Обществени поръчки

Работи по поддържане на национални пътища - възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

Наименование:Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ "Тракия Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" Oсн. предмет: Работи по поддържане на национални пътища Работи по поддръжане на пътища Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 5 000 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.08.2012 г., 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Велимира Бръчкова / Радослава Милчева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail:v.brachkova@api.government.bg, Факс: 02 9173398 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.api.government.bg/. Адрес на профила на купувача: https://www.api.government.bg/orubrik.php?r=11. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Завеждащ Деловодство при АПИ, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173246 Място/места за контакт: Деловодство Интернет адрес/и: I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения Основна дейност на възложителя Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя "Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ "Тракия" и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на Автомагистралата за следните новостроящи се участъци: 1. Лот 2 "Стара Загора – Нова Загора", от км 210+100 до км 241+900 с дължина на директното трасе 31.800км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 5061 м и габарит 5.50 м 2. Лот 3 "Нова Загора – Ямбол", от км 241+900 до км 277+597 с дължина на директното трасе 35.697 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1672 м и габарит 5.50 м. 3. Лот 4.1 "Ямбол – Карнобат", от км 276+200 (км 277+597 от Лот 3) до км 291+000 с дължина на директното трасе 14.800 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 4813 м и габарит 5.50 м. 4. Лот 4.2 "Ямбол-Карнобат" от км 291+000 до км 325+280 с дължина на директното трасе 34.280 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1635 м и габарит 5.50 м на територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас, стопанисвана от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата" II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол, ОПУ Бургас. Код NUTS: BG ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката "Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ "Тракия" и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на Автомагистралата за следните новостроящи се участъци: 1. Лот 2 "Стара Загора – Нова Загора", от км 210+100 до км 241+900 с дължина на директното трасе 31.800км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 5061 м и габарит 5.50 м 2. Лот 3 "Нова Загора – Ямбол", от км 241+900 до км 277+597 с дължина на директното трасе 35.697 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1672 м и габарит 5.50 м. 3. Лот 4.1 "Ямбол – Карнобат", от км 276+200 (км 277+597 от Лот 3) до км 291+000 с дължина на директното трасе 14.800 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 4813 м и габарит 5.50 м. 4. Лот 4.2 "Ямбол-Карнобат" от км 291+000 до км 325+280 с дължина на директното трасе 34.280 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1635 м и габарит 5.50 м на територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен , ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас, стопанисвана от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата" Обектът на обществената поръчка включва: а) Превантивно поддържане: затваряне на повърхн. пукнатини по повърхността на настилката; полагане на повърхн. обработки върху тр.кам. и асф. наст-ки; полагане на нов износващ пласт; стабилизиране на банкети; укрепване на откоси; провеждане на период. оздравителни дейности по констр-та на пътните принадлежности; ремонтни и възстановителни работи по констр-та на пътните съор-я; б) Текущо поддържане: почистване на малки свлачища с обем не по-голям от 1000 м, срутища с обем не по-голям от 1000 м и наноси; окосяване, подр-не, проф-не и оформяне на банкети; окосяване на откоси, огран. и раздел. ивици, площадки за отдих и др. тревни площи; запълване и укрепване на откоси на отд. места; поч-не и/или възстановяване на берми, укреп. и подпорни стени и др. укрепващи съор-я; почистване и отстраняване на отд. малки повреди по пътното платно; почистване на пътното платно от кал, лед, наносни материали и др.; поч-не и/или възстан-не на разр. отводн. съор-я; поч-не на пътното платно и ремонт на отд. разр-я; отстр-не на отд. деф-и; ремонт и запълване на фуги на пътни съор-я; поч-не на водостоци, мостове и техн. отвори от кал, лед, наносни мат-ли и др.; боядисване на стом. констр-и на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци, направляващи стълбчета и др.; възст-не на хориз. марк-ка; поставяне на нови или подмяна на отд. повредени пътни знаци, предп. огради и направл. стълбчета, както и поставяне на доп-ни при необх-ст; поддържане на крайпътните насаждения, както и подмяна на отд. повредени и изсъхнали насаждения с нови; поддържане на ел. съор-я в пътните тунели; в) Зимно поддържане: подготв. работи: изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане, техн. прегледи на заявените за използване машини и съор-я; подготовка на пътя за експлоатация при зимни усл-я, осигуряване на необх. мат-ли и др.; снегозащита на пътя: изгр-не, под-не и поставяне на снегоз. устр-ва–постоянни и временни, както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстр-не на мат-ли и др. предмети в обхвата на пътя, които могат да способстват за образуването на снегонавявания; снегочистене на пътя до постигане на съотв. степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на упл. снежно-ледени пластове; обезопасяване на пътя против хлъзгане: разпръскване на химически вещества; изтегляне на аварирали пътни превозни средства. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45233139, 45233141, 45233142 Описание: Работи по поддържане на национални пътища Работи по поддръжане на пътища Работи по ремонт на пътища ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Съгласно приложената към документацията по процедурата стойностна сметка, за посочени дейности Текущо и превантивно поддържане и Зимно поддържане. Прогнозна стойност без ДДС 5000000 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в месеци 24  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от партньор в него, в съответствие с договора за обединение. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 на сто от стойността на поръчката. Валидността на гаранцията за изпълнение се определя в договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD б) банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция за участие, то тя трябва да бъде издадена по образеца – Приложение № 17, а тази за изпълнение на договора следва да бъде издадена по образеца – Приложение № 18. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Плащането се извършва в български лева по банков път. Ако съгласно действащото законодателство е дължим данък върху добавената стойност, същият се начислява върху Цената за изпълнение на Договора. Цената на Договора се формира от сбора на глобалните стойности, както следва: 1.Текущо и превантивно поддържане; 2. Зимно поддържане. Възложителят извършва плащания в съответствие и в рамките на предвидените от Изпълнителя в ценовата му оферта стойности на месечните плащания по различните видове дейности в рамките на цената за изпълнение на договора. Месечните плащания се извършват на база постигнато ниво на поддържане в съответствие с „Изисквания към изпълнението поддържане базирано на показатели на изпълнение на Автомагистрала “Тракия” въз основа на договорените месечни плащания, след представени от представител на Възложителя и одобрен от Възложителя месечен отчет, в рамките на цената за изпълнение на настоящия договор. Заплащането на дейността по зимно поддържане ще се извършва въз основа на предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни плащания за тази дейност при условията на „Изисквания към изпълнението поддържане базирано на показатели на изпълнение на автомагистрала “Тракия”. Възложителят заверява месечните отчети до 10/десет/ дни от съставянето на двустранно подписан Протокол за месечна инспекция. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура на база заверения от Възложителя месечен отчет. Дейностите по поддържането (превантивно, текущо и зимно) се заплащат с фиксирани месечни плащания по време на целия период на договора. Стойностите за заплащане на дейностите за поддържане, са тези, посочени в Стойностната сметка. ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. ІІІ.1.4)Други особени условия При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. 2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Документите по тази точка, следва да бъдат актуални към месеца, в който се сключва договора. 3. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА» от настоящите указания. 4. Застрахователни полици „Гражданска отговорност” на всички машини, необходими за изпълнение на обществената поръчка. 5. Доказателства за монтирани GPS устройства на оборудването за зимно поддържане, даващи възможност на Възложителя да контролира параметрите, заложени в документацията за участие. 6. Ако участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е посочил в справката по Приложение № 13, че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции удостоверяващ/и, че е получил съответните разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в тази справка. 7. Застраховка “Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ или еквивалент; 8. Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен), както и да съответва на стандарт за опaзване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен). ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 56, ал.4 от ЗОП. 2. Участникът не отговаря на изискванията на чл. 46 от ЗОП, на ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 от настоящето обявление. 3. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника или на Участника в обединението, когато се участва под такава форма. 4. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 5. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения. 6. Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 7. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване. 8. Когато офертата на Участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако Участникът не докаже, че предложеният в офертата показател е формиран обективно, съгласно изискванията на чл. 70 на ЗОП. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1. удостоверения от банки, доказващи наличие на финансови ресурси по ІІІ.2.2, т.А; 2. информация за общия оборот и оборота от договори, сходни с предмета на обществената поръчка – поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрали и пътища, за последните три (2009, 2010, 2011) години, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си. Документи доказващи реализирания оборот са договори, ведно с приложени фактури за извършените по договорите плащания; 3. заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните три ( 2009, 2010, 2011) финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен: заверено копие на балансите за последните три ( 2009, 2010, 2011) финансови години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните три ( 2009, 2010, 2011) финансови години; 4. заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводител за последните три ( 2009, 2010, 2011) финансови години, ако е приложимо. Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: А. достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди) лв.; Б. да има оборот от договори, сходни с предмета на обществената поръчка – поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрали и пътища, сумарно за последните три години (2009, 2010, 2011) не по-малко от 10 000 000 (десет милиона) лв. без ДДС; В. да има положителен финансов резултат за последните три финансови години (2009, 2010, 2011) години. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от партньор в него, с изключение на ІІІ.2.2, т.В, което е за всеки партньор в обединението. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. списък (Прил. № 8) на договорите по ІІІ.2.3, т.А, изпълнени през последните пет (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) години, придружен от копия на договорите, актове, сертификати или други еквивалентни документи и референции за добро изпълнение за всеки един от договорите в списъка; 2. списък (Прил. № 9) на машините и техническото оборудване, необходими за изпълнение на обществената поръчка; представят се документи, удостоверяващи основанието за ползване на машини и техническото оборудване по ІІІ.2.3, т.Б–документ за собственост, договор за наем, за лизинг и възможностите на трети лица и застраховка “Гражданска отговорност” на всички машини, посочени в Прил. № 9, за които е изискуема. Ако участникът не разполага с такива застраховки, следва да представи декларация, че преди подписване на договора ще ги предостави на възложителя, ако бъде определен за изпълнител на поръчката; 3. списък (Прил. № 10) на основните материали по ІІІ.2.3, т.В, придружен от документи, удостоверяващи възможността на участника за доставката им–договори (вкл. предварителни) за доставка с производител; концесионни договори; др.; представят се и документи (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи качеството на основните материали; 4. списък (Прил. № 12) на ръководния екип по ІІІ.2.3, т.Г.; представят се подписани трудово-биографични справки (Прил. № 12.1), декларации по ЗЗЛД (Прил. № 12.2) и се представят съответните доказателствени документи – дипломи за завършено образование; свидетелства или дипломи за придобита квалификация; документи, удостоверяващи вида на правоотношението между лицето и участника; копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж); 5. справка (Прил. № 13) за броя на работниците и служителите по ІІІ.2.3, т.Г, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, съдържаща информация за специалностите на служителите и работниците за изпълнение на видовете дейности по поддържането; вида на правоотношението им с участника (трудово, гражданско, друго), както и дали са местни лица или лица, граждани на държава – член на ЕС, на страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или на друга държава (посочва се държавата); 6. в случай, че участникът е посочил в справката по ІІІ.2.3, т.5 (Прил. № 13), че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец – Прил. № 14, че поема на свой риск да осигури изискващите се по българското законодателство разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените в Прил. № 13 общ брой работници и служители. 7. списък (Прил. № 11) на опорните пунктове и бази по ІІІ.2.3, т.Д, придружен от документи, удостоверяващи възможността на участника да ги ползва – документ за собственост, договор за наем, предварителен договор за закупуване или наем, възможностите на трети лица в съответствие с тази документация, други; 8. застраховка “Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ или еквивалент; 9. предварителен договор или друг документ за доказване възможността на участника за осигуряване на оборудването по ІІІ.2.3, т.Е. Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: А. през последните пет (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) години да е изпълнил качествено минимум три договора, сходни с предмета на обществената поръчка – поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища; Б. да осигури машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка за всеки от участъците, но не по-малко от: За Лот 2:роторен снегорин-1бр.,товарачни машини-2бр.,комб.машина за зимно под-не едновременно за снегочистене,прецизно дозиране и разпръскване на сол и течни химикали-10бр.,автогрейдер-2бр. За Лот 3:роторен снегорин-1бр.,товарачни машини-2бр.,комб.машина за зимно под-не едновременно за снегочистене,прецизно дозиране и разпръскване на сол и течни химикали-10бр.,автогрейдер-2 бр. За Лот 4:роторен снегорин-2бр.,авт-л с гребло-2бр.,пясъкоразпръсквач-2бр.,пясъкоразпръсквач с гребло-6бр.,челен товарач-2бр.,лугопръскачка-2бр. както и съгл. т.6.1.2.1, т.6.1.2.2, т.6.1.2.3, т.6.1.3.2, т.6.1.3.3, т.6.1.3.4, т.6.1.3.8, т.6.1.3.9, т.6.1.3.10 от док-та за участие; В. да има възможност за производство/доставка на строителни материали и продукти в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации, определени с документацията, но не по-малко от: (съгл. т.6.1.3.1, т.6.1.3.7 и т.6.1.3.12.1 от док-та за участие); Г. да разполага с инженерно-технически персонал за ръководство, при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, както и с минимален брой други работници и служители, които притежават квалификация и професионален опит, свързани с предмета на обществената поръчка, включващ най-малко: (съгл. т.6.1.4.1 и т.6.1.4.2 от док-та за участие); Д. за изпълнението на дейностите по поддържане на АМ Тракия на територията на ОПУ-Стара Загора, ОПУ-Сливен, ОПУ-Ямбол и ОПУ-Бургас са необходими минимум 8 (осем) броя опорни пунктове и/или бази -по минимум 2 (два) за всяко ОПУ; Е. да има възможност да осигури GPS оборудване за всяка една от машините за зимно поддържане за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка. Ж. документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен), както и да съответва на стандарт за опaзване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен); В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от партньор в него, с изключение на ІІІ.2.3, т.Е, което е за всеки партньор в обединението. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена   IV.3)Административна информация ІV.3.2)Предишни публикации свързани със същата поръчка ДА Предварително обявление за ОП Номер на обявлението в РОП/ДВ 472755 от 29.02.2012 г. ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 20.08.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи ДА Цена: 30 BGN Условия и начин на плащане Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден, след публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, ІBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 30.08.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 120 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 31.08.2012 г.  Час: 12:30 Място Сградата на Агенция "Пътна инфраструктура", ет. VІ, ст. 605. Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата по реда на Глава 11 от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: - изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; - получаване на решението за избор на Изпълнител или за прекратяване на процедурата; - публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник” на Европейския съюз. Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП лица в 10-дневен срок. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата се подава едновременно до КЗК и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалба не може да се подава пред КЗК след сключването на договор за обществена поръчка. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 06.08.2012 г.