Работи по поддържане на национални пътища – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Прочетена: 258

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от партньор в него, в съответствие с договора за обединение. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 на сто от стойността на поръчката. Валидността на гаранцията за изпълнение се определя в договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD б) банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция за участие, то тя трябва да бъде издадена по образеца – Приложение № 17, а тази за изпълнение на договора следва да бъде издадена по образеца – Приложение № 18.

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в български лева по банков път. Ако съгласно действащото законодателство е дължим данък върху добавената стойност, същият се начислява върху Цената за изпълнение на Договора. Цената на Договора се формира от сбора на глобалните стойности, както следва: 1.Текущо и превантивно поддържане; 2. Зимно поддържане. Възложителят извършва плащания в съответствие и в рамките на предвидените от Изпълнителя в ценовата му оферта стойности на месечните плащания по различните видове дейности в рамките на цената за изпълнение на договора. Месечните плащания се извършват на база постигнато ниво на поддържане в съответствие с „Изисквания към изпълнението поддържане базирано на показатели на изпълнение на Автомагистрала “Тракия” въз основа на договорените месечни плащания, след представени от представител на Възложителя и одобрен от Възложителя месечен отчет, в рамките на цената за изпълнение на настоящия договор. Заплащането на дейността по зимно поддържане ще се извършва въз основа на предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни плащания за тази дейност при условията на „Изисквания към изпълнението поддържане базирано на показатели на изпълнение на автомагистрала “Тракия”. Възложителят заверява месечните отчети до 10/десет/ дни от съставянето на двустранно подписан Протокол за месечна инспекция. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура на база заверения от Възложителя месечен отчет. Дейностите по поддържането (превантивно, текущо и зимно) се заплащат с фиксирани месечни плащания по време на целия период на договора. Стойностите за заплащане на дейностите за поддържане, са тези, посочени в Стойностната сметка.

ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4)Други особени условия

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. 2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Документите по тази точка, следва да бъдат актуални към месеца, в който се сключва договора. 3. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА» от настоящите указания. 4. Застрахователни полици „Гражданска отговорност” на всички машини, необходими за изпълнение на обществената поръчка. 5. Доказателства за монтирани GPS устройства на оборудването за зимно поддържане, даващи възможност на Възложителя да контролира параметрите, заложени в документацията за участие. 6. Ако участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е посочил в справката по Приложение № 13, че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции удостоверяващ/и, че е получил съответните разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в тази справка. 7. Застраховка “Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ или еквивалент; 8. Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен), както и да съответва на стандарт за опaзване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен).

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 56, ал.4 от ЗОП. 2. Участникът не отговаря на изискванията на чл. 46 от ЗОП, на ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 от настоящето обявление. 3. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника или на Участника в обединението, когато се участва под такава форма. 4. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 5. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения. 6. Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 7. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване. 8. Когато офертата на Участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако Участникът не докаже, че предложеният в офертата показател е формиран обективно, съгласно изискванията на чл. 70 на ЗОП.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. удостоверения от банки, доказващи наличие на финансови ресурси по ІІІ.2.2, т.А; 2. информация за общия оборот и оборота от договори, сходни с предмета на обществената поръчка – поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрали и пътища, за последните три (2009, 2010, 2011) години, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си. Документи доказващи реализирания оборот са договори, ведно с приложени фактури за извършените по договорите плащания; 3. заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните три ( 2009, 2010, 2011) финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен: заверено копие на балансите за последните три ( 2009, 2010, 2011) финансови години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните три ( 2009, 2010, 2011) финансови години; 4. заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводител за последните три ( 2009, 2010, 2011) финансови години, ако е приложимо.
Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: А. достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди) лв.; Б. да има оборот от договори, сходни с предмета на обществената поръчка – поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрали и пътища, сумарно за последните три години (2009, 2010, 2011) не по-малко от 10 000 000 (десет милиона) лв. без ДДС; В. да има положителен финансов резултат за последните три финансови години (2009, 2010, 2011) години. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от партньор в него, с изключение на ІІІ.2.2, т.В, което е за всеки партньор в обединението.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. списък (Прил. № 8) на договорите по ІІІ.2.3, т.А, изпълнени през последните пет (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) години, придружен от копия на договорите, актове, сертификати или други еквивалентни документи и референции за добро изпълнение за всеки един от договорите в списъка; 2. списък (Прил. № 9) на машините и техническото оборудване, необходими за изпълнение на обществената поръчка; представят се документи, удостоверяващи основанието за ползване на машини и техническото оборудване по ІІІ.2.3, т.Б–документ за собственост, договор за наем, за лизинг и възможностите на трети лица и застраховка “Гражданска отговорност” на всички машини, посочени в Прил. № 9, за които е изискуема. Ако участникът не разполага с такива застраховки, следва да представи декларация, че преди подписване на договора ще ги предостави на възложителя, ако бъде определен за изпълнител на поръчката; 3. списък (Прил. № 10) на основните материали по ІІІ.2.3, т.В, придружен от документи, удостоверяващи възможността на участника за доставката им–договори (вкл. предварителни) за доставка с производител; концесионни договори; др.; представят се и документи (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи качеството на основните материали; 4. списък (Прил. № 12) на ръководния екип по ІІІ.2.3, т.Г.; представят се подписани трудово-биографични справки (Прил. № 12.1), декларации по ЗЗЛД (Прил. № 12.2) и се представят съответните доказателствени документи – дипломи за завършено образование; свидетелства или дипломи за придобита квалификация; документи, удостоверяващи вида на правоотношението между лицето и участника; копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж); 5. справка (Прил. № 13) за броя на работниците и служителите по ІІІ.2.3, т.Г, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, съдържаща информация за специалностите на служителите и работниците за изпълнение на видовете дейности по поддържането; вида на правоотношението им с участника (трудово, гражданско, друго), както и дали са местни лица или лица, граждани на държава – член на ЕС, на страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или на друга държава (посочва се държавата); 6. в случай, че участникът е посочил в справката по ІІІ.2.3, т.5 (Прил. № 13), че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец – Прил. № 14, че поема на свой риск да осигури изискващите се по българското законодателство разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените в Прил. № 13 общ брой работници и служители. 7. списък (Прил. № 11) на опорните пунктове и бази по ІІІ.2.3, т.Д, придружен от документи, удостоверяващи възможността на участника да ги ползва – документ за собственост, договор за наем, предварителен договор за закупуване или наем, възможностите на трети лица в съответствие с тази документация, други; 8. застраховка “Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ или еквивалент; 9. предварителен договор или друг документ за доказване възможността на участника за осигуряване на оборудването по ІІІ.2.3, т.Е.
Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: А. през последните пет (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) години да е изпълнил качествено минимум три договора, сходни с предмета на обществената поръчка – поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища; Б. да осигури машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка за всеки от участъците, но не по-малко от: За Лот 2:роторен снегорин-1бр.,товарачни машини-2бр.,комб.машина за зимно под-не едновременно за снегочистене,прецизно дозиране и разпръскване на сол и течни химикали-10бр.,автогрейдер-2бр. За Лот 3:роторен снегорин-1бр.,товарачни машини-2бр.,комб.машина за зимно под-не едновременно за снегочистене,прецизно дозиране и разпръскване на сол и течни химикали-10бр.,автогрейдер-2 бр. За Лот 4:роторен снегорин-2бр.,авт-л с гребло-2бр.,пясъкоразпръсквач-2бр.,пясъкоразпръсквач с гребло-6бр.,челен товарач-2бр.,лугопръскачка-2бр. както и съгл. т.6.1.2.1, т.6.1.2.2, т.6.1.2.3, т.6.1.3.2, т.6.1.3.3, т.6.1.3.4, т.6.1.3.8, т.6.1.3.9, т.6.1.3.10 от док-та за участие; В. да има възможност за производство/доставка на строителни материали и продукти в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации, определени с документацията, но не по-малко от: (съгл. т.6.1.3.1, т.6.1.3.7 и т.6.1.3.12.1 от док-та за участие); Г. да разполага с инженерно-технически персонал за ръководство, при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, както и с минимален брой други работници и служители, които притежават квалификация и професионален опит, свързани с предмета на обществената поръчка, включващ най-малко: (съгл. т.6.1.4.1 и т.6.1.4.2 от док-та за участие); Д. за изпълнението на дейностите по поддържане на АМ Тракия на територията на ОПУ-Стара Загора, ОПУ-Сливен, ОПУ-Ямбол и ОПУ-Бургас са необходими минимум 8 (осем) броя опорни пунктове и/или бази -по минимум 2 (два) за всяко ОПУ; Е. да има възможност да осигури GPS оборудване за всяка една от машините за зимно поддържане за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка. Ж. документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен), както и да съответва на стандарт за опaзване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен); В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от партньор в него, с изключение на ІІІ.2.3, т.Е, което е за всеки партньор в обединението.

ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги

 

продължава…

1 2 3 4

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.08.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: