малко 1 човек с квалификация за геодезия и вертикална планировка, с професионален стаж по специалността мин.3 г.;Най-малко 1човек с квалификация в сферата телекомуникациите, с професионален стаж по специалността мин.5 г.. Общ строителен персонал: Най-малко 50 човека. 3. Кандидатът следва да е извършвал основна дейност „строителство” в продължение най-малко на 5 години, като успешно да е бил изпълнител на поне 3 обекта с дейности, сходни с предмета на поръчката. 4.Застраховка:Кандидатът следва да представи копие на валидна застрахователна полица за застраховка "Обща гражданска отговорност" или "Професионална отговорност" като изпълнител на строителни дейности за строежи от I категория, съгласно чл.171 от ЗУТ, както и да представи валидна застрахователна полица за застраховка „Трудова злополука”. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставяне на пълната информация. Същата се съдържа в документацията за участие. ІІІ.2.4)Запазени поръчки НЕ ІІІ.3)Специфични условия за поръчки за услуги ІІІ.3.1)За изпълнението на услугата се изисква определена професия НЕ ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата ДА  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Договаряне Има вече избрани кандидати: 0   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена ІV.2.2)Ще се използва електронен търг НЕ   IV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ІV.3.1)Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя № 071-ЕВН-ТР-12-CH-Т-З ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка НЕ ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 14.08.2012 г.  Час: 15:00 Платими документи ДА Цена 25 BGN Условия и начин на плащане Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Получаване - гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан индификационен номер на поръчката, удостоверяващ извършено плащане на документация; 1.2. Начин на плащане - по IBAN: BG87 INGB 9145 1002 4596 18 и BIC: INGBBGSF при банка ING BANK – 1408 София. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 24.08.2012 г.  Час: 15:00 IV.3.5)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.6)Срок на валидност на офертите IV.3.7)Условия за отваряне на офертите Дата: 28.08.2012 г.  Час: 10:00 Място ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив, 4000, ул. «Хр Г Данов» 37, (ет.1 ст.105)   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 25.07.2012 г.  

начало...