Обществени поръчки

Строителен надзор по време на строителството - възложител: Община Брацигово

Наименование:Извършване на строителен надзор на обект: „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на река Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени Възложител: Община Брацигово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 5 950 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Васил Гюлеметов, българия 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101 Място/места за контакт: община Брацигово Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg. Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: ”Извършване на строителен надзор на обект: „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на река Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени”” Поръчката се възлага от Община Брацигово, като бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, регистрационен номер BG161PO001/4.1-04/2010/004, схема за безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” I.Описание на предметът на поръчката Обект на сроителния надзор ще бъде изпълнението на строително-монтажни работи по коритото на река Умишка, включващи: •Подготовка на строителството в т.ч. уточняване на всички подземни комуникации и отбелязването им трайно на обекта; •Почистване, изсичане и изкореняване на растителността; •Изкоп с багер на транспорт, ръчен изкоп за оформяне на дъното; •Направа на диги за отбиване на строителните води; •Направа на кофраж; •Бетониране; Избраният за изпълнител по строителен надзор ще следи и носи отговорност за: 1.законосъобразно започване на строежа; 2.пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 3.изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 4.спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5.недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6.годността на строежите за въвеждане в експлоатация; 7.съставяне на технически паспорт Строителният надзор ще приема всички строително-монтажни работи, подлежащи на закриване и оформяне съответните документи. След извършване на строително – монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад за строежа. Срокът за изпълнение на строителия надзор е обвързан със срокът на изпълнение строителните дейности на обект: „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на река Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени”.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71521000 Описание: Строителен надзор по време на строителството   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Извършване на строителен надзор на извършваните строителни дейности на обект: „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на река Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени”. Количеството и обема на предвидените строителни работи са съгласно количествена сметка, изготвена от възложителя за необходимите СМР по коритото на р.Умишка.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 5950 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр.Брацигово   NUTS: BG423   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Общи условия за участие 1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя / управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5. Специфични изисквания 1.Икономически и финансови възможности: •През последните 3 (три) приключили финансови години (2009, 2010, 2011г.) участникът да има оборот от услуги (строителен надзор) не по-малко от прогнозната стойност на поръчката. -Доказва се със: Справка за оборота от услуги (строителен надзор). •Участникът да има сключена застраховка „Професионална отговорност”, която да е валидна минимум 60 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. - Доказва се със: Копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентен на този документ, издаден в страната в която са установени. 2.Технически възможности, квалификации и опит; •През последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011г.), считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил договори с предмет извършване на строителен надзор, които да са на обща стойност не по-малко от прогнозната стойност на поръчката. Изпълнението на договорите трябва да е завършено преди датата на подаване на офертата от участника. - Доказва се със: Списък на основните договори за строителен надзор, изпълнени от участника през последните 3 години (2009, 2010, 2011) с приложени референции за добро изпълнение. •Лиценз по чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ- оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или еквивалентен – заверено от участника копие. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на др.държава-страна по Споразумението на Европейското икномическо пространство съгласно чл.166, ал.2 и ал.7 от ЗУТ; -Доказва се със: Копие от лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ или копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на др.държава-страна по Споразумението на Европейското икномическо пространство съгласно чл.166, ал.2 и ал.7 от ЗУТ. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентен на този документ, издаден в страната в която са установени. В случай на обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 22/08/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Цялата документация по обществената поръчка е публикувана на интернет страницата на Община Брацигово - www.bratsigovo.bg - Рубрика "Обществени поръчки". Документи се приемат до 16:30 ч. на 22.08.2012 г. на фронт офиса на Община Брацигово, гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"6А. Допълнителна информация може да получите от инж.Румяна Григорова на тел.03552 2065, 109. Разглеждането и оценката на подадените оферти ще се извърши на 23.08.2012 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Брацигово. Офертата трябва да съдържа следните документи: •Списък на приложените документи - Приложение № 1 •Оферта – Приложение № 2 •Декларация за запознаване с условията на поръчката - Приложение №3; •Административни сведения - Приложение №4; •Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър; •Декларация за участие на подизпълнител - Приложение №5; •Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №6; •Списък на изпълнени договори със сходен предмет за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. - Приложение №7; препоръки за добро изпълнение на договорите. •Справка за оборотa от строителен надзор на участника за последните три приключили финансови години - Приложение №8 •ОПР и баланс за последните 3 години (2009, 2010, 2011г.) •Заверено копие на валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 от ЗУТ. издадена съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ •Заверено копие на Лиценз по чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ- оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или еквивалентен документ •Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №9; •Ценово предложение - Приложение №10; •Декларация по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП – Приложение 11 •Декларация по чл.47, ал.1 и чл.47, ал.2 от ЗОП – Приложение 12 •Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП – Приложение 13.1 •Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП – Приложение 13.2 •Декларация за приемане условията на проекта на договор – Приложение 14 •Проект на договор •Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника); •Други, които участникът счита, че са от особена важност; Поръчката се възлага от Община Брацигово, като бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, регистрационен номер BG161PO001/4.1-04/2010/004, схема за безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 15/08/2012