Обществени поръчки

Работи по ремонт на пътища - възложител: ДП "Ръководство на въздушното движение"

Наименование:Ремонт на пътен участък от 6.5 км между хотел „Морени” и ТРЛК „Черни връх“ Възложител: ДП "Ръководство на въздушното движение" Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/08/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", бул. "Брюксел" № 1, За: Димитър Маргаритов, 1540, София, Тел.: 02 9371757, E-mail:dimitar.margaritov@bulatsa.com, Факс: 02 9803864 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulatsa.com. Адрес на профила на купувача: www.bulatsa.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на пътен участък от 6.5 км между хотел „Морени” и ТРЛК „Черни връх“   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233142 Описание: Работи по ремонт на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно количествено-стойностна сметка, приложение № 1 към документацията.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. София, Природен парк "Витоша"   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: За реализиране на обществената поръчка е необходимо изпълнението на следните основни строителни работи: - почистване на пътния участък от чимове и пръст; - възстановяване на крайпътните канавки и изграждане на нови такива за отвеждане на водата в страни от пътя; - засипване с екологично чист трошен камък; - валиране и подравняване на изровените участъци от пътя. Подробно описание на видовете работи и необходимите количества строителни материали за изпълнение на обществената поръчка се съдържат в Количествено-стойностна сметка, Приложение № 1 от документацията. Изискванията към строителните материали и към лицата, които ще подават оферти са както следва: - насипаният върху пътния участък трошен камък трябва да е екологично чист, доставен от сертифицирана кариера, съгласно изискванията на РИОСВ; - участниците трябва да разполагат с необходимата механизация (каналокопател или малък багер, фадрома, валяк), транспортни средства и персонал от минимум 10 души за ритмично изпълнение на поръчката, без прекъсвания.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. Предлагана цена - с относителна тежест 0,70 в комплексната оценка; 2. Срок за изпълнение на поръчката (в календарни дни) - с относителна тежест 0,30 в комплексната оценка.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 21/08/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Документацията за избор на изпълнител е достъпна на интернет адрес: www.bulatsa.com   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 21/08/2012