Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф.д-р Асен Златаров"

Наименование:Частичен ремонт на покрив и отводняване ; отсдтраняване на щети по стени от земетресението Възложител: Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф.д-р Асен Златаров" Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 38 300 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2012, 14:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф.д-р Асен Златаров", ул."Средорек" № 3, За: инж. Наталия Маринова Вълчева ; Катя Гергинова Веселкова, България 1619, София, Тел.: 02 8575027 ; 02 8575017, E-mail: thpb@mbox.contact.bg, Факс: 02 8575129 Място/места за контакт: Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф.д-р Асен Златаров" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pgeb-bg.com. Адрес на профила на купувача: www.pgeb-bg.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Частичен ремонт на покрив и отводняване ; отсдтраняване на щети по стени от земетресението.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 38300,00 лв.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 38300 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф.д-р Асен Златаров"   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Срок на изпълнение - 30 дни   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Цена за изпълнение на СМР съгласно приложената в конкурсната документация количествена сметка ; срок на изпълнение на СМР ; единични показатели за ценообразуване и гаранционен срок.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 29/08/2012, 14:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 08/08/2012