Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на пътища - възложител: "ЮЦДП "гр.Смолян ТП "Държавно горско сопанство Златоград"

Наименование:Строителство на временен автомобилен горски път –ІV степен Възложител: "ЮЦДП "гр.Смолян ТП "Държавно горско сопанство Златоград" Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 6 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-гр.Златоград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ЮЦДП "гр.Смолян ТП "Държавно горско сопанство Златоград", ул."Г.С.Раковски" №33, За: Пламен Балджиев, България 4980, гр.Златоград, Тел.: 0885 801001, E-mail:dgszlatograd@ucdp-smolian.com, Факс: 0886 334840 Място/места за контакт: ТП"ДГС Златоград" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ucdp-smolian.com; dgszlatograd.ucdp-smolian.com;. Адрес на профила на купувача: www.ucdp-smolian.com; dgszlatograd.ucdp-smolian.com;.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Строителство на временен автомобилен горски път –ІV степен „Шадийца” в ДГТ в териториалният обхват на ТП „ДГС Златоград”, териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие” гр.Смолян”, отдели:235 "з"; 236 "ж",по ЛУП от 2005г, с обща дължина 1500м. Общата стойност на поръчката с включени всички разходи не следва да надвишава 6000,00лв./ шест хиляди/ без ДДС.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233120 Описание: Строителни и монтажни работи на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Общата дължина на пътя е 1500 м. , с ширина на пътното платно 4 метра. Прогнозният обем на изкопа, пробутването и подравняването на земните почви е 2224,50 куб.метра. Предвиденият за изграждане автомобилен горски път ІV- степен трябва да отговаря на нормативите посочени в Приложение №1 към чл.5, ал.1 от Наредба №39/10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 6000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Държавни горски територии в териториалния обхват на ТП "ДГС Златоград", отдели:235 "з"; 236 "ж", по ЛУП от 2005г.   NUTS: BG424   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Право да подадат оферта за поръчката имат физически и юридически лица, които имат осигурена подходяща техника /собствена или наета/ за извършване на строителството на пътя включващо изкоп, пробутването и подравняването на земните почви за изграждане на пътното платно. 2.Да представят оферта по образец в определения срок. 3.Срок за изпълнение на поръчката - 90 дни след сключване на договора. 4.Срок на валидност на офертата - 30 дни от датата на получаването и.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 09/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Желаещите да участват в избора на изпълнител, трябва да попълнят оферта по образец, който може да бъде намерен на следните електронни интернет страници: www.dgszlatograd.ucdp–smolian.com и www.ucdp-smolian.com, както и в деловодството на ТП "ДГС Златоград".Кандидатите трябва да приложат към офертата документи доказващи собствена или наета техника за изпълнение на обявената поръчката. Участниците депозират офертата си в запечатан непрозрачен плик, като на плика се посочва: предмета на поръчката , пълното и точно наименование на физическото или юридическото лице – участник, което подава офертата, адреса за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертите трябва да бъдат получени до 17:00 часа на 09.08.2012г. на адреса на ТП "ДГС Златоград", подадени на място в деловодството, по пощата или с куриер. Оферта изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила в деловодството на ТП "ДГС Златоград" в срока определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на кандидата. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 10.08.2012г. от 14:00 часа в административната сграда на ТП "ДГС Златоград". Могат да присъстват представителите на участниците или нотариално упълномощени от тях лица. Неприсъствието на представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и отварянето на ценовите предложения. Допълнителна информация за процедурата може да бъде получена в ТП "ДГС Златоград" или на електронните интернет страници www.dgszlatograd.ucdp–smolian.com и www.ucdp-smolian.com., както и на телефон 0885801001 от Пламен Балджиев –лесничей.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 09/08/2012