Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Наименование:Изпълнение на строително - ремонтни работи в херметична част на контролирана зона на РО - 5,6 блок (по време на ПГР 2013), Бризгални басейни от 1 до 6 и вход на СББ Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 77 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, За: Йордан Георгиев, РБългария 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 72477, E-mail: ycgeorgiev@npp.bg, Факс: 0973 72441 Място/места за контакт: Управление "Търговско" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org. Адрес на профила на купувача: www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Изпълнение на строително - ремонтни работи в херметична част на контролирана зона на РО - 5,6 блок (по време на ПГР 2013), Бризгални басейни от 1 до 6 и вход на СББ”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 45200000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Количеството и обемът на дейностите и доставките са посочени в Количествените сметки;   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 77000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: АЕЦ Козлодуй ЕАД   NUTS: BG313   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в количествените сметки, указанията за подаване на офертата, към настоящата публична покана 2. Изисквания към Участниците: 2.1.Участниците да са изпълнили най-малко три договора /поръчки, по които са извэършвани строително-ремонтни дейности, включени в количествената сметка през последните три години и да представи препоръки за изпълнение на договорите; 2.2. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за строежи трета група трета категория и да представят удостоверение за това; 2.3. Участинците да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на на ръчно електродъгово заваряване, съгласно Наредба №7 от 11. 10.2002г. за условията и реда придобиване и признаване на правоспособност по заваряване” за което да се представят копия от свидетелства за провоспособност. 3. Всички изисквания се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния участник, съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката. 4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя: 4.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 4.2.Застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за строежи в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ, бр.17 от 02.03.2004) и са длъжни да я поддържат валидна за срока на изпълнение на договора. 5. След изпълнение на етапите (етап - дейности по т. І от количествената сметка и етап - останалите дейности) и до петдневен срок след приемане на дейностите без забележки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на гаранционния срок. Всяка застрахователна полица трябва да е със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок и застрахователна сума в размер на 3% от стойността на извършените строително-монтажни работи.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 1. Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и количествените сметки, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящето обявление. 2. Срок за изпълнение на поръчката: по т. І от количествената сметка най-късно до ПГР 2013г. за останалите дейности до 30.10.2012. Изпълнението на поръчката има отношение към радиационната защита и участникът, който бъде определен за изпълнител, след сключване на договор, трябва да предостави необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок съгласно ДБК.КД.ИН.028. 3. При изпълнение на СМР да се спазват условията и реда, посочени в инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор". 4. Гаранционният срок за изпълнените работи не може да бъде по-малък от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) 5. Срокът на валидност на офертата - 30 дни. 6. Материалите и оборудването трябва да преминат входящ контрол.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 06/08/2012