Обществени поръчки

Други довършителни строителни работи - възложител: Община Самуил

Наименование:Ремонт на част от двуетажна сграда - административна, ЦОП - с.Самуил Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Други довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 10 997 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-с. Самуил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Самуил, ул. "Хаджи Димитър" 2, За: инж. Ахмед Мустафа, Република България 7454, с. Самуил, Тел.: 08477 2020, E-mail: info@samuil.eu, Факс: 08477 2267 Място/места за контакт: Община Самуил Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.samuil.eu. Адрес на профила на купувача: https://www.samuil.eu/pages/obschestveni-porchki.php.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на част от двуетажна сграда - административна, ЦОП - с.Самуил   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45450000 Описание: Други довършителни строителни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Извършване на довършителни строително-ремонтни и монтажни дейности /тухлена зидария,шпакловка по стени и тавани, окачен таван, армирана замаска, настилка от теракот и гранитогрес, фаянсова облицовка, доставка и монтаж на PVC врати, фазерни врати, парапет по стълби и тераси, первази за врати, грундиране, боядисване/   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 10997 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Самуил   NUTS: BG324   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: А. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние 1.Всеки Участник (сумарно консорциума/обединението) трябва да има реализиран общ оборот за предходните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден, в минимален размер на 30 000.00 /тридесет хиляди / лв. без ДДС. 2.Участникът (всеки член на консорциума/обединението) трябва да има положителен финансов резултат (печалба) за всяка от последните три години (2009, 2010 и 2011г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден. А1. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансово състояние на Участника: 1.Годишна данъчна декларация за последните три години (2009,2010 и 2011г.) –копия, заверени от Участника. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи, съобразно националното им законодателство. 2.Декларация-Справка за общия оборот и оборота реализиран от строителство за предходните три години (2009,2010 и 2011г.) в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден. Б. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1.Участникът да е изпълнил поне един обект на стойност минимум 10 000,00 (десет и хиляди) лева без ДДС през последните пет (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г.) години 2.Участникът трябва да е вписан в централния професионален регистър на строителя Б1. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на Участника: 1.Списък на основните договори за строителство, с подобен обхват с предмета на поръчката, през последните пет (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г.) години, придружени с препоръки за добро изпълнение (копия, заверени от участника), съгласно чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП. 2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя както и валиден талон за 2012г. - копия, заверени от участника   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 17/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: - Срок на валидност на офертите – минимум 60 календарни дни считано от крайния срок за подаване на офертите - Срок за изпълнение на поръчката – не може да е повече от 30 календарни дни - Гаранционния срок - не може да е по кратък от нормативно определения и се посочва задължително в месеци - Място за получаване на образци – от датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички лица се предоставя пълен достъп по електронен път до образците в процедурата на електронния адрес на община Самуил, в раздел „Обществени поръчки“. - Място на подаване на предложенията – в деловодството на община Самуил - В офертата си участника представя следните документи: 1. Оферта за участие – Образец №1; 2. Списък документи съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец №2; 3. Предложение за изпълнение на изискванията /съдържащ Доказателства за икономическото и финансово състояние и техническите възможности и/или квалификация/ - Образец №3; 4. Ценово предложение – в отделен, запечатан, непрозрачен с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагана цена, поставен в общия плик на офертата – Образец №4; 5. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Образец №5; 6. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – Образец №6; 7. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Образец №7; 8. Декларация-Справка за общия оборот и оборота реализиран от строителство за предходните три години (2009,2010 и 2011г.) в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден - Образец №8;. 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Образец №9; 10. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 11. Проект на Договор - не се попълва но се парафира на всяка страница – Образец №10; - Образци към поканата 1. Оферта за участие – Образец №1; 2. Списък документи съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец №2; 3. Предложение за изпълнение на изискванията /съдържащ Доказателства за икономическото и финансово състояние и техническите възможности и/или квалификация/ - Образец №3; 4. Ценово предложение – в отделен, запечатан, непрозрачен с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагана цена, поставен в общия плик на офертата – Образец №4; 5. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Образец №5; 6. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – Образец №6; 7. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Образец №7; 8. Декларация-Справка за общия оборот и оборота реализиран от строителство за предходните три години (2009,2010 и 2011г.) в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден - Образец №8;. 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Образец №9; 10. Проект на Договор - не се попълва но се парафира на всяка страница – Образец №10; 11. Банкова гаранция за изпълнение - Образец №11   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 16/08/2012