Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци - възложител: “Национална Електрическа Компания” ЕАД

Наименование:Ремонт на бетонови платна по деривацията „Ханово-Скалица”, язовирен район „Овчарица” Възложител: Национална Електрическа Компания” ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци Прогнозна стойност: 190 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/08/2012, 12:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национална Електрическа Компания ЕАД, ул. Веслец No 5, За: Силвия Парашкевова, РБългария 1022, София, Тел.: 02 9263667, E-mail: sparashkevova@nek.bg, Факс: 02 9801971 Място/места за контакт: Управление "Доставки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg. Адрес на профила на купувача: www.nek.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на бетонови платна по деривацията „Ханово-Скалица”, язовирен район „Овчарица”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45246000 Описание: Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно техническо задание на Възложителя   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 190000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Язовир Овчарица   NUTS: BG343   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Документи, представяни от участника : 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.2. Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено копие) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. 3. Документ за внесена гаранция за участие - оригинална банкова гаранция съгласно образец на Възложителя (Приложение №6) или заверено копие на платежно нареждане. В случай, че участникът определи да внесе гаранцията за учатие в процедурата под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НЕК - ЕАД в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България, в лева: Гаранциата за участие е в размер на 1500.00(хиляда и петстотин) лева.4. За доказване на икономическо и финансово състояние, участникът следва да представи : 4.1.Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.4.2. Информация за общия оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си- участникът трябва да има общ оборот от дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, за предходните три години – не по малко от 190 000 лв.;4.3.Заверено от участника копие от застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 5.За доказване на технически възможности участникътт следва да представи:5.1. Списък на договорите за строителство , изпълнени от участника през последните пет години, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение(не повече от 5 броя) , включващи стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Участникът следва да е изпълнил най - малко три договора с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните пет години.5.2. Списък на техническото оборудване /собствено или наето/. Участникът да разполага с необходимата техника за изпълнението на ОП, включваща - компресор с пневматични къртачи или багер с виброчук, eлектроагрегат -50 kw, автобетоносмесители, самосвали.5.3. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката. Участникът да разполага със специалисти притежаващи необходимата квалификация за изпълнението на поръчката: - технически ръководител, кофражисти – минимум трима, арматуристи - минимум двама, бетонджии - минимум четирма.5.4.Участникът да притежава правоспособност за изпълнение на строежи от трета категория – участникът да представи удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите, по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или за отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция Строителство.6. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.9. Данни за лицето, което прави предложението – справка за административни сведения ;10. Декларация за участие на подизпълнител 11. Декларация за съгласие от подизпълнител. 12. Техническo предложение, изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя и попълнен образец на Техническа оферта на Възложителя .13. Участниците в процедурата представят финансова оферта, изготвена в съответствие с образеца на Възложителя , заедно с попълнени количествено-стойностни сметки. Общата стойност на финансовата оферта се посочва с цифри и се изписва с думи.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/08/2012, 12:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Условията за участие, техническите изисквания за изпълнение на поръчката и образци на документи могат да бъдат получени от интернет страницата на НЕК ЕАД, посочена в настоящата покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 24/08/2012