Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Народен театър "Иван Вазов"

Наименование:Ремонт на съществуваща сграда на ул."Св. Св. Кирил и Методий" №28, София, ПИ № 15, кв. 530, м. ГГЦ - зона Г-14, Район "Оборище” Възложител: Народен театър "Иван Вазов" Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 920 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2012 г., 15:00 ч.  

Виж цялата поръчка

   

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Народен театър "Иван Вазов", ул. Дякон Игнатий № 5, За: Ева Романова, Република България 1000, София, Тел.: 02 8119280, E-mail: info@nationaltheatre.bg, Факс: 02 9877800 Място/места за контакт: Ева Романова Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nationaltheatre.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения Основна дейност на възложителя Отдих, култура и религия Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя Ремонт на съществуваща сграда на ул."Св. Св. Кирил и Методий" №28, София, ПИ № 15, кв. 530, м. ГГЦ - зона Г-14, Район "Оборище” II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: ул."Св. Св. Кирил и Методий" №28, София, ПИ № 15, кв. 530, м. ГГЦ - зона Г-14, Район "Оборище” Код NUTS: BG411 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Ремонт на съществуваща сграда на ул."Св. Св. Кирил и Методий" №28, София, ПИ № 15, кв. 530, м. ГГЦ - зона Г-14, Район "Оборище” съгласно Техническата спецификация - неразделна част от документацията за участие. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Съгласно Техническата спецификация Прогнозна стойност без ДДС 1920000 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в дни 90  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранция за участие в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Гаранция за добро изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността, на която е сключен договорът. Гаранциите се представят в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал – за срока на валидност на офертата или парична сума, внесена по сметката на Възложителя: IBAN BG 95UNCR96603110034310 BIC: UNCRBGSF В платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката, за която се представя гаранцията. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Съгласно условията на Проекта на договор за обществена поръчка - Приложение №16 от Документацията за участие. ІІІ.1.4)Други особени условия Възложителят предвижда прилагане от страна на участника на мерки за опазване на околната среда от страна на участника. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: 1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 3. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 5. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 6. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 7. за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато участникът е обединение, посочените документи се представят за всеки участник в обединението. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език - в Плик 1; 2. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 от ЗОП, посочени в това Обявление и в документацията за участие - в Плик 1; 3. Доказателствата за технически възможности на участника по чл.51 от ЗОП, посочени в това Обявление и в документацията за участие - в Плик 1; 4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1, 2 и 5 от ЗОП - по съответните образци - в Плик 1; 5. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група, втора – пета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (Обн., ДВ. бр.65 от 10 Август 2007 г.) - в Плик 1; 6. Декларация за наличие или липса на подизпълнители по Приложение №10 - в Плик 1; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако участникът ще ползва подизпълнител/ - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по Приложение №11 - в Плик 1; 8. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - Приложение №14 - в Плик 1;; 9. Декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че участникът е запознат с техническото задание - Приложение №15 - в Плик 1; 10. Попълнен и подписан Проект на договор, придружен от декларация за приемане условията на проекта на договор Приложения №16 и 17 - в Плик 1; 11. Копие от документа за закупена документация за участие; 12. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал; 13. Списък на документите, съдържащи се в офертата – поставя се преди всички документи, подписан и подпечатан от участника- в Плик 1; 14. Попълнен образец на оферта - Приложение № 5 от документацията на Възложителя. Образецът се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки. Офертата се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - в Плик 2. 15. Декларация, че участникът ще организира за своя сметка всички необходими обезопасителни и охранителни мероприятия - Приложение №18- в Плик 2; 16. Ценова оферта – Приложение № 6 от документацията на възложителя. Ценовата оферта се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с обозначение “Предлагана цена” - в Плик 3. 17. Други документи, посочени в документацията за участие; Всички документи към офертата трябва да са подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника, съгласно удостоверението за актуално състояние или удостоверение от ТР на фирмата или лицето, което представлява обединението съгласно договора за създаване на обединение или изрично писмено пълномощно. Офертата се подава на български език. Всички документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях. В проекта на договор не се попълват цени. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1. Копия от застрахователни полици за застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на участника и на всеки от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива; 2. Копия от застрахователни полици за застраховка „Трудова злополука“ по НЗЗРСРТЗ на участника и на всеки от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, за общия брой работници и служители, които ще бъдат използвани при изпълнението на поръчката; 3. Годишните баланси или Отчети за финансовото състояние и Отчетите за приходите и разходите или Отчети за всеобхватния доход за 2009, 2010 и 2011 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; 4. Информация за оборота на строителството през 2009, 2010 и 2011 г. с предмет сходен* с предмета на поръчката, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 5. Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от строителството за последните три години – Приложение №12 /чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП/; * Под строително-монтажни работи с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, следва да бъдат разбирани строително-монтажни работи за изграждане, реконструкции, преустройства, ремонти или саниране на сгради за обществено обслужване. Минимални изисквания: 1. Наличие на валидни застрахователни полици за застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на участника и на всеки от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, валидни към датата на отваряне на офертите; в случай, че участникът е обединение, на изискването по тази точка трябва да отговаря всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, ако участникът бъде избран за изпълнител; 2. Наличие на валидни застрахователни полици за застраховка „Трудова злополука“ по НЗЗРСРТЗ на участника и на всеки от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, за общия брой работници и служители, които ще бъдат използвани при изпълнението на поръчката, валидни към датата на отваряне на офертите; в случай, че участникът е обединение, на изискването по тази точка трябва да отговаря всеки член на обединението; 3. Изпълненият от участника общ обем строително-монтажни работи с предмет, сходен* с предмета на поръчката, общо през предходните три години (2009, 2010 и 2011) да бъде в размер, не по-малък от 5 000 000 лв.; в случай, че участникът е обединение, на изискването по тази точка трябва да отговаря обединението като цяло. * Под строително-монтажни работи с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, следва да бъдат разбирани строително-монтажни работи за изграждане, реконструкции, преустройства, ремонти или саниране на сгради за обществено обслужване. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите и мястото на строителството- Приложение № 13 от документацията на Възложителя, придружена от заверени преписи от посочените договори и най-малко три препоръки за добро изпълнение от различни възложители; 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент / копие/; 3. Сертификат ISO 14001: 2004 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда /копие/; 4. Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /копие; 5. SA 8000:2001 или еквивалент за внедрен стандарт социална отговорност. 6. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група, втора – пета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (Обн., ДВ. бр.65 от 10 Август 2007 г.) 7. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; 8. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители на участника и на лицата, които отговарят за извършването на строителството; 9. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години; 10. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка; Минимални изисквания: 1. Най-малко един договор за строителство с предмет, сходен* с предмета на настоящата поръчка, изпълнен самостоятелно от участника през последните три години (2009, 2010 и 2011), на стойност не по-малка от 1 000 000 лв., придружен от препоръка за добро изпълнение от възложителя; 2. Участникът да има внедрена истема за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна; 3. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда ISO 14001: 2004 или еквивалентна; 4. Участникът да има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентна; 5. Участникът да има внедрен стандарт социална отговорност SA 8000:2001 или еквивалентен; 6. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група, втора – пета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (Обн., ДВ. бр.65 от 10 Август 2007 г.) 7. Наличен към датата на представяне на офертата собствен или нает отговорник за безопасността и здравето на служителите при извършване на СМР с най-малко пет години трудов стаж при строителството на обекти, сходни* с предмета на настоящата поръчка; 8. Наличен към датата на представяне на офертата собствен или нает отговорник по контрола на качеството с най-малко пет години трудов стаж при строителството на обекти, сходни* с предмета на настоящата обществена поръчка; 9. Назначен по трудов договор към датата на представяне на офертата ръководител строителство и/или ръководител на технически отдел и/или технически ръководител и/или инженер със съответната квалификация по чл. 163а, ал. 24 от ЗУТ, този специалист трябва да има най-малко пет години опит при строителството на обекти, сходни* с предмета на настоящата обществена поръчка. * Сходни с предмета на настоящата поръчка са договорите за изграждане, реконструкции, преустройства, ремонти или саниране на сгради за обществено обслужване. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Техническо предложение; тежест: 70 Показател: Цена; тежест: 30   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 14.08.2012 г.  Час: 15:00 Платими документи ДА Цена: 20 BGN Условия и начин на плащане Документацията се получава в деловодството на Народния театър "Иван Вазов" след представяне на фактура за платена цена. Заплащането става в счетоводството на Народния театър "Иван Вазов. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 24.08.2012 г.  Час: 15:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 90 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 27.08.2012 г.  Час: 10:00 Място НТ Иван Вазов Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpc@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpc@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 25.07.2012 г.  

начало...