Обществени поръчки

Архитектурно проектиране на сгради - възложител: Община Ветрино

Наименование:Възстановяване на сградата на здравна служба с. Невша Възложител: Община Ветрино Oсн. предмет: Архитектурно проектиране на сгради Прогнозна стойност: 3 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-с. Ветрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ветрино, ул. "Г.С. Раковски" №24, с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, За: Мария Пенчева - гл.специалист в отдел "УОС и УТ", Република България 9220, с. Ветрино, Тел.: 05161 8942, E-mail: oppo@dbv.bg, Факс: 05161 2139 Място/места за контакт: ул. "Г.С. Раковски" №24, с. Ветрино, общ. Ветрино, обл.Варна Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.vetrino.bg/. Адрес на профила на купувача: https://www.vetrino.bg/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Възстановяване на сградата на здравна служба с. Невша”, община Ветрино, област Варна във фаза „Технически проект”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71221000 Описание: Архитектурно проектиране на сгради   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Изготвяне на инвестиционен проект за „Възстановяване на сградата на здравна служба с. Невша”, община Ветрино, област Варна във фаза „Технически проект”, съгласно техническото задание. В проекта да се предвиди цялостен ремонт на покрива, подмяна на дървената конструкция, покриване с нови керемиди, подмяна на олуци и водосточни тръби, ремонт на вътрешни и външни мазилки, подмяна на дограмата и конструктивно укрепване на основите на сградата. Проектът да е съобразен с изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и цялата действаща нормативна уредба в Република България.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 3000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: с.Невша, община Ветрино   NUTS: BG331   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническото задание   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/08/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Указанията за участие и изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в Техническото задание, което може да бъде намерено на интернет адреса, посочен по-горе в настоящата покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 06/08/2012