Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Столична община

Наименование:Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” с 2 обособени позиции Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения Прогнозна стойност: 1 659 145 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.08.2012 г., 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Столична община, ул. " Московска " №33, За: Илияна Станева, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, E-mail: istaneva@sofia.bg, Факс: 02 9809866 Място/места за контакт: гр. София, ул. "Париж " №3 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: Столична община, ул." Париж"№3, За: инж.Величка Пъшева, България 1000, София, Тел.: 02 9377281 Място/места за контакт: отдел " Управление на общински земи, гори и водни обекти" Интернет адрес/и: Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: Столична община, ул." Московска"№33, За: фронт -офис, България 1000, София, Тел.: 02 9377505, Факс: 02 9809866 Място/места за контакт: фронт -офис Интернет адрес/и: I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” с 2 обособени позиции II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изграждане Място на изпълнение: София Код NUTS: BG411 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Извършване на корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: корекция на река Суходолска с цел осигуряване на безпроблемно провеждане на оразмерителните водни количества на р.Суходолска през кв.Суходол и подобряване на екологичното равновесие в района на участък с дължина 315,66м. и Обособена позиция № 2: ремонтни дейности на язовир Суходол 2, включващ надграждане от кота 657,05м до кота 657,84м., или 79см., съгласно техническата спецификация на обособените позиции към документацията за участие. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000, 45240000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции ДА Оферти трябва да бъдат подадени: Само за една обособена позиция ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Обособена позиция № 1: корекция на река Суходолска с цел осигуряване на безпроблемно провеждане на оразмерителните водни количества на р.Суходолска през кв.Суходол и подобряване на екологичното равновесие в района на участък с дължина 315,66м. и Обособена позиция № 2: ремонтни дейности на язовир Суходол 2, включващ надграждане от кота 657,05м до кота 657,84м., или 79см., съгласно техническата спецификация към документацията за участие и подробното описание на СМР по обособени позиции в настоящото обявление. Прогнозна стойност без ДДС 1659145 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Завършване 15.04.2013 г.  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата в размер: По Обособена позиция 1 гаранцията за участие е в размер на 12 501 лева. По Обособена позиция 2 гаранцията за участие е в размер на 4 090 лева. Валидността на гаранцията за участие е до срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто от стойност на договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранциите се представят в една от следните форми: - депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община): Банка: Общинска банка, клон "Врабча",IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301,BIC: SOMBBGSF, или - банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. 4. Разплащането се извършва по единични цени, съгласно техническото предложение на изпълнителя въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, сметка 22 и фактура. 5. Окончателното разплащане се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада останалата част от аванса по чл.3.1.от проекта на договор. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Плащанията ще се извършват съгласно проекта на договор, както следва: 1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс ........% - /до 20%/ ........... процента от стойността на договорените видове работи по чл.2 от проекта на договор , в размер на ..... (......) лева с ДДС., в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на договора и представяне на фактура. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ едно междинно плащане, съставляващо .........% /до 50%/ процента от стойността на договорените видове работи по чл.2, в размер на ........(........) лева с ДДС., в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на СМР от възложителя и представяне на документи съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на фактури. Преведеният аванс по чл.3.1от проекта на договор се приспада от междинното плащане. 3. Плащанията ще се извършват след представяне на фактури в съответствие с условията за финансиране по оперативната програма – фактури за плащане с европейски средства и фактури за плашане от Столична община. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно това изискване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 4.Окончателното плащане ще се извърши в 30 /тридесет/ дневен срок след подписване на протокол за приемане на извършените СМР и констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. ІІІ.1.4)Други особени условия Част от строително монтажните работи ще бъдат заплатени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, Схема: 1.4-06 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между МРРБ и Столична община. Част от работите ще се заплати от Столична община във връзка със съфинансирането на дейностите от бенефициента по проекта. С оглед отчитане на разходите по европейския проект е необходимо фактурите за заплащане на строително монтажните работи в процедурата да са разделени на две части – за разходи финансирани с европейски средства и за разходи, финансирани от Столична община. Избраният изпълнител е длъжен да изпълнява това условие. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код- за българско юридическо лице, издадено не по - рано от един месец от датата на подаване на офертата, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност. 2.Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1,ал.2, ал.5. 3.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: •Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението •Документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6; •декларация по ал. 1, т. 11 от чл. 56 от ЗОП се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството. •Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на целия договора; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. 5.Участникът трябва да бъде вписан и регистриран в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България и да има издадено удостоверение за строежи от ЧЕТВЪРТА група за благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, даваща му право да извърши СМР, предмет на поръчката. Чуждестранните лица представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното им законодателство или декларация, че ако бъдат избрани за изпълнители по обществената поръчка се задължават до сключването на договора да се регистрират в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за съответната категория строежи. За Обособена позиция 1: „Корекция на река Суходолска” ПЪРВА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.5, ал.6, т.4.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и Разрешението за строеж. За Обособена позиция 2: „: Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2” ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.5, ал.6, т.4.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и Разрешението за строеж. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: За доказване на минималните изисквания участникът предоставя следните документи: 1. Копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три финансови години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. (с изключение на новорегистрираните кандидати), заверени съгласно изискванията на Закона за счетоводството; 2. Справка за общия оборот и за оборота от строителство, предмет на поръчата през последните три години. 3. Копие от застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За чуждестранните лица се изисква наличие на еквивалентно право или декларация, че ако бъдат избрани за изпълнители по обществената поръчка се задължават до сключването на договора да се застраховат за професионална отговорност – съгласно изискванията на българското законодателство. За сходни с предмета на поръчката ще се считат дейности, свързани с изпълнение на подобни строително монтажни работи на хидротехнически съоръжения. Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: •Участниците следва да са реализирали оборот от сходни с предмета на поръчката дейности за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) - За І ва обособена позиция – минимум 1000000/ един милион/ лв. - За ІІ ра обособена позиция - минимум 500 000/ петстотин хиляди / лв., считано от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. • Участникът следва да разполага с застраховката за професионална отговорност и да остане застрахован по време на действие на договора– съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За чуждестранните участници се изисква наличие на еквивалентно право или се задължават до сключването на договора да се застраховат за професионална отговорност. Избраният изпълнител се задължава за срока на изпълнение на договора да осигури застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: За доказване на описаните в предходната точка изисквания участникът предоставя следните документи: 1 Списък – декларация на основните договори за строителство, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка и изпълнени през последните пет приключили финансови години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.), включително стойностите, датите и получателите - попълва се Образеца към Документацията за участие. Списъкът следва да включва предмет на договорите, техните стойности, датите на подписване, срок и място на изпълнение, кратко описание на извършените дейности по договора и получателите; 2. Най - малко 2 препоръки за добро изпълнение. Препоръките следва да съдържат стойността, предмета на договора и описание на основните дейности, изпълнени по договора, както и информация за това изпълнен ли е договора качествено, професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания, за всеки отделен договор. Препоръките трябва да са приложени за съответните договори от списъка на основните договори за строително монтажни работи, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка и изпълнени през последните пет години - копия заверени от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала; 3. Списък на ключовите специалисти /експерти/ за изпълнение на поръчката, които ще отговарят и участват в изпълнението на обществената поръчка – членове на екипа от експерти на участника, с информация за притежаваното от тях образование, квалификация и с посочен ръководител на екипа и заемана позиция в екипа от всеки експерт - попълва се Образец към Документацията за участие; 4. Професионални автобиографии, собственоръчно подписани от съответните ключови експерти - попълва се Образец към Документацията за участие; 5. Документи, приложени към професионалните автобиографии удостоверяващи квалификация, професионален опит и необходимата правоспособност за изпълнение на съответната дейност от експертите за изпълнение на поръчката / копия, заверени от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала/, в т.ч.: 5.1. Диплом/и за завършено образование; 5.2. Удостоверения за професионално обучение; 5.3. Сертификати за придобита професионална квалификация; 5.4. Копия от трудови/служебни книжки; 5.5..Копия от договори – трудови и/или граждански, доказващи изискуемия опит; 5.6. Препоръки от лицето, представляващо компанията, към която са работели към конкретния момент на изпълнение, за всеки отделен проект/договор; 5.7. Други, които участниците считат за приложими; 6. Декларации за разположение на ключов експерт - попълва се Образец към Документацията за участие; 7. Декларации, че участникът е посетил на място и е извършил оглед на обекта на настоящата обществена поръчка и че е спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал.5 от ЗОП. 8. Заверени от участника копия от сертификати удостоверяващи въведените системи за управление на качеството. Минимални изисквания: 1. Ръководителят на обекта следва да притежава следната квалификация: За Обособена позиция 1: „Корекция на река Суходолска”„строителен инженер”, специалност ВиК, ХТС или ХМС, не по–малко от 5 години трудов стаж по специалността и завършени поне два подобни/хидротехнически/ строителни обекта на тази позиция. За Обособена позиция 2: „Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2” строителен инженер”, специалност ХТС, не по–малко от 5 години трудов стаж по специалността и завършени поне два подобни строителни обекта на тази позиция. 2.Участникът в настоящата процедура трябва да има опит в изпълнението на договори за строителство сходни с предмета на настоящата поръчка/хидротехнически/, включително да е приключил успешно общо за последните 5 (пет) години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.) или, не по-малко от 2 (два) договора за предоставяне на строителство, сходни с предмета на поръчката, които да са придружени с минимум две препоръки за добро изпълнение на договорите от съответните възложители. 3. Участникът трябва да разполага, през целия период на осъществяване на обществената поръчка, за всяка от обособените позиции с екип включващ минимум следните ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, а именно: -Обособена позиция 1 o Технически ръководител; o Координатор по ЗБУТ; o Геодезист. - Обособена позиция 2 o Технически ръководител; o Координатор по ЗБУТ; o Геодезист. 4. Участникът трябва да докаже, че разполага със следните собствени или наети работници и специалисти: Работници и специалисти -1.Обособена позиция 1: „Корекция на река Суходолска 1.Кофражисти – 3 бр 2.Арматуристи – 1 бр 3.Специалисти ВиК – бр 4. Заварчик – 1 бр 5.Ел. Монтьори – 1 бр 6. Кранист – 1 бр 7. Геодезист – 1бр. протежаващ диплом среднотехническо или висше образовние -2.Обособена позиция 2: Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2” 1.Кофражисти – 2 бр 2.Арматуристи -1 бр 3. Шофьори кат „С” – мин 2 бр 4. Фадромист – 1 бр 5. Багеристи – 2 бр 6. Геодезист – 1бр. протежаващ диплом среднотехническо или висше образовние 5. Минимални изисквания към техническото оборудване. Участниците трябва да имат на разположение /собствени и/или наети/ следната механизация и автотранспорт за изпълнение на поръчката: -1.Обособена позиция 1: „Корекция на река Суходолска 1. Автобетоновоз мин. 3 м3 - 1 бр. 2. Автокран мин. 3т - 1бр. - 2.Обособена позиция 2: Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2” 1. Автосамосвал - 2 бр. 2. Бордови автомобил - 1 бр. 3. Автобагер с обем на коша 0,4 м3 - 1 бр. и с обем на коша 1,0 м3 - 1 бр 4. Автобетоновоз мин. 3 м3 - 1 бр. 5. Автокран мин. 3т - 1бр. 6. Валяк мин. 1т – 1бр. 7. Булдозер – 1 бр. 8. Вибро трамбовка – 1 бр 6. Участникът трябва да притежава въведени системи за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005, OHSAS 18001:2007 или еквивалентни в областа на строителството. 7.Участникът следва да е направил предварителен оглед на обекта за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: предлагана цена; тежест: 60 Показател: срок за изпълнение; тежест: 40   IV.3)Административна информация ІV.3.2)Предишни публикации свързани със същата поръчка ДА Предварително обявление за ОП Номер на обявлението в РОП/ДВ 466137 от 24.01.2012 г. ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 13.08.2012 г.  Час: 16:00 Платими документи ДА Цена: 6 BGN Условия и начин на плащане Документацията за участие с подробни данни и изисквания необходими за подготовката на предложенията се получава всеки работен ден на ул."Париж" №3 ст.№1, след издаване на фактура на ул. "Париж" 3 ет. 4, ст. 405 и заплащането й в касата на ул."Париж" № 3. ет. 2 ст. 201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00. ч. От датата на публикуване в електрония ргистър на АОП ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на адрес www.sofia.bg ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 20.08.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 180 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 21.08.2012 г.  Час: 11:00 Място гр. София, ул. "Париж" № 3 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, ще бъде обявена на интернет страницата на СО-www.sofia.bg,два дена преди тяхното отваряне.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, Схема:1.4-06 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между МРРБ и Столична община № BG161РО001/1.4-06/2010/002. Договорът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. VI.3)Допълнителна информация Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е и максимално допустимата, която участникът може да предложи. Участници, предложили по-висока стойност за изпълнение на строително монтажните работи от максимално допустимата ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. Срокът за изпълнение е максимално допустимия. Участниците определят срок за изпълнение според възможностите си да извършат строително монтажните работи. VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Жалба може да се подава в 10 дневен срок съгласно разпоредбите на чл. 120 и сл. от ЗОП. Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице, кандидат или участник, както и от професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 26.07.2012 г.   ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Корекция на река Суходолска 1)Кратко описание Осигуряване на безпроблемно провеждане на оразмерителните водни количества на р.Суходолска през кв.Суходол и подобряване на екологичното равновесие в района. Разглажданият в настоящия проект участък е с дължина 315,66м. Трасето на новопроектираната корекция е проектирано, така че максимално да следва съществуващото речно корито. Основните параметри на новопроектираната корекция са: o Надлъжни наклони – 0,0088 и 0,0154; o Напречен профил – височина на стените – 2м, ширина на коритото 5,38м., с триъгълен профил на кюнето. o Оразмерителни водни количества – Q 1% = 32,02м3/сек, Q 0,1% = 58,17м3/сек Новопроектираното корито на реката е стоманобетоново. Стените са монолитно отляти на ламели с дължина по приблизително 10м. С цел безпрепятствено осъществяване на връзката между отвеждащия колектор от десния бряг до Ляв Суходолски Колектор и заустването на отливен канал при км 0+931,69 /при профил 19/ при км 0+949,82 е предвиден за изграждане праг с височина 0,80м. За оттичане на формиралите се скатови води в стените са предвидени за изграждане барбакани, разположени през 2м с диаметър ф110мм. По оста на дъното на корекцията е предвиден дренаж от PVC160 перфорирана и засипана с дренажен материал. За поддържане проводимостта на коритото са предвидени за изграждане две постоянни рампи. Съществуващият дървен пешеходен мост при км 0+699,43 е с недостатъчна височина да провежда оразмерителните водни количества. Той ще бъде премахнат и на същото място е предвидена за изграждане нова пешеходна стоманена пасарелка, към която ще се прикрепят водопровод ф110 ПЕВП и ТТ кабели. Подпорните стени на корекцията са развити по течението на реката съгласно надлъжните и напречни профили на реката. Актуализирани са в ситуационно отношение и е обособено едно типово сечение. Трасирането на стените ще се извършва по водещия ръб, който е между въздушната им страна и бермата. Всички премоствания на реката за кабели и водопроводи са представени в допълнителни разработки към проекта, като стените са съобразени с това и позволяват върху тях да се реализират опори. Предвидено е подпорните стени да се изпълняват монолитно на ламели по 10м. Допускат се и други дължини на ламелите, ако се налага по технологични съображения и особености на трасето, но не по-големи от 12м. Фугите се изпълняват с насмолено въже ф40мм, при плътно изливане на всяка следваща ламела. Предвидено е премахване на съществуващ дървен мост и изграждане на нов стоманен мост (пешеходна пасарелка) на същото място. Размерите на новата пасарелка са: - дължина – 5,60м. (осово между опорите) - ширина – 1,55м. Пасарелката ще стъпи на предварително изпълнените подпорни стени на коритото на реката, в които ще се анкерират опорните плочи на главните носещи греди. Предвидено е конструктивните елементи да бъдат изготвени в заводски условия чрез заваръчни съединения, като се обединят в по-едри модули удобни за транспортиране и монтаж. Конструкцията на пасарелката се състои от следните основни групи елементи: - главни греди – изпълнени от горещовалцовани профили НЕА220 по DIN1025(EN 53-62) свързани с напречни греди от I14. В местата на опорите са заварени опорни плочи за връзка с фундаментите. - парапетите се монтират чрез заварка към горните пояси на главните греди. - покритието на пасарелката, върху което ще става движението ще бъде от рифелова ламарина с дебелина 6мм. Предвижда се демонтирането на дървен мост над р.Суходолска, на който е закачен водопровод ф100мм. на ул.”Златна есен” и южното платно на ул.”Стоичко Станиславов”. Общата дължина на новопроектираният водопровод е 26,70м. Той ще се закрепи върху предвидената за изграждане нова пешеходна пасарелка. Въздушната част на водопровода, с дължина 12м., преминаваща върху пасарелката и в участъците с по-малко покритие е предвидено да се направи топлоизолация с тубуси, съгласно приложен детайл. Водопроводът ще се изпълни от полиетилен висока плътност ф110мм. за 10atm. На вертикалните и хоризон 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000, 45240000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения 3)Количество или обем Количествата и обема са описани в краткото описание на обособената позиция и в техничаската спецификация към документацията за участие Прогнозна стойност без ДДС от: 0, Прогнозна стойност без ДДС до: 1250134, валута BGN 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение   Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2” 1)Кратко описание Ремонтните дейности ще включват надграждане на короната на язовира. Короната на язовира трябва да се надгради от кота 657,05м до кота 657,84м. т.е. надграждане от 79см. Предвидено е от водния и въздушния откос на стената да се изпълни бутобетон с дебелина 30см, фундиран в насипа на стената на дълбочина 50см. и коефициент на откоса 1:1.30. Съществуващата корона се обстъргва до кота 656.84м и се оформа фундаментен зъб с ширина дъно – 50см, откоси 1:1 и дълбочина 50см. Изпълнява се насип от песъклива глина уплътнен до =18.50kN/m3. Габарита на короната е в съответствие с нормативните изисквания за проектиране на експлоатационни горски и селскостопански пътища и е с ширина 300см. Конструкцията на пътната настилка и настилката на депото е подбрана в съответствие с нормативните изисквания за слаба земна основа и изискванията за настилка при „лека” категория на движение (движение от 11 до 41 бр. авт./24часа) с модул на деформация Е=150 МРа при модул на деформация на земната основа Ео=60 МРа. Следва да се извършат следните работи: 1.Подравняване на короната съобразно проектната кота – 656,84м 2.Полагане и уплътняване на земен насип на пластове с дебелина 20-25см до кота 657,49 3.Полагане на пласт изравнителна баластра Б0-100 с дебелина 20см. Баластрата се уплътнява със стандартна строителна техника. 4.Едновременно с насипа се изпълняват и бутобетонните опорни призми. 5.Полагане на запечатка от трошен камък – фракция от 35 до 70 mm, с дебелина на пласта 12см., уплътнена със стандартна строителна техника. 6.Стандартна пътна запечатка и повърхностна обработка с дебелина 3.00см. Предвидено е укрепване на облицовката на преливника и бързотока, която има за цел да осигури статическата сигурност на конструкцията. Предвидени са следните основни мероприятия: • Укрепване дъното на преливника и бързотока – предвидено е да се изпълни по цялото дъно нова стоманобетонова плоча с дебелина d=15cm изпълнена с бетон В15, армирана с мрежа Ст.А3 N10 20*20cm и напречни фуги през 4.00м. Фугите се изпълняват със стириопор – 2см. и се заливат с битум. Новата плоча се анкерира към съществуващата с анкери N16 – 1бр/m2, които се връзват за армировката на новата плоча. След монтажа на анкерите съществуващото дъно старателно се почиства и измива и се грундира с грунд от типа „бетон-контакт”. Бетона се доставя с бетон помпа, която стига до бързотока по короната на стената и оттам чрез самотечни устройства – улеи се полага в кофражната форма. • Укрепване на облицованите откоси в зоната на преливника - предвидено е да се изпълни нова стоманобетонова облицовка с дебелина d=10cm изпълнена с бетон В15, армирана с мрежа Ст.А3 N8 20*20cm и напречни фуги през 4.00м. Фугите се изпълняват със стириопор – 2см. и се заливат с битум. Новата облицовка се анкерира към съществуващата с анкери N12 – 1бр/m2 , които се връзват за армировката на новата облицовка. След монтажа на анкерите съществуващата облицовка старателно се почиства и измива и се грундира с грунд от типа „бетон-контакт”. Бетона се доставя с бетон помпа която стига до бързотока по короната на стената и оттам чрез самотечни устройства – улеи се полага в кофражната форма. Укрепване на пасарелката на водовземната шахта Предвид факта, че дъсчената обшивка на пасарелката е в много лошо състояние е предвидено да се монтира нова дъсчена обшивка за цялата пасарелка. За целта е предвидено да се изготвят нови талпи с размери 100/30/5см., които да се монтират по дължина на цялата пасарелка. Предвидено е и цялостно боядисване на металната конструкция на пасарелката. Подмяна на решетката на водовземната шахта. Предвидено е старите решетки да се демонтират, а на мястото на хоризонталната решетка да се монтира нова такава, а на мястото на вертикалната решетка да се монтират дамбалкени. По този начин ще се предотврати подхода на наноси към шибърния кран. Всички тези дейности ще се извършат след изпразване нЗа новата решетка са изработени всички необходими конструктивни детайли и възли. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000, 45240000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения 3)Количество или обем Количествата и обема се определят в краткото описание на обособената позиция и в техническата спецификация към документацията за участие. Прогнозна стойност без ДДС от: 0, Прогнозна стойност без ДДС до: 409012, валута BGN 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение  

начало...