Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Областна дирекция на МВР Хасково

Наименование:Текущ ремонт на сгради на ОДМВР Хасково Възложител: Областна дирекция на МВР Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 108 776 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-ХАСКОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВО, ХАСКОВО,БУЛ.БЪЛГАРИЯ №111, За: ИВАН ТОНЕВ ШИШМАНОВ НАЧЛНИК НА УССД ОДМВР ХАСКОВО, Р БЪЛГАРИЯ 6300, ХАСКОВО, Тел.: 038 640640, E-mail: haskovo@mvr.bg Място/места за контакт: УССД ОДМВР ХАСКОВО Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://haskovo.mvr.bg/default.htm. Адрес на профила на купувача: https://haskovo.mvr.bg/Obshtestveni_porachki/ZOP/default.htm.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Текущ ремонт на сгради на ОДМВР Хасково включващ три обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт на сгради на ОД на МВР – Хасково находящи се в Хасково, бул. България № 111 . Обособена позиция № 2 Ремонт на сградата на Учебен център на ОД на МВР – Хасково, находяща се в Хасково м. „Кенана” Обособена позиция №3 Ремонт на сгради на ОД на МВР – Хасково, находяща се в Хасково,м. „Идимирли” представляващи „Питомник” и „Тилова база”.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Ремонт на сгради на ОД на МВР-Хасково находящи се на бул.”България”№ 111, включваща строително-монтажни работи, подробно описани в количествена сметки № 1, неразделна част от документацията,като предвид ограниченият размер на целевите средства с които възложителя разполага общата стойност на СМР за позицията не може да надхвърля 63 758 лева без ДДС. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Ремонт на сграда на Учебен център на ОД на МВР - Хасково находящи се в местност „Кенана”, включваща строително-монтажни работи, подробно описани в Количествена сметки № 2, неразделна част от документацията,като предвид ограниченият размер на целевите средства с които възложителя разполага общата стойност на СМР за позицията не може да надхвърля 12 065 лева без ДДС. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Ремонт на сгради на ОД на МВР - Хасково находящи се в местност „Идимирли”, включваща строително-монтажни работи, подробно описани в Количествена сметки № 3, неразделна част от документацията,като предвид ограниченият размер на целевите средства с които възложителя разполага общата стойност на СМР за позицията не може да надхвърля 32 953 лева без ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 108776 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр.Хасково,община Хасково,обл.Хасково на адресите в посочени в документацията   NUTS: BG422   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Кандидатите трябва да представят предложение за целия обем на обществената поръчка, като един кандидат може да направи предложение за една или повече обособени позиции, но всяко предложение задължително трябва да обхваща пълния обем на съответната обособена позиция, за която кандидатства. 2. Не се предвиждат възможност за предоставяне на варианти в офертите. 3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение, възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа; 4.Предвидените строителни работи следва да бъдат извършени при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ППО (Закон за здравословни и безопасни условия на труд).Задължение на изпълнителя е да направи застраховане по чл.171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащо за целия период на договора 5.На обекта се въвежда “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. 6.Изпълнението на строителните дейности трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като: - Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004г.); - Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995г.), нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване; - Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987г., изм. бр.65 от 1991г. и бр.102 от 1994г., 78 от 2005г.) - Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006г.) - Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001г.) и др. 7.След избор на изпълнителя всички лица свързани с осъществяване на ремонтините дейности следва да попълнят декларация ,че няма да разгласяват информация станала ми известна при изпълнението на дейностите, както за самите тях, така и относно разположение на обектите на ремонтно-възстановителните работи ,както и надлежно ще съхраняват документацията свързана с изпълнение на възложеното и по никакъв начин няма да я предоставям на трети лица без знанието и съгласието на възложителя. При необходимост се задължават своевременно да уведомя възложителя не по-късно от три работни дни преди това. 8.Оферти надвишаващи размера на целевите средства по позиции няма да бъдат допуснати до класиране.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Най-ниска цена   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 15/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация и образци на документите могат да бъдат получени /изтеглени на адреса на Профила на купувача. Лица за контакт за оглед на място на обект и допълнителни въпроси инж.Катя Шамлиева и инспектор Иван Шишманов на тел.038 640 640 и тел.038 640 459 .   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 15/08/2012