Обществени поръчки

Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение - възложител: Столична община

Наименование:Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София” Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община, ул."Московска"№33, За: Блага Живкова, България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: bjivkova@sofia.bg, Факс: 02 9377312 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. " Париж " №3, стая №10 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45236200 Описание: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София”, съгласно изготвените технически проекти. На участниците се предоставят Количествени сметки на строително-монтажните работи по съответните части.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Столична община   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Ремонтът на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София” трябва да бъде изпълнен, съгласно изготвените технически проекти. Срок за изпълнение поръчката – 20 (двадесет) календарни дни от датата на регистрация на сключения договор в деловодната система на Столична община. Стойност на поръчката – до 40 000 с ДДС. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка IBAN BG72SOMB91303333008301, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Врабча”, ул. Врабча № 6, гр. София, на името на Столична община, Дирекция „Финанси” или банкова гаранция за срока на договора. При сключване на договора, участникът определен за Изпълнител, трябва да представи: • гаранция за изпълнение; • документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. • декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 16/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Участниците трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Участниците в процедурата трябва да имат опит в извършване на подобен вид строително – ремонтни работи. Да са изпълнили подобни обекти – включително декоративни настилки на не по - малко от три обекта през последните три години. Като доказателство за изпълнение на изискването участниците трябва да представят списък с изпълнените договори за подобни обекти през последните три години с копия на три броя референции към тях; 2. Ръководният и техническият персонал на участниците трябва да притежава опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката. Участниците трябва да докажат разположение за срока на поръчката на следния технически персонал: - най-малко трима специалисти: строителен инженер – пътно строителство, ландшафтен архитект и електроинженер. За доказване изпълнение на изискването се представя списък на техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката и се прилагат документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация и ангажираността на ръководните служители и лицата (дипломи, професионални автобиографии и декларации за разположение), които ще отговарят за извършването на строително – ремонтните дейности. На интернет адреса на Столична община: https://www.sofia.bg/, раздел Електронна община, "Профил на купувача": https://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12, до изтичането на срока на валидност, посочен в раздел ІV на настоящата Публична покана, се предоставя достъп по електронен път до: - Документи и образци, необходими за подготвяне на Офертата ; - Количествени сметки на строително-монтажните работи по съответните части. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката. Офертите за участие се подават в Столична община на ул. „Московска" №33, фронт-офис. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Образец № 1 Оферта, включително списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника; 2. Административни сведения за Участника (Образец № 2) 3. Списък – декларация на изпълнени договори за подобни обекти през последните три години - Образец № 3, придружен с референции, съдържащи информация за Възложителя по договора, предмета и периода на изпълнение на договора. 4. Списък на техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация и ангажираността на ръководните служители и лицата (дипломи, професионални автобиографии и декларации за разположение), които ще отговарят за извършването на строително – ремонтните дейности. 5. Ценово предложение - Образец № 4 и попълнени Количествени сметки. 6. Декларация за приемане на условията в Проекта на договор   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 15/08/2012