Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: "Топлофикация София" ЕАД

Наименование:Ремонтна дейност в почивна база "Искрец",с. Искрец – собственост на "Топлофикация София" ЕАД Възложител: "Топлофикация София" ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 25 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Топлофикация София" ЕАД, ул. "Ястребец" N 23б, За: инж. Николай Колев, Република България 1680, София, Тел.: 02 8598025, E-mail: v_ivanova@toplo.bg, Факс: 02 8598025 Място/места за контакт: ул. "Ястребец" N 23б Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toplo.bg. Адрес на профила на купувача: www.toplo.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: "Ремонтна дейност в почивна база "Искрец",с. Искрец – собственост на "Топлофикация София" ЕАД"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно Количествена сметка - Приложение N 1, публикувано в профила на купувача - www.toplo.bg   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: село Искрец, местност "Добърчин, "област Софийска   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Съгласно Техническо предложение - Приложение N 3, публикувано в профила на купувача - www.toplo.bg   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Съгласно Указания за подготовка на оферта - Приложение N 2, публикувано в профила на купувача - www.toplo.bg   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 15/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Съгласно Указания за подготовка на оферта - Приложение N 2, публикувани в проофила на купувача www.toplo.bg При сключването на договора, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 15/08/2012