Обществени поръчки

Архитектурно проектиране - възложител: Община Гулянци

Наименование:Изготвяне на работен проект за “Възстановяване на общински пътища: Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км Възложител: Община Гулянци Oсн. предмет: Архитектурно проектиране Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Гулянци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Гулянци, ул.Васил Левски 32, За: Сийка Захариева, РБългария 5960, Гулянци, Тел.: 06561 2171, E-mail: siyka_dimitrova@abv.bg, Факс: 06561 2567 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.gulyantsi.net/. Адрес на профила на купувача: https://www.gulyantsi.net/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изготвяне на работен проект за “Възстановяване на общински пътища: Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км;»   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71220000 Описание: Архитектурно проектиране   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: до 66000лева   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 66000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: община Гулянци   NUTS: BG314   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Офертата на участника трябва да съдържа: 1. ЕИК, Списък на персонала, предложен за изпълнение на поръчката, придружен с копия от валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност на технически лица, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката; Валидна застраховка за професионална отговорност, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ; а. Участникът да разполага със следните експерти: 1.Ръководител екип. Ръководителят организира, координира и управлява работата на екипа от експерти и носи отговорност за интегриране на работата, необходима за изпълнение на задълженията, определени в документацията от настоящата обществена поръчка. Образование и квалификация: - диплома от завършено висше образование с професионална квалификация «строителен инженер», със специалност пътно строителство или еквивалентна Професионален и специфичен опит: - да има общ професионален опит не по-малко от 10 години; - да има опит в проектирането на пътища и пътни съоръжения – минимум 5 години; 2.Инженер пътно строителство. Отговорен за организиране проектирането на пътни съоръжения. Образование и квалификация: - диплома от завършено висше образование с професионална квалификация «строителен инженер», със специалност пътно строителство или еквивалентна; Професионален и специфичен опит: - да има професионален опит проектирането на пътища и пътни съоръжения не по-малко от 5 години. - да е участвал в проектирането по част «Пътно» на не по-малко от 3 обекта. 3.Инженер Геолог. Отговорен за организиране и упражняване на проектирането на пътища и пътни съоръжения в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива Образование и квалификация: - диплома за завършено висше образование с професионална квалификация « инженер Геолог» или аналогична специалност; Професионален и специфичен опит: - да има професионален опит като проектант не по-малко от 5 години. - да е участвал в проектирането по част «Геология» на не по-малко от 3 обекта. 4.Инженер Геодезист. Отговорен за всякакъв вид геодезически замервания, свързани с проектирането, в съотвтстние с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива. Образование и квалификация: - завършено висше образование специалност геодезия или аналогична. Професионален и специфичен опит: - да има професионален опит като проектант по част «Геодезия» не по-малко от 5 години. - да е участвал в проектирането по част «Геодезия» на не по-малко от 3 обекта. Други експерти Предложеният екип, чрез който изпълнителят ще проектира обекта, в изпълнение на поръчката, трябва да включва оптимален брой експерти, имащи квалификация и правоспособност, съобразени с предмета на поръчката. 2. Заявление за участие (Образец 1), 3. Административни сведения (Образец 2), 4. Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия на документацията (Образец 3) 5. Декларация (Образец 4) 6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП – попълнена и подписана декларация (Образец 5) 7. Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП – попълнена и подписана декларация (Образец 6) 8. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП – попълнена и подписана декларация (Образец 7) 9. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП (Образец 8) 10. Техническо предложение (Образец 9) 11. Финансово предложение (Образец 10) 12. Проект на договор (Образец 12) При изпълнението на поръчката изпълнителят е задължен да спазва изискванията на Наредба 4 от 21.05.2001 година, за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и на техническото задание на Възложителя; Стойността на поръчката ще се изплати след осигуряване на финансови средства за проектирането на обекта по „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”. б. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват предмета на поръчката Документи, с които се доказват: а. Професионалната автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидатите, придружени с копия на след   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: а/ предлагана цена – с коефициент К1 и с тежест 0,30; б/ срок на изпълнение на поръчката – с коефициент К2 и с тежест 0,70; К i, compl = Ki ,1 х 0,30 + Ki,2 х 0,70 където К i, compl е комплексната оценка на съответната оферта; i – от 1 до n - поредния номер на офертите; n – броя на офертите   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 16/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Документацията по обществената поръчка и образците за попълване могат да бъдат изтеглени от "профил на купувача" в сайта https://www.gulyantsi.net/. Писмените оферти на кандидатите следва да се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в запечатан плик в срок до 17:00 часа на 16.08.2012г. на адрес: гр.Гулянци, 5960, ул. ”Васил Левски” № 32.Офертата трябва да бъде подадена на български език, да бъде получена преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата. Подадените оферти трябва да бъдат със срок на валидност 90 дни.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 15/08/2012