Обществени поръчки

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги - възложител: ОДМВР - Плевен

Наименование:Основен ремонт и преустройство на административна сграда в гр.Червен бряг, ул."Княз Борис I Възложител: ОДМВР - Плевен Oсн. предмет: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги Прогнозна стойност: 25000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОДМВР - Плевен, ул."Сан Стефано" №3, За: Емил Христов, Петя Фердинандова, Р.България 5800, Плевен, Тел.: 064 864455; 064 864470, E-mail: pleven@mvr.bg, Факс: 064 805330 Място/места за контакт: ОДМВР - Плевен Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.pleven.mvr.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.pleven.mvr.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Проектиране и упражняване на авторски надзор за обект: "Основен ремонт и преустройство на административна сграда в гр.Червен бряг, ул."Княз Борис I" №25, за нуждите на РУП - Червен бряг при ОДМВР - Плевен".   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71000000 Описание: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Количество или обем на поръчката - Проектиране и упражняване на авторски надзор за обект: "Основен ремонт и преустройство на административна сграда в гр.Червен бряг, ул."Княз Борис I" №25, за нуждите на РУП - Червен бряг към ОДМВР - Плевен". Общо за обекта на поръчката - финансови средства с приблизителна обща стойност - 25 000 лв. с ДДС от които: 20 000 лв. за проектиране и 5 000 лв. за авторски надзор.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр.Червен бряг, ул."Княз Борис I" №25   NUTS: BG314   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Срок на изпълнение - до 60 /шестдесет/ календарни дни след сключването на договор.2. Валидност на офертата: 90 дни, считано от датата на подаване на офертите.3.Условия и начин на плащане - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността по договора по банков път 3.1Цената на поръчката се изплаща на следните етапи: - Аванс в размер на 3 % от стойността на поръчката с ДДС, който се превежда по сметка на изпълнителя в срок от 20 (двадесет) работни дни от подписването на договора срещу представена оригинална фактура за авансово плащане. Погасяването на аванса ще става пропорционално от стойността на представените за разплащане разходо-оправдателни документи за извършените видове дейности-проектиране, авторски надзор и издадените фактури. - В срок до 20 /двадесет/ работин дни след предаването на проекта от Изпълнителя на Възложителя сприемо-предавателен протокол се превежда 65% от стойността на поръчката с ДДС срещу издадена оригинална фактура. Останалата част от сумата се запляща до 20 работни дни след оформяне на констативен приемо-предавателен протокол, с който се констатира наличие на съгласувани и одобрени работни проекти, издадено разрешение за строеж и представено от изпълнителя фактура. - Авторският надзор, намален пропорционално с процента на преведения аванс се разплаща в срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация. Фактурата се издава на основание оформени констативни протоколи. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на договора без включен ДДС, и се внася предиподписването му.Гаранция за участие - 290 лв. Гаранциите могат да бъдат парична сума или банкова гаранция . Гаранцията за участие в парична сума се внася по IBAN : BG 92UNCR76303300000373, BIC код UNCRBGSF в "УниКредит Булбанк" - кл. Плевен на името ОД на МВР - Плевен.Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранциите, включително при тяхното възстановяване са за сметка на участника/изпълнителя. 4.Начин на образуване на предлаганата цена: Предлаганата цена да бъде в лева, с включен ДДС, включваща проектиране и авторски надзор и да не е по-голяма от 25 000 лв. с ДДС.Стойността на предложените показатели на ценообразуване остават непроменени до края на изпълнението на договора.Когато участникът не е регистриран по ЗДДС, не включва ДДС в прадложената от него цена и задължително декларира в офертата, че няма регистрация по ЗДДС.5.Технически изисквания: съгласно Приложение № 1 и Задание запроектиране, рег.№12947/2012 г.6.Кандидатите да представят в офертата си задължително следните документи:6.1 Заявление за участие - приложение №2 6.2 Удостовере за актуално състояние или декларация за ЕИК,чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ официален превод, ФЛ- документ за самоличност. При обединение тези документи се представят за всяко ФЛ и ЮЛ.6.3 Административно сведение за участник - Приложение №3 6.4.Справка, удостоверяваща образователната и професионална квалификация на ръководните служители на участника, на техническите лица, които отговарят за изпълнението на поръчката.Списък на водещите проектанти по отделните специалности, с приложени заверени копия от удостоверения за пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 162 от ЗУТ, издадени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране .6.5.Заверено копие от валидна застрахователна полица за строителство и проектиране, съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ и чл.5, ал.1, т.5 и чл. 5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - обн. ДВ, бр. 17/02.03.2004г 6.6.Ценова оферта - съгласно Приложение №4 6.5.Декларация по чл.47/1/ т.1 и /2/, т.5 от ЗОП -Приложение №5 6.6.Декларация по чл.47/ 5/т.1 и т.2 от ЗОП - Приложение №6, 6.7 Декларация по чл.47/1/, т.2 и т.3 и /2/,т.1 ЗОП -Приложение№7,6.8.Декларация за ползване на подизпълнители - приложение №8. Ако има такива те подаватдекл. по т.6.5,6.6 и 6.7 и декларация приложение №11   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Класира се офертата с предложена най - ниска цена при пълно съответствие с техническите изисквания.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 1. Офертата на кандидата задължително трябва да съдържа информация по точките от поканата и горецитираните документи. Ценовата оферта да съдържа ясна и изчерпателна информация, в съответствие с техническите изисквания на Възложителя, в която кандидата декларира, че приема всички условия и изисквания за изпълнение на поръчката – Приложение №2 - Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който следва да бъде изписано "Оферта".Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт и по възможност факс или електронен адрес, наименованието на обекта на поръчката. - Офертата и всички изготвени от кандидата документи се подписват от лицето, което го представлява, съгласно актуалното му състояние или от упълномощено от него лице /прилага се пълномощно / с нотариална заверка на подписите. - Всички представени на чужд език документи следва да бъдат преведени на български език. - Всички представени документи трябва да са оригинали или четливи копия, заверени с подпис и свеж печат от кандидата. 2.Срок и място за представяне на офертата - до 17:00 ч. на 27.08.2012 г. Преди посочения срок офертите могат да се подават всеки работен ден от 09.00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.в деловодството на ОДМВР – Плевен, гр.Плевен, ул.”Сан Стефано” №3 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост от кандидата или от негов представител , лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Офертите които са получени до определения краен срок , се приемат за редовно подадени. Офертите, получени след изтичане на крайния срок , подлежат на връщане без да бъдат отваряни, независимо от датата на тяхното изпращане. - За резултата от избора на изпълнител участниците ще бъдат уведомени писмено. ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение №1- Технически изисквания и Задание за проектиране,рег.№12947/2012 г.; Приложение №2 -заявление за участие; Приложение №3 - Административно сведение за участника; Приложение №4 -Ценова оферта; Приложение №5 - Декларация по чл.47, ал.1,т.1 и ал.2, т.5 от ЗОПал.5 от ЗОП; Приложение №6 Декларация по чл.47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП Приложение №7 - Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1 от ЗОП Приложение №8 - Декларация за ползване на подизпълнители Приложение №9 - Строителна виза - копие; Приложение №10 - Договор - проект.Приложение №11 - Декларация от подизпълнител Приложенията свързани с поръчката са посочени на следният интернет адрес: https://www.pleven.mvr.bg   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/08/2012