Обществени поръчки

Инженерни услуги по проектиране и конструиране - възложител: Община Ветрино

Наименование:Аварийно почистване на дере преминаващо през с.Неофит Рилски Възложител: Община Ветрино Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 4 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-с. Ветрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ветрино, ул. "Г.С. Раковски" №24, с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, За: Мария Пенчева - гл.специалист в отдел "УОС и УТ", Република България 9220, с. Ветрино, Тел.: 05161 8942, E-mail: oppo@dbv.bg, Факс: 05161 2139 Място/места за контакт: ул. "Г.С. Раковски" №24, с. Ветрино, общ. Ветрино, обл.Варна Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.vetrino.bg/. Адрес на профила на купувача: https://www.vetrino.bg/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Аварийно почистване на дере преминаващо през с.Неофит Рилски”, община Ветрино, област Варна, във фаза „Технически проект”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71320000 Описание: Инженерни услуги по проектиране и конструиране   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Изготвяне на инвестиционен проект за „Аварийно почистване на дере преминаващо през с.Неофит Рилски”, община Ветрино, област Варна, във фаза „Технически проект”, съгласно техническото задание. Проекта задължително трябва да има част Хидротехническа, изготвена от хидроспециалист с необходимата проектантска правоспособност. В проектната разработка да се извършат необходимите хидроложки проучвания на района, геодезическо заснемане на дерето. В проекта да се предвиди корекция на дерето, почистване от наноси, битови отпадъци, продълбочаване и възстановителни работи в участък от около 1200 м в строителните граници на с.Неофит Рилски започващ от северния край на селото до моста в центъра на селото. С проектното решение да се направи връзка с продълбочения вече участък на дерето от центъра до землищната граница на двете села с.Неофит Рилски и с.Габърница. Проектът да е съобразен с изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и цялата действаща нормативна уредба в Република България.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: с.Неофит Рилски, община Ветрино   NUTS: BG331   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническото задание   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/08/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Указанията за участие и изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в Техническото задание, което може да бъде намерено на интернет адреса, посочен по-горе в настоящата покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 06/08/2012