Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Наименование:Бояджийски работи в студентски общежития № 2 и № 3 на университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас Възложител: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-гр. Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", бул. "Проф. Якимов" № 1, За: инж. Жора Нейковалиева, гр. Бургас, Тел.: 056 858468, E-mail: office@btu.bg, Факс: 056 880249 Интернет адрес/и: Адрес на профила на купувача: www.btu.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Бояджийски работи в студентски общежития № 2 и № 3 на университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: съгласно количествена сметка   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Университет "Проф. д-р Асен Златаров"   NUTS: BG341   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Строително- ремонтните работи да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в РБ. Използваните материали и изделия да бъдат придружени и необходимите сертификати за качество и декларация за съответствие.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1.) К1- Цена за СМР с включена стойност на материалите С1=5 Максимална оценка получава офертата с най- ниска стойност. 2.) К2- Показатели за ценообразуване С2=4 Максимална оценка получава офертата с най- добри показатели за ценообразуване 3.) К3- Срок и начин на плащане на изпълненото СМР С3=1 Максимална оценка получава офертата с най- добри условия на плащане и отстрочки в разплащането където К1, К2 и К3=(1-10). Предлаганите цени са без вкл. ДДС. К=К1*С1 + К2*С2 + К3*С3   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 10/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изискванията към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: https://www.btu.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана. Срок на валидност е не по- малко от 60 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 10/08/2012