Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Чирпан

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни работи” в рамките на проект„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - град Чирпан Възложител: Община Чирпан Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации Прогнозна стойност: 565 156,29  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2012 г., 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-гр. Чирпан: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Чирпан, пл. „Съединение” №1, За: Минчо Кънчев Кънев, България 6200, гр. Чирпан, Тел.: 0416 99648, E-mail: kontrol@chirpan.bg, Факс: 0416 96238 Място/места за контакт: Община Чирпан Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chirpan.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: Община Чирпан, пл. "Съединение" № 1, За: Нина Дмитриева Костадинова, Република България 6200, Чирпан, Тел.: 0416 99649 Място/места за контакт: Община Чирпан Интернет адрес/и: Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя „Изпълнение на строително-монтажни работи” в рамките на проект„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - град Чирпан” II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изграждане Място на изпълнение: град Чирпан Код NUTS: BG344 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Изграждане на "Център за настаняване от семеен тип" в изпълнение на проект: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”, по Договор с реф. номер BG BG161PO001/1.1-12/2011/012, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 001/1.1–12/2011 „Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие”. Строително-монтажните работи (СМР) ще се извършат съгласно одобрени технически проекти до въвеждането на строежа в експлоатация. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000, 45215214, 45310000, 45332000, 45331000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Изграждане на ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в град Чирпан, УПИ VI, кв. 205 по плана на град Чирпан, съгласно Техническата спецификация и Количествена сметка, представляващи неразделна част от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Прогнозна стойност без ДДС 565156.29 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в дни 480  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранцията за участие в откритата процедура – 5 600 (пет хиляди и шестстотин) лева; Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция, парична сума, внесена в касата на Община Чирпан или по банков път: IBAN: BG58 CECB 9790 3347 2667 00, BIC: CECB BGSF, Банка „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон Стара Загора, представителство Чирпан. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 15 (петнадесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на Община Чирпан или по банков път:IBAN: BG58 CECB 9790 3347 2667 00, BIC: CECB BGSF, Банка „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон Стара Загора, предст.Чирпан. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.Когато избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Чирпан и със срок на валидност – съгласно условията в договора. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, възлизаща на 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на неотменяема банкова гаранция, съгласно документацията за участие. При качествено, точно и в съответствие с клаузите на настоящия договор изпълнение гаранцията се освобождава в пълен размер в срок до 10 (десет) календарни дни след издаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер. Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред компетентния орган – до решаването на спора. Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение на целия период на действие на договора, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Сумите по договора се плащат в лева по банков път. Начинът на плащане е описан в приложения към документацията проект на Договор и е следния: Авансово плащане в размер на 20% от стойността на Договора, Междинни плащания след периодично отчитане на изпълнените СМР, Окончателно плащане- след въвеждане на строежа в експлоатация. Размерът на авансовото плащане и междинните плащания не може да надхвърли 75 % от стойността на Договора. ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с които е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица (консорциум/гражданско дружество по ЗЗД) преди сключване на договора е необходимо да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,2 и 5 от ЗОП, и Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС. Изискванията се прилагат и за подизпълнителите. Списък на документите;Оферта за участие; Административни сведения;Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран;Документ за закупена документация за участие;Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или на банковата гаранция;Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.93,ал.1,чл.94 и чл.96,б.“а” от Регламент (ЕО, Евратом)№ 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменени с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС;Декларация за приемане на етичните клаузи на обществена поръчка;Оригинал или нотариално заверено копие на договора за създаване на обединение за участие в обществената поръчка.Декларация за участие на подизпълнители;Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника; Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;Декларация за запознаване с условията на строителната площадка;Двустранен протокол за посещение и оглед на строителната площадка;Декларация за приемане на условията в проекта на договор;Техническа оферта;Ценова оферта.Офертата се подава в запечатан, непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика в един оригинал и две копия, както следва: плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите за подбор; плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя Техническата оферта; плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа Ценовата оферта.Всеки плик №1, №2 и №3, следва да съдържа един оригинал и две копия на съответните документи, съ-държащи се в съответния плик, както и по един електронен/оптичен носител, с информация, представена съгласно изискванията на настоящата документация, като сканирано копие в .pdf формат. Оригиналите и копията на документите трябва да бъдат ясно обозначени с надписи „оригинал” или „копие”. Количестве-но-стойностните сметки в плик № 3 освен като сканирано копие трябва да се представят и във вид на електронни таблици (.xls формат) на електронния носител.Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП, в т.ч., но не само: който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания; който не е закупил документацията за участие и/или не е представил гаранция за участие в процедурата; за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 от ЗОП и чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС; за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. за когото е налице някое друго обстоятелство, изрично посочено на друго място в документацията за участие като основание за отстраняване. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1. Копия от годишен баланс за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010, 2011) и Копия от Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010, 2011), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Копия от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите не се представят, ако участникът е посочил ЕИК и е публикувал в Търговския регистър на Агенцията по вписванията годишните финансови отчети, части от които са счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите, за последните 3 (три) финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2. Информация за общия оборот и оборота от строителство за последните три години (2009, 2010, 2011) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3. Удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс или достъп до кредитни линии за участника в размер на не по-малко от 280 000лв. 4. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, придружена с Декларация за подновяване на същата, в случай че изтече преди крайния срок за изпълнение на поръчката (Образец № 15). Минимални изисквания: 1. Оборотът от строителна дейност на участника общо за последните 3 /три/ години, а именно през 2009 г., 2010 г. и 2011 г., да не е по-малък от 1 600 000лв. 2. Участникът трябва да разполага с ликвиден оборотен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко 280 000лв. под формата на оборотни средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия от банка. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор по т. 1. – 2. се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат за подизпълнителите в съответствие с дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към участника). 3. Участникът да има сключена застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл. 171 и сл. от Закона за устройство на територията за извършване на строителни дейности, сключена по реда и при условията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ., бр.17 от 2004 г.) и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана невалидност на застраховката по време на изпълнение на договора възложителят има право да прекрати едностранно договора при неотстраняване на нарушението. Професионалната дейност от застрахователните полици да отговаря на предмета на поръчката. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. Копие от удостоверение от Централен професионален регистър на строителя за вписване на строител за изпълнение на строежи от V категория или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния закон на участника. 2. Нотариално заверени копия от валидни сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, сертификат за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, и сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен; Сертификатите по т.2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 3. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) (Образец №10), придружен от препоръки за добро изпълнение на поне трите договора по т. 3. от минималните изисквания за технически възможности. Препоръките да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките да съдържат данни за издателя, подпис и печат. В случаите, когато договорът не е бил изпълнен самостоятелно от участника, в препоръката се посочва и процентът, изпълнен от него. 4. Списък на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката, вкл. на лицата, притежаващи необходимата техническа правоспособност (инженерно-технически екип) и ангажирани в изпълнението на поръчката, вкл. отговорници по контрола на качеството и здравословни и безопасни условия на труд. Доказателства за квалификация на инженерно-техническия състав на участника: 1. Автобиографии на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството – подписани собственоръчно по приложения образец; 2. Копие от дипломи за завършена степен на образование и придобита квалификация, сертификати, свидетелства и удостоверения за професионална квалификация на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството. 3. Копие от трудови книжки, копие от трудови или граждански договори за ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите за доказване на техническите възможности и професионална квалификация се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите за доказване на техническите възможности и професионална квалификация се представят за всеки от тях. Минимални изисквания: 1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи пета категория съгласно Закона за камарата на строителите или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от изискваната категория. 2. Участникът да има внедрени: ISO 9001 "Системи за управление на качеството" или еквивалент, OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасносттта при работа" или еквивалент, ISO 14001 или еквивалент. 3. Участникът да има изпълнени поне три договора със сходен предмет в последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011), изпълнени до края на 2011 г., както и препоръки за добро изпълнение на тези три договора. Под «сходен предмет» се разбира строителство на сгради с обществено обслужващо предназначение (жилищни, административни, обществени и др., без селскостопански и промишлени сгради) с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители. 4. Участникът да разполага с необходимия брой лица за изпълнение на поръчката – не по-малко от 10, вкл. такива притежаващи необходимата техническа правоспособност (инженерно-технически екип) и ангажирани в изпълнението на поръчката, вкл. отговорници по контрола на качеството и здравословни и безопасни условия на труд. 4.1. В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата про-цедура да са включени следните специалисти: - „Ръководител на строежа” да е лице, което отговаря на условията по чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ и да има минимум 10 (десет) години професионален опит като строителен инженер и да има трудов или граждански договор с участника; - „Координатор по ЗБУТ” на обекта да е лице, притежаващо съответния сертификат и минимум 2 /две/ години професионален опит като координатор по ЗБУТ и да има трудов или граждански договор с участника; - „Специалист по контрола на качеството” на обекта да е лице, притежаващо съответния сертификат и минимум 3 /три/ години професионален опит като специалист по контрола на качество и да има трудов или граждански договор с участника; 4.2. Извън случаите по ал. 2 на чл. 163а от ЗУТ техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор по т. 1. – 5. се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Изискванията за технически възможности се прилагат за подизпълнителите в съответствие с вида на работите, които ще се извършват от подизпълнителя. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: 1/ ТП1 - организация и план на работа - тегловен коефициент - 40% и 2/ ТП2 - срок на изпълнение на поръчката - тегловен коефициент - 10%; тежест: 50 Показател: ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ: Ц - предложена крайна цена - тегловен коефициент - 50% ; тежест: 50   IV.3)Административна информация ІV.3.2)Предишни публикации свързани със същата поръчка ДА Предварително обявление за ОП Номер на обявлението в РОП/ДВ 473085 от 01.03.2012 г. ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 28.08.2012 г.  Час: 16:00 Платими документи ДА Цена: 160 BGN Условия и начин на плащане В брой, в касата на Община Чирпан, при получаване на документацията или по банков път, на следната банкова сметка: IBAN: BG71 CECB 9790 8447 2667 00 , код за плащане 4470 00 BIC: CECB BGSF , БАНКА: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон Стара Загора, представителство Чирпан. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 04.09.2012 г.  Час: 16:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 180 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 05.09.2012 г.  Час: 10:00 Място Сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. "Съединение" № 1, заседателна зала - етаж 1 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, наблюдател и/или упълномощен представител на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/012, за проект: "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан" VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл. 120 от Закона за обществени поръчки VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 06.08.2012 г.