Работи по поддържане на национални пътища – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Прочетена: 258

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония“ № 3, За: Велимира Бръчкова / Радослава Милчева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail:v.brachkova@api.government.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.api.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.api.government.bg/orubrik.php?r=11.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония“ № 3, За: Завеждащ Деловодство при АПИ, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173246

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание

II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ „Тракия“ и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на Автомагистралата за следните новостроящи се участъци: 1. Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора“, от км 210+100 до км 241+900 с дължина на директното трасе 31.800км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 5061 м и габарит 5.50 м 2. Лот 3 „Нова Загора – Ямбол“, от км 241+900 до км 277+597 с дължина на директното трасе 35.697 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1672 м и габарит 5.50 м. 3. Лот 4.1 „Ямбол – Карнобат“, от км 276+200 (км 277+597 от Лот 3) до км 291+000 с дължина на директното трасе 14.800 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 4813 м и габарит 5.50 м. 4. Лот 4.2 „Ямбол-Карнобат“ от км 291+000 до км 325+280 с дължина на директното трасе 34.280 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1635 м и габарит 5.50 м на територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас, стопанисвана от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол, ОПУ Бургас.
Код NUTS: BG

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

„Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ „Тракия“ и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на Автомагистралата за следните новостроящи се участъци: 1. Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора“, от км 210+100 до км 241+900 с дължина на директното трасе 31.800км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 5061 м и габарит 5.50 м 2. Лот 3 „Нова Загора – Ямбол“, от км 241+900 до км 277+597 с дължина на директното трасе 35.697 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1672 м и габарит 5.50 м. 3. Лот 4.1 „Ямбол – Карнобат“, от км 276+200 (км 277+597 от Лот 3) до км 291+000 с дължина на директното трасе 14.800 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 4813 м и габарит 5.50 м. 4. Лот 4.2 „Ямбол-Карнобат“ от км 291+000 до км 325+280 с дължина на директното трасе 34.280 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1635 м и габарит 5.50 м на територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен , ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас, стопанисвана от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“ Обектът на обществената поръчка включва: а) Превантивно поддържане: затваряне на повърхн. пукнатини по повърхността на настилката; полагане на повърхн. обработки върху тр.кам. и асф. наст-ки; полагане на нов износващ пласт; стабилизиране на банкети; укрепване на откоси; провеждане на период. оздравителни дейности по констр-та на пътните принадлежности; ремонтни и възстановителни работи по констр-та на пътните съор-я; б) Текущо поддържане: почистване на малки свлачища с обем не по-голям от 1000 м, срутища с обем не по-голям от 1000 м и наноси; окосяване, подр-не, проф-не и оформяне на банкети; окосяване на откоси, огран. и раздел. ивици, площадки за отдих и др. тревни площи; запълване и укрепване на откоси на отд. места; поч-не и/или възстановяване на берми, укреп. и подпорни стени и др. укрепващи съор-я; почистване и отстраняване на отд. малки повреди по пътното платно; почистване на пътното платно от кал, лед, наносни материали и др.; поч-не и/или възстан-не на разр. отводн. съор-я; поч-не на пътното платно и ремонт на отд. разр-я; отстр-не на отд. деф-и; ремонт и запълване на фуги на пътни съор-я; поч-не на водостоци, мостове и техн. отвори от кал, лед, наносни мат-ли и др.; боядисване на стом. констр-и на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци, направляващи стълбчета и др.; възст-не на хориз. марк-ка; поставяне на нови или подмяна на отд. повредени пътни знаци, предп. огради и направл. стълбчета, както и поставяне на доп-ни при необх-ст; поддържане на крайпътните насаждения, както и подмяна на отд. повредени и изсъхнали насаждения с нови; поддържане на ел. съор-я в пътните тунели; в) Зимно поддържане: подготв. работи: изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане, техн. прегледи на заявените за използване машини и съор-я; подготовка на пътя за експлоатация при зимни усл-я, осигуряване на необх. мат-ли и др.; снегозащита на пътя: изгр-не, под-не и поставяне на снегоз. устр-ва–постоянни и временни, както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстр-не на мат-ли и др. предмети в обхвата на пътя, които могат да способстват за образуването на снегонавявания; снегочистене на пътя до постигане на съотв. степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на упл. снежно-ледени пластове; обезопасяване на пътя против хлъзгане: разпръскване на химически вещества; изтегляне на аварирали пътни превозни средства.

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233139, 45233141, 45233142

Описание:

Работи по поддържане на национални пътища
Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8)Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ

 

II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1)Общо количество или обем

Съгласно приложената към документацията по процедурата стойностна сметка, за посочени дейности Текущо и превантивно поддържане и Зимно поддържане.

Прогнозна стойност без ДДС

5000000 BGN

ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

24

 

продължава…

1 2 3 4

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.08.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: